Nieuwsartikelen

Helder artikel in het vakblad Civiele Techniek

PDFE-mailadres

Een helder artikel in het vakblad Civiele Techniek geeft een goed overzicht van het project ChurchillAvenue.

Van harte aanbevolen om te lezen!

Download de pdf >>

 

Kies voor de volledige Churchill Avenue

PDFE-mailadres

PERSVERKLARING Team Churchill Avenue - "Kies voor de volledige Churchill Avenue"

Kijk vanaf nu alleen nog naar de volledige Churchill Avenue. Dit vraagt het Team Churchill Avenue (TCA) aan de provincie en de gemeente Leiden. Zij zijn bezig met de onderzoekingen die noodzakelijk zijn om een besluit te nemen over het tracé van de RijnlandRoute.

"We hebben goed geluisterd naar de bezwaren van de bewoners van de wijken Bockhorst en Hoge en Lage Mors, en vinden dat zij terechte bezwaren hebben tegen de aanleg van de Churchill Avenue in verschillende fases", aldus Willem van der Pol, namens het team. Daarom neemt het team nu afstand van de gefaseerde variant. Hij vervolgt: "Samen met de eerdere financiële toezeggingen, het gebiedsbudget van het Rijk, en de 100 miljoen uit het provinciale coalitieakkoord voor een betere inpassing, lijken er voldoende middelen te zijn om de volledige CA te financieren. Uitsluitsel hierover  komt in het nieuwe kalenderjaar, wanneer er een nieuwe kostenraming door de provincie is  opgesteld. Wij zullen uiteraard nagaan of die ramingen correct zijn."

In de onderzoeken die nu worden uitgevoerd zitten twee uitwerkingen van de Churchill Avenue: een gefaseerde en een ongefaseerde variant. Bij de gefaseerde variant wordt in de eerste fase alleen de tunnel onder de Churchilllaan aangelegd en pas in de tweede fase de tunnel onder de Dr. Lelylaan.
Dit betekent dat het verkeer op de Dr. Lelylaan enkele jaren op maaiveld blijft rijden en dat zorgt voor geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof. Vandaar de weerstand onder de bewoners. Het team vindt die bezwaren terecht.

Het team begrijpt verder dat vanwege juridische aspecten de gefaseerde optie nog wel wordt meegenomen in de milieueffectrapportage. "Maar verder dan wat letters op papier zal deze variant, als het aan ons ligt, niet komen", aldus Van der Pol.

Team Churchill Avenue

   

Brief van het CA team aan de tweede kamer

PDFE-mailadres

Bekijk de brief die het Team Churchill Avenue vanwege de bespreking van het MIRT aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

download de brief >> (pdf formaat)

   

Drie prominente initiatieven

PDFE-mailadres

2-voudig Master Michiel Beskers: "Burgerinitiatieven als deze dragen bij aan succesvolle planontwikkeling in de toekomst".Bestuurskundige en planoloog Michiel Beskers heeft een analyse gemaakt van drie ruimtelijke projecten die uit eigen initiatief zijn ontstaan: het Churchill Avenue initiatief is vergeleken met het toonaangevende stedenbouwkundige project Eva Lanxmeer uit Culemborg en een ondernemersinitiatief om bedrijventerrein Plaspoelpolder bij Rijswijk te revitaliseren. Hoewel de drie projecten op het eerste gezicht sterk van elkaar verschillen blijken ze qua kenmerken en aanpak toch veel gelijkenis te tonen.
Een soort succesformule voor een volwaardig burgerinitiatief.
De projecten in Culemborg en Rijswijk zijn mede door steun van de gemeenten tot stand gekomen.
Bij de Churchill Avenue heeft het lang geduurd voordat de provinciale overheid tot een min of meer gelijkwaardige vergelijking bereid was.
Conclusie van de bestuurskundige is dat dergelijke projecten, waarbij de "gebruiker aan zet is", een belangrijke aanwinst zijn voor de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.

Download hier de scriptie.  

