Nieuwsartikelen

Rijnlandroute op losse schroeven

PDFE-mailadres
VOORSCHOTEN - De aanleg van een snelweg door Voorschoten staat opeens op losse schroeven. Dat is de uitkomst van een hoorzitting in de Tweede Kamer over de Rijnlandroute. 

Tegenstanders van de snelweg maakten veel indruk met hun alternatieve plan: een tunnel door Leiden. De Kamer wil nu dat beide varianten alsnog een kans krijgen, zegt Kees Verhoeven van D66.

Het onderzoek naar de twee varianten voor de nieuwe snelweg tussen de A4 en A44 zal zeker twee maanden duren.

bron: Westonline - 8 juni 2011

>> link naar het originele artikel

 

Verklaring gemeenteraden Wassenaar en Voorschoten

PDFE-mailadres
De gemeenteraden van Wassenaar en Voorschoten, bijeen op 6 juni 2011,  verklaren over het voornemen van Gedeputeerde Staten om al op 7 juni 2011 een keuze te maken uit de alternatieven voor het voorkeurstracé van de RijnlandRoute dat:
  • zij een keuze voor een variant op 7 juni als prematuur beschouwen
  • het goed zou zijn om als GS een in de regio zo breed mogelijk gedragen besluit te nemen
  • de twee belangrijkste varianten zorgvuldig en evenwichtig moeten worden afgewogen
  • de MER procedure gerespecteerd moet worden
  • de raden zich uitspreken voor de Churchill Avenue gezien de betere score in de MER-studie op punten als leefomgeving, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, kansen voor recreatie en behoud van natuur- en cultuurhistorische waarden
  • van GS en PS verwacht mag worden dat zij een besluit nemen met voldoende inzicht in de werkelijke kosten en wijze van aanleg van de Churchill Avenue
Beide gemeenteraden roepen Gedeputeerde Staten op eerst een zorgvuldige afweging te maken van alle belangen, consequenties en de reële kosten van de diverse varianten en daarna pas een keuze te maken voor het tracé van de RijnlandRoute.
Wassenaar, raadhuis De Paauw,
6 juni 2011
Namens de gemeenteraden van Voorschoten en Wassenaar,
De burgemeester van de gemeente Voorschoten, Jeroen Staatsen
De burgemeester van de gemeente Wassenaar, Jan Hoekema
   

PAL: Tunnel voor Rijnlandroute serieus alternatief

PDFE-mailadres
LEIDEN - Een tunnel tussen Leiden en Voorschoten, de zogeheten Churchill Avenue, is een serieus alternatief voor de Rijnlandroute door Voorschoten. Dat schrijft de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) aan het bestuur van de Provincie Zuid-Holland. 
Daarmee reageert de adviesclub op het politieke hoofdlijnenakkoord voor de provincie Zuid-Holland. “Kijk nog eens goed naar de Churchill Avenue als duurzaam alternatief voor een landschappelijk beter ingepaste Rijnlandroute door Voorschoten”, zo adviseert de PAL. Rijnlandroute is de verzamelnaam voor een aantal aanpassingen aan de infrastructuur die de verbinding tussen Leiden en de kust moeten verbeteren. Een van de onderdelen hiervan is de aanleg van een weg dwars door Voorschoten waardoor de A4 en de N44 met elkaar worden verbonden. De Churchill Avenue is hiervoor een alternatief. Is de PAL positief over het idee voor de Churchill Avenue, de herziene plannen voor de tramverbinding RijnGouwelijn kunnen daarentegen niet door de beugel. Worden deze uitgevoerd, dan rijdt de tram over bestaand spoor naar Leiden en vervolgens daarvandaan over een van rails voorziene busbaan naar de kust. Dit zal volgens de PAL leiden tot openbaar vervoer van mindere kwaliteit. De RijnGouwelijn is ook voor de Leidse afdeling van GroenLinks een belangrijk item, zo meldt de politieke partij op haar website. Nu het oorspronkelijke plan om de tram door Leiden te laten rijden op de helling staat, zijn ook de plannen om een Ringweg Oost aan te leggen niet meer relevant. GroenLinks wijst daarbij op de ruzie tussen Leiden en Leiderdorp die een gevolg was van de plannen. “Er is nauwelijks draagvlak voor de weg. Niet in de regio, niet bij Leiderdorp en ook niet in Leiden zelf”, zo meldt GroenLinks. “Daarbij is de ruzie tussen Leiderdorp en Leiden zo hoog opgelopen, dat samenwerking op andere vlakken in het geding komt. GroenLinks pleit dan ook voor het schrappen van de Ringweg en voor het anders besteden van het gereserveerde geld.”
gepubliceerd in Cobouw 01-06-2011
   

Gemeente Leiden wil eerlijke kans Churchill Avenue

PDFE-mailadres

De gemeente Leiden heeft via een brief de provincie laten weten dat de Churchill Avenue een eerlijke kans verdient.

