Nieuwsartikelen

Ondernemers Leiderdorp kiezen voor Churchill Avenue

PDFE-mailadres

Economische visie van Leiderdorpse ondernemers gereed.

De tunnel van industrieterrein De Waard naar de Zijldijk (Ringweg Oost) moet er wat de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging betreft toch komen. Dat past in de rondweg om Leiden, die compleet gemaakt wordt als de Churchill Avenue-variant van de Rijnland route wordt gekozen. Die variant voorziet in vierbaans tunnels onder de Churchill-laan in Leiden Zuidwest en verbetert de bereikbaarheid van Leiden aanzienlijk. Voor Leiderdorp heeft die het voordeel dat doorgaand verkeer naar de kust voortaan de Engelendaal zal gaan mijden. De LOV ziet wel wat in de voorgenomen vervanging van de verkeerslichten op de Engelendaal, maar niets in het terugbrengen van de Engelendaal van 4 naar twee rijstroken.

Dat staat o.m. te lezen in de 'Economische visie 2012 en verder' van de LOV. Het is een discussienota, die besproken gaat worden met de plaatselijke politiek en de LOV-leden. In maart werd de nota al bediscussieerd met het College van Burgemeester & Wethouders van Leiderdorp. Het College had de ondernemers uitgedaagd met zo'n visie te komen en werd dus op zijn wenken bediend.

Niet alleen op het dossier van de Ringweg Oost denken de ondernemers anders dan het College. De eventuele vestiging van Vliko BV in de Munnikkenpolder wordt wenselijk geacht. Bij die verplaatsing mag bedrijventerrein De Lage Zijde niet worden verkleind, zoals de gemeente van plan is, maar ligt herinrichting zeer voor de hand. En een supermarkt van 1500 m2 op de zwembadlocatie lijkt de LOV geen goed idee. In plaats daarvan zou er een buurtsuper moeten komen aan de Oranjegalerij.

Het hele rapport is te raadplegen, klik hier

 

Brochure: Spaar de landgoederenzone

PDFE-mailadres

De Stichting Horst en Voorde heeft een brochure opgesteld over de aantasting van het landschap door de RijnlandRoute bij het Zoeken naar Balans tracé.

Deze brochure geeft een goed beeld van het unieke gebied tussen Leiden en Den Haag.

Downloadlink:  >> klik hier

 

 

 

 

 

 

   

Regio: leg de Rijnlandroute onder Leiden

PDFE-mailadres

Leidsch Dagblad 8 mei 2012

VOORSCHOTEN - Gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD, verkeer) moet voor een westtak van de N11, bekend als de Rijnlandroute, het tunnelplan onder Leiden kiezen. Het andere mogelijke tracé gaat ten koste van te veel groen. Dat staat in een brief die de gemeenteraden van Zoeterwoude, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar aan De Bondt willen sturen.

Link naar het originele artikel >>

   

Youtube Filmpje illustreert draagvlak voor Churchill Avenue

PDFE-mailadres

Leuk initiatief bij de de laatste informatieavond over de Rijnlandroute in de Stevenshof, van 25 april jl:

Bekijk het filmpje op youtube

http://www.youtube.com/watch?v=7s6wCKq5JvU

 

 

 

   

Milieuraad: voorkeur Churchill Avenue door Leiden

PDFE-mailadres

Leidsch Dagblad 25 april 2012

LEIDEN - Voor de aanleg van de Rijnlandroute, een nieuwe verbinding tussen de rijkswegen A44 en A4, geniet de zogenoemde Churchill Avenue door Leiden de voorkeur boven een weg langs de Stevenshof en door Voorschoten. Dat is het voorlopige advies van de Leidse Milieuraad (LMR) aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden.

Link naar het originele artikel >>

 

   

Artikel NRC: Een beter plan voor Leids ontzet

PDFE-mailadres

Burgers bepleiten aanleg tunnel onder stad om verkeersknoop op te lossen.

Het dagelijkse verkeersinfarct in Leiden schreeuwt om maatregelen. Welke? Een snelweg langs de rand van de stad? Of toch liever een tunnel?

Door onze redacteur Arjen Schreuder
Leiden. Niet fraai, heel druk. De Churchilllaan in Leiden is een brede vierbaans stadsweg met veel stop- lichten, geflankeerd door flatgebou- wen. Maar, zegt Leidenaar Joost Klimbie: „Als onze plannen worden uitgevoerd, zal de leefbaarheid hier fors verbeteren. 

Lees het hele artikel (pdf formaat)

Bron: NRC 1 februari 2012

   

Aptroot: Naar slimme alternatieven moet je luisteren

PDFE-mailadres

In mijn columns heb ik regelmatig gepleit voor het beperken van inspraakmogelijkheden van de beroepsdwarsliggers. Een club als Milieudefensie is bijvoorbeeld altijd tegen investeringen in wegen en wat mij betreft luisteren wij niet meer naar ze en mogen zij in inspraak- en beroepsprocedures niet meedoen. Zij zijn tegen en dat weten wij wel. De doortrekking van de A4 is zo door ellendige anti-auto-activisten meer dan 40 jaar tegengehouden, waardoor er tientallen jaren enorme economische schade en overlast elders was.

