Nieuwsartikelen

Maak een aanvulling op MER Rijnlandroute

PDFE-mailadres

Alle onderzochte alternatieven verbeteren de doorstroming van het verkeer, dat blijkt uit het milieueffectrapport (MER) voor de Rijnlandroute. De Commissie voor de m.e.r. adviseert een aanvulling op het MER op te stellen. De reden hiervoor is dat de vergelijking van de tracés voor de Rijnlandroute nog niet volledig is. Ook is onduidelijk hoe negatieve effecten op Natura 2000-gebieden voorkomen worden.

 

merlogoPersbericht | 18-10-2012

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Het project
De Rijnlandroute moet de verkeersafwikkeling verbeteren op de oost-west verbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk, en de leefbaarheid in de regio Leiden-Voorschoten vergroten. De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeenten aan een oplossing.
De provinciale Staten van Zuid-Holland beslissen binnenkort over het inpassingsplan voor de Rijnlandroute. Voorafgaand hieraan is een MER opgesteld.

Het MER
De Commissie vindt het MER goed toegankelijk en voorzien van helder kaartmateriaal. In het MER zijn de tracés 'N11-West', 'Zoeken naar balans' en 'Churchill avenue' onderzocht en vergeleken. Uit het MER blijkt dat alle tracés de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid verbeteren. De tracés verschillen in effecten op de leefbaarheid en in kosten. Uit het MER blijk dat 'Churchill avenue' het meest milieuvriendelijk is.

Het advies
De Commissie is van oordeel dat het MER nog aanvulling behoeft op een aantal punten.
Zo geven een aantal samenvattende scores nog geen juist beeld omdat optimalisatiemogelijkheden niet bij alle tracés zijn onderzocht. Sommige tracés scoren hierdoor mogelijk onterecht minder goed. Omdat de verschillen tussen de tracéalternatieven klein zijn, vindt de Commissie een gelijkwaardige beoordeling belangrijk.
Uit het MER blijkt dat door luchtverontreiniging negatieve effecten ontstaan op natuur in de Natura 2000-gebieden 'Coepelduynen' en 'Meijendel & Berkheide'. Het is nog nodig om maatregelen te beschrijven die achteruitgang van deze natuur voorkomt.
De provincie heeft inmiddels aangegeven deze aanvulling op te stellen en door de Commissie te laten toetsen.

 

>> link naar het originele persbericht

 

Bekijk onze zienswijze

PDFE-mailadres

Bekijk onze zienswijze op het MER, de MKBA en de Nota Voorkeursalternatief - een zorgvuldige reactie lijkt ons wel op zijn plaats.

 

1) Zienswijze op MER, MKBA en Nota Voorkeursalternatief

 

Bijlagen

2) Open brief aan de Tweede Kamer

3) Protestbrief aan de Commissaris der Koningin van Zuid-Holland, over de niet minder dan 18 (!) procesfouten die de provincie heeft begaan in de procesgang die heeft geleid tot de besluitvorming.
- Op deze brief is geen reactie ontvangen -

4) Kostenraming

   

GEBOORDE TUNNEL ALS BETER ALTERNATIEF

PDFE-mailadres

tunnel
Wij zijn trots op het feit dat er een tweede initiatiefgroep is ontstaan die een eigen uitgedachte geboorde tunnelvariant heeft voorgesteld. Dit n.a.v. de aangenomen motie Demoed in Provinciale Staten bij de besluitvorming RLR om deze optie apart nog te onderzoeken. Het nieuw hiervoor geformeerde team heet Team Compromis Rijnlandroute en U kunt hun voorstel hier bekijken.

Uiteraard wensen wij hen alle succes toe. Op het punt van doen van geslaagde voorstellen voor een boortunnel hebben ze teamleden die al hun sporen hebben verdiend. Wij dragen zorg voor ondersteuning met kennis en ervaring over het hele Rijnlandroutedossier.

Geboorde tunnelvarianten verdienen zeker compleet onderzocht te worden en een prijsraming gemaakt ook op basis van marktbenadering zoals een PPS constructie. Dit had overigens voor de Churchill Avenue ook moeten gebeuren. Al krijg je dan niet als resultaat de vollle hoofdprijs voor het geinvesteerde geld zoals bij de Churchill Avenue, we waarderen deze denkrichting en uitwerking zeer !