 

   

Inpassing in Oostvlietpolder van Churchill Avenue en voorkeursvariant provincie

PDFE-mailadres
De afgelopen weken is gebleken dat er veel onduidelijkheid is over de inpassing van de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder nabij de Europaweg. Dit geldt zowel voor de Churchill Avenue als voor de provinciale voorkeursvariant (Zoeken naar Balans). Om helderheid in deze discussie te brengen hebben wij twee stedenbouwkundige schetsen laten maken van de beide inpassingen.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij die graag.
Met vriendelijke groet,
Team Churchill Avenue
   

Felicitaties studenten Hogeschool voor publieksprijs

PDFE-mailadres

Vijf studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben tussen februari en juli 2011 een praktijk-integratie (PI) project over de Churchill Avenue uitgevoerd. Ons team heeft aan de studenten gevraagd om een tweetal deelonderwerpen van het voorstel nader te onderzoeken, en daarbij een aantal concrete uitwerkingen te maken. Het ging hierbij om de civieltechnische uitvoering van de tunnel, en om een bouwkundige uitwerking van een tweetal mogelijke vastgoedontwikkelingen rond de knoop Leiden-West.

Door de studenten is hard gewerkt aan de opdracht. Het eindresultaat is een rapportage, alsook veel gevisualiseerde uitwerkingen van de tunnelbouw en nieuwe gebiedsontwikkelingen in Google Sketchup. Zij hebben o.a. een animatie gemaakt waarop is te zien hoe de tunnel in Leiden gebouwd kan worden, terwijl het verkeer en kabels en leidingen om de tijdelijke bouwkuip heen worden geleid. De studenten bouwkunde hebben in beeld gebracht hoe toekomstige bebouwing langs het tracé eruit kan komen te zien.

 

Overzicht_landtunnel
Impressie landtunnel

 

 

Met hun fraaie uitwerking hebben de studenten tijdens de eindpresentatie op de Hogeschool de publieksprijs gewonnen. Hun werk behoorde tot de beste zes van 80 ingezonden projecten. Het beeldmateriaal wat zij tijdens de presentatie in de grote zaal toonden oogstte veel bewondering. De directeur noemde het feit dat de animatie van de tunnelbouw in de presentatie van het burgerinitiatief is gebruikt bij de vaste Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu. Een bewijs dat Hogeschool studenten goede uitwerkingen kunnen maken die echt gebruikt worden! Ook het team Churchill Avenue was erg tevreden met het resultaat van de studenten. In 2012 wil het team opnieuw als opdrachtgever van een PI-project aan de Hogeschool een aantal studenten een uitdagende opdracht geven!

 

Overhandiging
Overhandiging van eindresultaat op 2 juli 2011

 

Op deze foto van links naar rechts: studenten Joost van Gemeren, Peter Muilwijk, teamleider Willem van der Pol, Jeroen van Dijk, Thomas Schalks, Rawaz Nawzad.

Hier is meer info te vinden over het zgn. PI-project.

   

Stadsdialoog met nieuwste informatie

PDFE-mailadres

Tijdens de Groenmarkt op zondag 11 september heeft het Churchill Avenue team op een fraaie centrale plek in de stad, bij de Koornbrug voor het stadhuis, het meest recente beeldmateriaal getoond. Er was veel aanloop en belangstelling. Te zien was het nieuwste tracé ontwerp op een 3,5 meter lange, gedetailleerde kaart. Op een grote poster werd een mogelijke methode van aanleg getoond. Op handschetsen waren impressies te zien van de toekomstige bovengrondse situatie langs het tracé. Er is uitleg gegeven over de financiering, maakbaarheid en economische effecten aan de hand van een presentatie op beeldscherm.

Op de vraag van een journalist wat de relatie was met de autoloze zondag, hebben we toegelicht dat de Churchill Avenue volgens het Milieu Effect Rapport van de provincie de meest milieuvriendelijke variant is. Het zorgt voor de sterkste bovengrondse verluwing. Versterking van hoogwaardig openbaar vervoer richting Leidse binnenstad, de kust en Zoeterwoude is mogelijk. Rond het tunneltracé ontstaat ruimte voor nieuwe economische ontwikkeling. Ook de Leidse binnenstad profiteert hiervan. Zo’n gunstige combinatie van eigenschappen is niet aanwezig bij andere varianten.

