Nieuwsartikelen

Ontwerpaanpassing bij de Bockhorst

PDFE-mailadres

Als resultaat van de ontwerpateliers “schetsen voor Leiden”, het tunnelveiligheidsadvies, een aantal overleggen en enkele kostencijfers over de glazen kapconstructie, heeft het Churchill Avenue team besloten om een grotere ontwerpwijziging voor te stellen voor de inpassing nabij de woonwijk Bockhorst aan de westkant van het tunneltracé door Leiden. Hierbij wordt de glazen kap vervangen door een tunnel. De “half-verdiepte bak + glazen kap” uit het vorige ontwerp, bleek in kosten ook duurder te zijn. Dus dan is een tunnel altijd beter. De komende 3 weken zal het team zich bezighouden met een revisie van het ontwerp van januari 2011 (downloadbaar in de sectie schetsontwerp tracé), welke in de ontwerpateliers van februari gebruikt werden. In onderstaande handschets wordt een algemene impressie gegeven van de nieuwe inpassing.

Panorama van de Bockhorst

 

Reactie op Persbericht wijkvereniging Vlietpoort

PDFE-mailadres
wijk-vlietpoort
Vlietpoort vanuit de lucht

 Op 8 maart 2011 verscheen een artikel in het Leidsch Dagblad van de wijkvereniging Vlietpoort over de Churchill Avenue. Het team heeft daartoe een brief gestuurd naar de wijkvereniging. Lees hieronder verder voor de reactie.

   

Rijke oogst uit ateliers

PDFE-mailadres

ONTWERPATELIERS SUCCESVOL AFGEROND

Het Churchill Avenue team bedankt de deelnemers aan de vier gehouden ontwerpateliers voor hun spontane inbreng aan het in beeld brengen van het duurzame Leiden van de toekomst. De komst van de Rijnlandroute kan namelijk niet alleen inhouden dat een Leiden een super efficiënte infrastructuur krijgt, maar ook dat bovengronds een nieuwe aantrekkelijke stad gaat ontstaan.

De aanleg van de Churchill Avenue wordt daarmee een vliegwiel voor andere activiteiten in de ruimtelijke ordening. Ook kan het nu vrijgehouden tracé door Voorschoten op sommige plaatsen bebouwd worden. Wij zijn er sterk voorstander van om alle ruimte zo optimaal mogelijk te benutten met meervoudig ruimtegebruik. En het karakter van omliggende wijken te versterken door deze weer met elkaar te verbinden. In de ateliers is daar op ingegaan.

De stedenbouwkundige uitwerking is niet beperkt gebleven tot nieuwe gebouwen. Er is ook verkend waar nieuwe sportvelden en sportfaciliteiten kunnen komen, waar nieuwe winkels, betere recreatieroutes, hoogwaardig Openbaar Vervoer, etc. 
Momenteel verwerken het resultaat van de schets-sessies, waaronder ideeën als een verkeersvrije Campus midden in de stad, meer groen en water in de stad, nieuwe aantrekkelijke studentenhuisvesting en nieuwe poortgebouwen aan de randen van de stad.

De aanpak die wij hanteren is hoogstwaarschijnlijk uniek voor Nederland. Verkeers- en ruimtelijk ontwerp van een gebied worden in één hand ontwikkeld, op basis van een open source benadering. Omdat ook wijkbewoners langs het tracé in dit vroege stadium de kans krijgen aan de planontwikkeling bij te dragen, ontstaat er breed draagvlak en er is weinig tijdverlies door procedures. De volledig integrale benadering die wij hier toepassen is wellicht een methode die ook elders de realisatie van grote infrastructurele werken kan versnellen.

Voor een aardige impressie van een ontwerpatelier zie: sleutelstad.nl.

Hoewel tijdens de bijeenkomsten niet het wegontwerp centraal zou staan, was hier zodanig veel belangstelling voor dat we ook suggesties voor een betere verkeersafwikkeling hebben verzameld. Zo wordt op basis hiervan momenteel gewerkt aan een verbeterd ontwerp voor de passage bij de wijk Bockhorst. Onze inspanningen maken overigens geen deel uit van het lopende onderzoek naar de milieu-effecten (MER) van het wegontwerp dat de provincie heeft opgesteld. Het is mogelijk dat daar conclusies uit volgen die betrekking hebben op verkeersituaties die wij inmiddels hebben aangepast. We streven ernaar voor alle vraagstukken in het ontwerp een sluitende oplossing die vinden, die tevens betaalbaar is. Het eindresultaat van deze verkenningen zal worden aangeboden aan de gemeente en de provincie. Het is overigens nog steeds mogelijk om ideeën ter verbetering aan ons toe te sturen.