Willem van der Pol   

Open brief aan de Tweede Kamer

PDFE-mailadres

Besluitvorming RijnlandRoute is gebaat bij een second opinion

 

altDonderdagavond a.s. neemt u als Tweede Kamer een besluit over de bijdrage van 529 miljoen euro voor de aanleg van de RijnlandRoute. Een belangrijk besluit omdat de bestaande wegen door Leiden de groei van het verkeer niet meer kunnen verwerken. De provincie Zuid-Holland heeft vorige week gekozen voor het tracé 'Zoeken naar Balans'. Echter, alle betrokken partijen vragen om een betere inpassing van dit tracé. Wij betogen dat een keuze voor 'Churchill Avenue', dat is ontstaan vanuit ons burgerinitiatief, niet alleen minder maatschappelijke risico's heeft, maar uiteindelijk ook voordeliger kan zijn. Er is nog veel discussie over de feiten die de keuze bepaald hebben. Daarom vragen wij aan u om een second opinion in uw besluit op te nemen.

 

Lees verder 

   

Poster en motie in de Tweede Kamer

PDFE-mailadres

Aanbieden van de motie aan Charlie Aptroot (VVD) en Ineke van Gent (Groenlinks)

Bekijk hier de motie die is opgesteld door leden van het team Churchill Avenue:

Beslechten feitendiscussies RijnlandRoute >> (pdf)

 

Aanbieden van de motie aan Charlie Aptroot (VVD) en Ineke van Gent (Groenlinks) >>

 

 

 

 

poster-_tweede_kamer

   

Besluitvorming RijnlandRoute is gebaat bij een second opinion

PDFE-mailadres

Donderdagavond a.s. neemt u als Tweede Kamer een besluit over de bijdrage van 529 miljoen euro voor de aanleg van de RijnlandRoute. Een belangrijk besluit omdat de bestaande wegen door Leiden de groei van het verkeer niet meer kunnen verwerken. De provincie Zuid-Holland heeft vorige week gekozen voor het tracé ‘Zoeken naar Balans’. Echter, alle betrokken partijen vragen om een betere inpassing van dit tracé. Wij betogen dat een keuze voor ‘Churchill Avenue’, dat is ontstaan vanuit ons burgerinitiatief, niet alleen minder maatschappelijke risico’s heeft, maar uiteindelijk ook voordeliger kan zijn. Er is nog veel discussie over de feiten die de keuze bepaald hebben. Daarom vragen wij aan u om een second opinion in uw besluit op te nemen.

 

Op 15 mei jl. hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hun voorkeur uitgesproken om de RijnlandRoute aan te leggen volgens ‘Zoeken naar Balans’, een autoweg ten zuidwesten van Leiden en door Voorschoten, en niet volgens ‘Churchill Avenue’, een stadstunnel door Leiden. De betrokken gemeenten zijn in grote mate voorstander van de stadstunnel. De gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude hebben op 4 juni jl. unaniem de Churchill Avenue gesteund. De gemeenteraad van Leiden ‘volgt’ de keuze van Gedeputeerde Staten met een kleine meerderheid, maar geeft in haar advies aan dat ‘de ruimtelijke, leefbaarheids- en milieubelangen in de gemeente Leiden het meest gediend zijn bij de variant Churchill Avenue’.

 

Op 27 juni jl. is in Provinciale Staten Zoeken naar Balans wederom met minieme meerderheid aanvaard. De uiteindelijke stemming was 32-22, maar dat geeft geen juist beeld: de echte keuze werd gemaakt bij de verwerping met slechts 28-25 van een amendement om voor Churchill Avenue te kiezen. Op papier lijkt hierdoor enig draagvlak te zijn voor Zoeken naar Balans, maar de werkelijkheid ligt anders. Zeker als men bedenkt dat de SP als coalitiepartij (5 zetels) openlijk tegen haar eigen verkiezingsstandpunt heeft gestemd, een punt dat zij een jaar geleden heeft ‘ingeleverd’ bij de coalitieonderhandelingen.

 

Gelet op de huidige opstelling van alle partijen in het algemeen overleg MIRT van 28 juni 2012, zou een dergelijk scenario donderdagavond zich kunnen herhalen. 

 

   

nota 'Duurzaam Voorkeursalternatief Rijnlandroute met draagvlak' uitgekomen

PDFE-mailadres

provincie-zhZojuist uitgekomen:

nota 'Duurzaam Voorkeursalternatief Rijnlandroute met draagvlak' .

 

 

>> download de pdf

   

Brief van het CA team aan de tweede kamer

PDFE-mailadres

Brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal - Aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu.

download de brief >> (pdf formaat)

   

Web Statistics