Het publiek reageerde vrijwel zonder uitzondering heel positief op wat we vertoonden. Veel mensen wilden weten hoe lang het nog ging duren voor het aangelegd zou worden. Wat ons betreft natuurlijk het liefst zo snel mogelijk. Als we een inschatting maken op basis van de gangbare praktijk in Nederland dan kunnen we stellen dat realisatie van de gehele RijnlandRoute rond 2020 een reëel scenario is. Ook het Zoeken naar Balans alternatief (N11-west) zal naar onze verwachting pas rond 2020 gerealiseerd kunnen zijn, vanwege de te verwachten procedures en diverse bouwonderdelen (waaronder meer uitgebreide aanpassingen van de A4 en A44). 

De Churchill Avenue leent zich er goed voor aangelegd te worden volgens een versnelde procedure, op basis van een provinciaal inpassingsplan en een innovatieve manier van aanbesteden. Daarbij kunnen marktpartijen een eigen slimme effectieve bouwmethode inbrengen. 
Wij zien de Churchill Avenue dan ook als een kans en uitdaging om het proces van realisatie te kunnen versnellen. Wellicht is daardoor zelfs mogelijk dat eind 2017 de gehele Rijnlandroute al gerealiseerd is, het doel dat de provincie stelt. Daarom hebben we ook in principe onze medewerking toegezegd aan het opstellen van het provinciale inpassingsplan.

Omdat realisatie van de RijnlandRoute nog vele jaren zal gaan duren, stelt het team ook voor om op korte termijn alvast enkele belangrijke maatregelen te nemen, zoals de aanpak van de Lammebrug (extra brug), Europaweg (2x2 rijstroken) en de kruising van de Haagse Schouwweg met de Plesmanlaan (extra opstelstroken en fietstunnel). Een spitssluiting voor de Lammebrug voor recreatievaart kan hier verder aan bijdragen. Het team denkt dat deze aanpassingen al gemaakt kunnen worden voorafgaand aan een definitieve tracékeuze voor de RijnlandRoute. Hiermee kan Leiden op korte termijn al bevrijd worden van de dagelijkse files op twee belangrijke knelpunten.

Druk bezochte stand Autoloze zondag 11 september

 Robert Strijk komt langs

   

Team Churchill Avenue wil nauw overleg met Provincie

PDFE-mailadres
Naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde De Bondt van de provincie Zuid-Holland, om de besluitvorming rond de RijnlandRoute een half jaar op te schorten, wil het Team Churchill Avenue nauwere samenwerking met de provincie nastreven. Het team pleit voor meer overleg om de berekeningen voor de m.e.r-procedure te optimaliseren.

Gisteren werd bekend dat de onafhankelijke commissie m.e.r, die een milieueffectrapportage (MER) opstelt over de mogelijke varianten, in een tussentijdse rapportage een paar punten heeft aangegeven waarvoor de provincie meer berekeningen moet doen. Dat duurt volgens de provincie nog vermoedelijk tot maart 2012. Daarna neemt Gedeputeerde Staten een voorkeursbesluit over het tracé.

Teamleider Willem Van der Pol:"We houden aan deze dag een dubbel gevoel over. Wij prijzen het besluit van de gedeputeerde om een half jaar extra de tijd te nemen voor een eerlijke vergelijking, maar deze vertraging was niet nodig geweest. Een aantal omissies had het team al in juni en december 2010 aangegeven bij de provincie. Om een verdere vertraging te voorkomen bieden wij daarom onze expertise aan."

Voorstel van het Team Churchill Avenue is dat er tweewekelijks overleg komt tussen de provincie en het team. Ook kan één van haar teamleden worden ingeschakeld om het ontwerpproces van de Churchill Avenue goed af te ronden. Op die manier is de kans kleiner dat over een half jaar op dit onderdeel weer discussie ontstaat. Ook wordt op deze manier optimaal gebruikt gemaakt van de kennis van de leden van het team en haar grote groep sympathisanten. Voordeel van de samenwerking is dat er meer kans is op een gezamenlijk gedragen MER.

Verder stelt het team óók voor om te starten met het ontwerpen van een inpassingsplan voor beide hoofdalternatieven. De extra middelen die dit kost, verdienen zich terug in gewonnen tijd. Het ontwerpen van de bijbehorende inpassingsplannen geeft een helder beeld van de aanlegbaarheid van de beide tracés en het voorkomt het verlies van tijd voor de totale projectduur van de RijnlandRoute.

   

Web Statistics