Volgt u de ontwikkelingen via deze website !

 

Team Churchill Avenue

   

Vereniging Deltametropool publiceert over CA

PDFE-mailadres

In een speciaal nummer van het tijdschrift Hollandblad over duurzame mobiliteit wordt aandacht geschonken aan initiatieven van onderop in de samenleving. Dit nummer is te downloaden op de pagina: Deltametropool.

Team Churchill Avenue

hb-bereikbaarheid

   

Churchill Avenue in publicatie Holland-Rijnland

PDFE-mailadres
voorkanthrmag-holland-rijnl

 

In het november 2010 nummer van Samengevat, een uitgave van de regio Holland Rijnland, staat een goed interview en verslag, waarin Churchill Avenue uitgebreid aan bod komt. Het verslag betreft de informatiebijeenkomst voor raadsleden waarbij gesproken is over een extra bijdrage van de gemeenten voor de Rijnlandroute en over de voorkeur die is uitgesproken voor de Churchill Avenue.

Hier is die publicatie in te zien.

   

Churchill Avenue op televisie !

PDFE-mailadres

Het Churchill Avenue team heeft zich ingespannen om een zo duidelijk mogelijke inbreng te leveren aan het programma Wat Nou Zuid-Holland.  Dit is een programma waarbij op speelse manier verschillende meningen over grote infraprojecten worden gepresenteerd.  Het is terug te zien in het dossier Rijnlandroute op de website.

Bron: www.watnouzuidholland.nl

De uitzending is leuk om te bekijken, maar belicht enkele zaken aan de oppervlakkige kant. Hierdoor komen bepaalde aspecten over voors en tegens van de Rijnlandroute niet duidelijk over het voetlicht. Zo wordt in het begin door Bas – in speelse onwetendheid - een vergelijking gemaakt met de Maastunnelroute over de Gravendijkwal door Rotterdam. Maar dat is een stadsautoroute uit de oude doos die in niets te vergelijken is met een moderne stadsautoweg. Het was beter geweest als hij zich tevoren wat verdiept had in eigentijdse voorbeelden zoals de Södra länken tunnel in Zweden (zie bijv. Wikipedia), of de Richard Strauss tunnel in München.  De opnames met de deskundigen Jan Visser over de waardevolle natuur in de Papewegsepolder (waar Jan een groot kenner van is ) en Joost Klimbie (als verkeersdeskundige  over het verkeersontwerp, nu alleen als figurant te zien) zijn uit de uitzending gelaten. In het interview met een wijkbewoner over de invloed op de Coebel wijk wordt gesteld dat deze wijk  één uitgang heeft. Dat zijn er twee, als een tweede uitgaande route, waar een bussluis ligt, wordt aangepast.  In de vergelijking tussen tracés wordt niet ingegaan op de effecten voor Voorschoten. Hierdoor komt het aspect van een bouwput voor de aanleg alleen aan de orde bij de behandeling van de Churchill Avenue. Maar zo’n zelfde bouwput zal in Voorschoten komen te liggen als daar een route met tunnelbakken en een tunnel wordt aangelegd. Dat er bouwoverlast zal zijn is inherent aan de aanleg van de Rijnlandroute. Dat de gemeente Leiden er tegenwoordig heel goed slaagt overlast tot een minimum te beperken, had ook wel in de opname gemogen. Gelukkig wordt in de uitzending ook toegegeven dat het eindresultaat van de Churchill Avenue een sterke verbetering betekent van Leiden Zuid-West.

Naast dat de Churchill Avenue aan de orde komt, is ook een gefilmd verslag te zien van een protestmars van bewoners van Leiden en Voorschoten tegen het plan van een  N11 West  variant. Daarin zijn spontane steunbetuigingen te zien voor de Churchill Avenue variant.