Lees hier de volledige brief van de Burgemeester en Wethouders van Leiden >>

   

Churchill Avenue nu ook financieel haalbaar

PDFE-mailadres

PERSBERICHT

Team Churchill Avenue Reactie op coalitieakkoord

Het Churchill Avenue team is blij met de 100 miljoen die het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe provinciale coalitie uittrekt voor een verbeterde inpassing van de RijnlandRoute. Daarmee zou de financiering van de volledige Churchill Avenue rond zijn, zo constateert het team. “Alleen vreemd genoeg kiest de nieuwe coalitie nu al gelijk voor de F-variant”.

De ontwikkelingen rond de RijnlandRoute volgen elkaar nu in hoog tempo op. Nadat Minister Schultz op 11 april nog 97 miljoen extra rijksbijdrage toezegde, werd de dag erna het hoofdrapport van de 2e fase MER openbaar, en het oordeel van het oude college. Daarnaast waren de coalitieonderhandelingen gestart. Nog maar een paar dagen geleden bleek dat de BAM de Churchill Avenue ca. 185 miljoen goedkoper kan bouwen dan de 871 miljoen waarvan in het MER wordt uitgegaan.

Met de 100 miljoen extra middelen van de provincie, is er in totaal 956 miljoen beschikbaar als financiering voor de totale projectkosten voor het Churchill Avenue alternatief. Het BAM bedrag van 685 miljoen verder doorgerekend (met BTW, apparaatkosten en verbreding A4) zou het totale project 917 miljoen euro kosten voor een complete aanleg in één keer. Er blijft dan zelfs 39 miljoen euro over voor extra risicoreservering.

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, SP en D66 zegt in het hoofdlijnenakkoord te kiezen voor het tracé “Zoeken naar Balans F-plus”. Het CA-team betreurt deze keuze, want de provinciale politiek heeft in “sneltreinvaart” besloten, zonder de normale afronding van het MER proces af te wachten. Een aanvullende notitie over de Churchill Avenue ter besluitvorming, zoals door de provincie is toegezegd, doet er blijkbaar niet meer toe. Men kan zich afvragen of de nieuwe coalitie wel de tijd genomen heeft, om de resultaten van het MER goed te interpreteren en te bespreken. Op deze wijze wordt er geen recht gedaan aan het MER als objectief wegingsinstrument.

Er is voldoende aanleiding om beide tracés, zowel de Zoeken naar Balans (F) als de Churchill Avenue, goed tegen het licht te houden op de aspecten inpassing en kosten. De wijze waarop de vergelijking in kosten in het MER nu gemaakt is, geeft hierop geen goede vergelijking. Ons team helpt graag mee met de provincie en alle regiogemeenten om deze goede vergelijking tot stand te brengen.

Het team gaat ervan uit dat de nieuwe coalitie, wanneer eenmaal de kosten en betaalbaarheid van alle alternatieven op een vergelijkbare en transparante wijze wordt gemaakt, zal ontdekken dat een goede totaaloplossing gewoon betaalbaar is.

Het MER heeft niet voor niets de Churchill Avenue als de meest milieuvriendelijke variant aangewezen met een goede verkeersafwikkeling. Teamleider Willem van der Pol: “De Churchill Avenue scoort qua milieu en duurzaamheid, óók langs het N206 tracé in Leiden, beter dan welke geoptimaliseerde F-variant die je kan verzinnen. Met een keuze voor de F variant blijft de route door Leiden druk belast met verkeer.” “Die keuze staat ook op gespannen voet met een andere ambitie uit het coalitieakkoord, om prioriteit te geven aan meer recreatie en groen rondom de stad. Kennelijk wordt dat voor Leiden minder belangrijk gevonden.”

Team Churchill Avenue

 

   

Persbericht BAM

PDFE-mailadres

Persbericht

Koninklijke BAM Groep nv

BAM ziet kansen voor Churchill Avenue, Leiden

Bunnik, 19 april 2011 – Specialisten van vier BAM-bedrijven – te weten BAM Civiel, BAM Wegen, VTN Verkeers- & Besturingstechniek en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM – hebben samen met Tunnel Safety Consults de plannen, het ontwerp en de bouwmethodiek bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat de aanleg van de Churchill Avenue ruim twintig procent goedkoper kan worden uitgevoerd, dan de Provincie Zuid-Holland heeft berekend op basis van 2de fase MER-studie (milieueffectrapportage).

De Churchill Avenue is een van de alternatieve verbindingen van provincie Zuid-Holland voor de RijnlandRoute tussen de A4 en A44. In de 2de fase MER-studie is dit alternatief vergeleken met het tracé 'Zoeken naar Balans'. Dit is het N11 westtracé, geprojecteerd langs de Stevenshof ten zuiden van Leiden en gedeeltelijk ondertunneld in Voorschoten. De Churchill Avenue wordt als tunnel uitgevoerd onder de bestaande Churchillaan en Dr. Lelylaan in Leiden.