Maar op zich zijn overleg en inspraak nodig en nuttig, niet alleen vanuit democratisch fatsoen maar niet zelden wordt een voorstel aangepast door goede ideeën en kritiek. Soms wordt een plan zelfs vervangen door een veel beter plan. Daarom moet er altijd serieus worden gekeken naar wat er aan kritiek, ideeën en alternatieven komt.

>> Lees hier het originele artikel op http://www.businesscompleet.nl.

Een goed voorbeeld is de nieuw aan te leggen verbinding tussen de A4 en de A44 tussen Leiden en Den Haag. Deze Oost-West verbinding is al tientallen jaren een discussie en een absolute noodzaak. Toen de provincie Zuid Holland met een voorstel voor deze weg kwam, de Rijnlandroute genaamd, was er kritiek. Het klopt dat deze weg door of onder Voorschoten en langs de Leidse wijk Stevenshof een beperkte aanslag is op het woon- en leefmilieu en op de polder. Hier staat overigens op andere plaatsen een verlichting van de belasting door autoverkeer tegenover.

Een groep inwoners uit de regio kwam met een alternatief plan, een kortere verbinding tussen de A4 en de A44 die niet onder de stad Leiden loopt maar er dwars doorheen, in een tunnel.
Het plan heeft voordelen, zoals een kortere rechtstreekse verbinding, makkelijkere en compactere aansluitingen op de A4 en de A44, geen groot verkeersplein en weg in de polder, geen doorkruising van de gemeente Voorschoten.

Nadelen zijn de veel moeilijker bouwperiode met forse overlast in de stad Leiden, de risico's van ondergronds bouwen in de stad en het samenbrengen van doorgaand, lokaal en regionaal verkeer. De financiën bij een dergelijk project lijken onzekerder.

Ik heb vanaf het moment dat de bewoners met het alternatief kwamen verbaasd gestaan over de goede uitwerking ervan, enkele van de initiatiefnemers hebben dan ook professioneel verstand van infrastructuur en wegenaanleg.

Wat nu moet gebeuren is een goede, eerlijke vergelijking van het voorstel van de provincie Zuid Holland en van het alternatief. Dat heeft de Tweede Kamer ook uitgesproken. Wij gaan er immers ook over omdat het Rijk een groot deel van de investering betaalt.

Voor de VVD moet naast elkaar worden gezet wat de 2 alternatieven betekenen voor de verkeersafhandeling, voor het woon- en leefmilieu en wat de kosten zijn. Daarom ben ik verbaasd dat de provincie zich helemaal vastlegt op het eigen voorstel. Beetje bekrompen, zo van wij weten het altijd beter. Als alle onderzoeken naar de drie aspecten, verkeer, milieu en kosten, zijn afgerond en in de rapporten er een goede vergelijking ligt gaan wij de knoop doorhakken. Als de provincie Zuid Holland denkt het eigen voorstel er door te kunnen drukken, ongeacht de uitkomst van de vergelijking tussen de twee plannen, dan zal zij de VVD op haar weg vinden.

Want inspraak moet serieus worden genomen als het van serieuze mensen komt. En als wij fors gaan investeren dan hebben automobilisten, belastingbetalers en inwoners er recht op dat het beste investeringsvoorstel wordt gerealiseerd.

Geschreven door Charlie Aptroot, Tweede Kamerlid voor de VVD

   

Leidschendam-Voorburg voorstander Churchill Avenue

PDFE-mailadres
Leidschendam - Voorburg: geen zuidelijke Rijnlandroute dicht langs Vlietland - 22 februari 2012 - Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg dringen er bij de provincie op aan niet te kiezen voor de zuidelijke variant van de Rijnlandroute. Die weg loopt dan te dicht tegen recreatiegebied Vlietland, waar geïnvesteerd wordt in de bouw van recreatiewoningen. Leidschendam-Voorburg is voorstander van de Churchill Avenue. Deze tunnelvariant maakt de discussie over de ligging in de Oostvlietpolder overbodig en biedt meer gemeenten in de Leidse regio voordelen. Bovendien ontzien de tunnels dit waardevolle gebied volledig.

Honderd miljoen
Gedeputeerde staten van Zuid Holland beraden zich momenteel op de ligging van de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder. Daarbij neigen zij op korte termijn een voorkeur uit te spreken voor een zuidelijke ligging. Het gemeentebestuur laat de provincie per brief weten sterk tegen deze 'Vlietlandvariant' te zijn. In dit recreatiegebied worden met goedkeuring van de provincie recreatiewoningen ontwikkeld, een investering van honderd miljoen euro. Compenserende maatregelen en schadeclaims kunnen de Rijnlandroute veel duurder maken Door juridische procedures dreigt bovendien tijdverlies. De gemeente dringt er bij de provincie op aan dit aspect mee te nemen in de besluitvorming.

Volledige mer
Ook roept Leidschendam-Voorburg de provincie op de procedure van de milieu-effect rapportage (mer) volledig te doorlopen en ook de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) bij de besluitvorming te betrekken. Op dit moment zijn diverse aspecten nog onvoldoende onderzocht. Het alternatief Churchill Avenue biedt in dit opzicht interessante kansen. De gemeente vindt dat de provincie de betrokken gemeenteraden, inwoners en bedrijven op tijd en zorgvuldig bij de planvorming moet betrekken.

Bekijk het originele artikel >>

   

Web Statistics