   

De RijnlandRoute als investering in Leiden

PDFE-mailadres
VVD Tweede Kamerlid Charlie Aptroot stelde onlangs in een interview in het Leidsch Dagblad van 30 oktober jl. dat het Rijnlandroute tracé bij voorkeur door Voorschoten hoort te lopen. Uit enkele opmerkingen is ons opgevallen dat er onbekendheid was met de echte kenmerken van  de Churchill Avenue variant. Dat is inmiddels hersteld, doordat een gesprek met de heer Aptroot heeft plaatsgevonden. Het kamerlid kent nu de argumenten waarom de Leidse (Holland-Rijnland) regio een voorkeur heeft voor de Churchill Avenue en kan zich voorstellen dat als aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan, dit de voorkeur verdient. 
Wat vaak terugkeert als onderdeel van discussies over de Rijnlandroute is de vraag of dit een snelweg wordt. Die aanduiding is niet secuur in die zin dat de Rijnlandroute wel als een snelle 'kortsluit' verbinding tussen de snelwegen A4 en A44 gaat dienen, maar dat deze - in elke uitvoering - het karakter krijgt van een stadsautoweg. De ontwerpsnelheid in elke denkbare variant bedraagt maximaal 80 km/uur. De snelheidswinst die daarmee geboekt wordt, is niettemin vergeleken met nu gigantisch. De ondergrondse verbinding van de Churchill Avenue wordt een betrouwbare ononderbroken verbinding die in 2 minuten te passeren is. Voor de dagelijkse forens betekent dit al gauw een snelheidswinst van ca. 20 minuten per passage.  

De Churchill Avenue scoort op verbetering van de effectieve reistijd beter dan het zuidelijke tracé van de N11 West door Voorschoten. (Die ook wel wordt aangeduid als de Zoeken naar Balans of F-variant). Bij dat zuidelijke tracé kan weliswaar over een kort stuk 10 km per uur harder worden gereden, maar op de oost-west richting bekeken moet het meeste verkeer bij N11 West een langere afstand afleggen (want meer omrijkilometers) en is dan uiteindelijk toch langer onderweg.

Dit komt o.a. doordat veruit het grootste deel van het verkeer op de huidige route een herkomst of bestemming heeft in Leiden. Een extra route buitenom biedt voor deze automobilisten geen voordeel. De MER commissie velt dan ook n.a.v. de uitkomsten van de eerste fase MER berekeningen het harde oordeel dat een nieuwe weg aanleggen ten zuiden van Leiden alleen maar meer verkeer toevoegt en geen afdoende oplossing is voor de bereikbaarheidsproblemen van Leiden. En dat al helemaal niet omdat bij de zgn. zuidelijke F-variant al na 10 jaar door verkeersgroei opnieuw capaciteitsproblemen de kop zullen opsteken. De Rijnlandroute moet echter volgens ons inzicht, zo worden aangelegd dat hij honderd jaar of langer probleemloos kan functioneren.  

Bij Churchilll Avenue wordt alle geld direct in de stad geïnvesteerd en niet in zaken als het slopen van gebouwen en aankoop van dure grond, waardoor tegen maar 10% meer kosten 6 keer (!) zoveel tunnellengte wordt gerealiseerd. De Churchill Avenue is de enige variant die voldoet aan de politieke eis van de Leidse regio dat je de toekomstige weg niet kunt horen, zien of ruiken. Voeg daarbij de beste score voor bereikbaar­heid, behoud van het waardevolle landschap en een grote sprong in verbetering van de leefbaarheid en de vraag is: wie kan hier tegen zijn?

Omdat ons plan een ondergrondse wegverbreding betreft, waarvoor maar enkele gebouwen hoeven te wijken, en aanleg kan plaatsvinden op ruime afstand van woningen, kan de aanleg plaatsvinden met een verkorte procedure onder de zgn. crisis- en herstelwet. Bij een weg dwars door de bebouwing van Voorschoten, waarbij een groot aantal woningen gesloopt moet gaan worden, is maximaal protest en vertraging door procedures te verwachten.

De aanleg van de Churchill Avenue betekent een investering in de stad. Nieuwe bouwplannen met meervoudig ruimtegebruik kunnen worden gerealiseerd. Dit levert aanbeste­dingsvoordeel op, betere benutting van het OV en meer ruimte voor de universiteit en sport. 
In februari 2011 organiseren we drie openbare ontwerpateliers waarin we met architecten en stedenbouwers, op basis van input van politici en bewoners, schetsen gaan maken van hoe Leiden er straks uit gaat zien. Ons streven is van Leiden een duurzame, internationaal attractieve stad te maken.   