De uitdaging om een tunnel door het stedelijk gebied van Leiden te realiseren heeft BAM ertoe bewogen de bestaande plannen en berekeningen nader te beschouwen. De oost-westverbinding tussen de A4 en A44 is noodzakelijk voor de ontwikkeling van Holland Rijnland. Vooral het tracédeel tussen de Torenvlietbrug bij Valkenburg en de A4 is door BAM nader bekeken.

De conclusie is dat met een aangepast ontwerp en uitgekiende bouwmethodiek de realisatie technisch mogelijk is en financieel voordeliger uitvalt dan in de raming van het MER. Ten opzichte van de raming in het MER van 12 april 2011 van € 871 miljoen heeft BAM op basis van openbare informatie van de websites van Regio Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland en Churchill Avenue becijferd dat de realisatie circa € 185 miljoen lager kan uitvallen. De door BAM gekozen bouwmethodiek beperkt, in vergelijking tot de bouwmethodiek van Team Churchill Avenue, in sterke mate de overlast voor de omgeving. De bouw van de tunnel kan in kortere tijd gerealiseerd worden.

Nadere informatie: M.J. van Brecht, directeur BAM Wegen regio West, (070) 371 47 14.

Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik
Telefoon (030) 659 89 88 / Fax (030) 659 81 50
Handelsregister 30058019. Statutair gevestigd te Bunnik

>> Lees het persbericht op de website van de BAM

>> Lees ook het artikel in het Leidsch Dagblad

   

Cobouw: Verbinding A4-A44 kan goedkoper

PDFE-mailadres

Verbinding A4-A44 in Leiden kan volgens BAM goedkopercobouw-logo

Het bezwaar dat de meest gewilde nieuwe verbinding tussen de A4 en de N44 waarschijnlijk ook de duurste is, is wat BAM betreft opgelost. Het bouwconcern heeft het ontwerp van de zogenoemde Churchill Avenue in Leiden tegen het licht gehouden en denkt dat de uitvoering ruim 20 procent goedkoper kan dan de geraamde 871 miljoen euro. (Cobouw, 20 april 2011)

>> het artikel in Cobouw

   

Churchill Avenue slechts 55 miljoen duurder.

PDFE-mailadres

PERSBERICHT Team Churchill Avenue

Reactie op MER 2e fase - RijnlandRoute

 

Het meest milieuvriendelijke alternatief. Een goede verkeersafwikkeling. Geen onoverkomelijke problemen met tunnelveiligheid. Geen verkeerschaos tijdens de aanleg. Kortom de beste variant van de Rijnlandroute. Dat is het resultaat van de milieueffectrapportage en aanvullende onderzoeken. Het team Churchill Avenue is verheugd met deze resultaten. Het team is het echter niet eens met de financiële conclusies. Het gat tussen een route door Voorschoten en de Churchill Avenue is niet 175 miljoen maar slechts 55 miljoen.

De kosten voor de Churchill Avenue zijn in het MER geraamd op 871 miljoen. Tijdens verschillende gesprekken met de provincie heeft het team met feiten onderbouwd aangegeven dat er voor ruim 85 miljoen aan onjuiste berekeningen staan in de kostenramingen. Zo is over een grote lengte met een te brede tunnel gerekend. Ook is er een foutief ontwerp gebruikt van de zgn bypass in de Oostvlietpolder en de aansluitingen voor Valkenburg, en worden er gebouwen gesloopt in Leiden die helemaal niet gesloopt hoeven te worden. Alleen het herstellen van deze fouten levert al een besparing op van 60 miljoen.
Daarnaast is er geen rekening gehouden met de extra inkomsten van de Churchill Avenue van ruim 35 miljoen. Inkomsten die de variant door Voorschoten niet kent. Het gaat hierbij om de financiering van de ontsluiting van het Leidse Biosciencepark van 30 miljoen (de ontsluiting zit integraal in het ontwerp van de CA), de ten onrechte meegerekende bijdrage van Voorschoten van bijna 3 miljoen en de toegezegde extra bijdrage van 3 miljoen voor de Churchill Avenue door diezelfde gemeente.

Tijdens de verschillende overleggen met de provincie is verder aangetoond dat de aspecten maakbaarheid en tunnelveiligheid weliswaar aandachtspunten zijn, maar goed oplosbaar. Ook is met berekeningen aangetoond, dat de verkeersafwikkeling tijdens de bouw niet gepaard zal gaan met sterke verkeershinder tijdens de aanleg. Dit laatste overigens ook tot verrassing van het team.
Het team Churchill Avenue is er trots op dat nu na 3 jaar hard werken onomstotelijk vaststaat dat een volwaardige Churchill Avenue beter is voor Leiden en de regio dan een route langs de Stevenshof en door Voorschoten. En dat dat kan voor een budget dat fractioneel hoger is dan een volwaardige variant buitenom. Het team gaat er vanuit dat de politiek de komende maanden de juiste keuze maakt door te kiezen voor de beste oplossing. Goedkoop is immers duurkoop.

Team Churchill Avenue

 

Brief aan bestuurders en volksvertegenwoordigers van de regio Holland Rijnland:

>> hier te downloaden. (100 Kb - pdf)

   

Web Statistics