Team Churchill Avenue


Bovenstaand artikel is een bewerking van het artikel dat aan het Leidsch Dagblad ter publicatie is aangeboden, maar door de krant niet geplaatst is. Het laat zien dat de pers af en toe niet geïnteresseerd is om een objectief verhaal te publiceren op basis van feitelijke argumenten. Het is een grote verworvenheid dat de Leidse regio een eigen dagblad heeft, maar het zou voor de hand liggend moeten zijn dat zo'n megaproject waar rond de 950 miljoen euro in geïnvesteerd moet worden door het Rijk, de provincie en de regiogemeenten, uitgebreid aan bod komt. Tot op heden is er niet een groot interview geplaatst met de Leidse bedenkers en ook nog niet een kaart afgebeeld waar de route met inpassing goed op herkenbaar is. Kom op Leidsch Dagblad !

   

Churchill Avenue beste garantie voor leefbaarheid

PDFE-mailadres

De Wijkvereniging Leefbaar Zuidwest keert zich in een artikel in het Leidsch Dagblad van 29 sept. j.l. tegen de Churchill Avenue variant. Het is jammer dat in het artikel niet wordt genoemd wat het eindresultaat van deze variant is: namelijk de grootste verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid in Leiden Zuid-West van alle varianten van de RijnlandRoute. Juist met een tunnel onder de Churchilllaan, wordt het grootste aantal auto’s bovengronds weggenomen.
De huidige barrièrewerking van de Churchillllaan wordt opgeheven, en de verkeersveiligheid voor de wijk gaat erop vooruit. Geluidshinder verdwijnt en de luchtkwaliteit verbetert langs het hele tracé. En dat als permanente oplossing.

Het alternatief om een nieuwe weg toe te voegen aan de rand van Leiden en dwars door Voorschoten (N11-west) vermindert de drukte op de huidige Churchilllaan veel minder. Problemen met geluidhinder en ongezonde lucht blijven dan op 2 plaatsen aanwezig: bij het nieuwe tracé en nog steeds langs de Churchilllaan. Dit blijkt uit berekeningen van de provincie, die de wijkvereniging ook in bezit heeft.

In het artikel wordt vooral verondersteld dat er grote problemen tijdens de aanleg zullen optreden. Er wordt gesproken over een doos van Pandora, en over een jarenlang verkeersinfarct tijdens de bouw. Het burgerinitiatief achter de Churchill Avenue heeft onlangs een ‘business-case’  uitgebracht die oplossingen bevat om de verkeersdoorstroming te waarborgen. Wij verwachten dat het 2e fase MER onderzoek uitwijst dat de problemen goed oplosbaar zijn. Wij delen de terechte zorgen van de wijkvereniging over bouwoverlast die kan optreden. Het Churchill Avenue team denkt mee om bouwoverlast zoveel mogelijk te beperken. Overlast is helaas onvermijdelijk tijdens de aanleg van een type weg zoals de RijnlandRoute; dat geldt ook voor het N11-west tracé. Hoopgevend is dat de gemeente Leiden bij de reconstructie van de Willem de Zwijgerlaan aantoont, dat aanleg tegenwoordig plaats kan vinden zonder veel overlast.

Enkele genoemde bezwaren wijzen erop dat de wijkvereniging wellicht niet de complete inhoud van ons voorstel kent. Wij hebben reeds reeds verschillende keren aangeboden die toelichting te geven. Tot nu toe tevergeefs. Wij hopen dat de vereniging hier alsnog gebruik van maakt.

De Churchill Avenue is de enige variant die op unaniem draagvlak kan rekenen in de regio, en na de bouwperiode de grootste verbeteringsimpuls geeft voor Leiden Zuid-West. Zonder de verkeerslast permanent naar de laatste groene ruimtes rondom de stad te verplaatsen. Daar doen we het voor.

 

Team Churchill Avenue

 

Bovenstaand artikel is aan het Leidsch Dagblad ter publicatie aangeboden. Hier kunt U de BRIEF downloaden met het volledige antwoord aan de wijkvereniging Leefbaar Zuidwest.

   

Web Statistics