Nieuwsartikelen

WRR: Relatie tussen overheid en burger is tamelijk droef

PDFE-mailadres

vk-logoDe relatie tussen overheid en burgers is 'tamelijk droef'. Beleidsmakers moeten meer openstaan voor burgers die zich inzetten voor de samenleving. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn advies Vertrouwen in burgers dat vandaag wordt gepresenteerd.

 

De overheid zou meer moeten denken vanuit het perspectief van burgers en minder vanuit de bestuurlijke logica. 'Democratie vereist betrokkenheid van burgers. De overheid heeft legitimatie nodig', aldus WRR-lid Pieter Winsemius. Hij deed uitvoerig onderzoek. Het ontbreekt aan wederzijds vertrouwen. Daardoor wordt volgens Winsemius ook de elite onverschillig, terwijl we het daarvan toch een beetje moeten hebben.

 

 

Provincie maakt met beeldvorming geen eerlijke vergelijking.

PDFE-mailadres

Het team Churchill Avenue herkent in de nota Voorkeursalternatief Rijnlandroute niet de conclusies uit de MER onderzoeken die de provincie de afgelopen maanden heeft laten maken. Team Churchill Avenue heeft de afgelopen jaar op verzoek van de provincie alle benodigde gegevens geleverd en heeft inzage gehad in de eerste onderzoeksresultaten van de Milieu Effect Rapportage (MER), maar is niet betrokken geweest bij de MKBA of de opstelling van de nota. In de nota Voorkeursalternatief Rijnlandroute worden de voordelen van de Churchil Avenue die in het MER zijn benoemd stelselmatig gebagatelliseerd en de nadelen benadrukt. Ter illustratie twee voorbeelden:

 

   

Interview Joost Klimbie bij Sleutelstad

PDFE-mailadres

Klimbie gaat met het team de komende weken alsnog proberen om de politiek op andere gedachten te brengen. Volgens Klimbie schat de provincie een aantal zaken bij de Churchill Avenue te somber in.

Zo zit het met de toekomstbestendigheid van de Churchill Avenue volgens Klimbie wel goed en zijn beide tracés daarom gelijkwaardig. Wel erkent hij dat de CA duurder uitvalt dan het tracé Zoeken naar Balans. Echter geen 229 miljoen zoals de provincie denkt, maar 

   

Persbericht naar aanleiding tracékeuze Rijnlandroute

PDFE-mailadres

Burgerinitiatief: "Gedeputeerde Staten kiest onnodig voor minderwaardige oplossing"

 
" Provincie raamt kosten ruim 100 miljoen hoger dan burgerinitiatief " 

 

>> Download hier de pdf versie

 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft bij haar besluit voor de RijnlandRoute vandaag een keuze gemaakt voor het Zoeken naar Balans tracé. En dat terwijl het Churchill Avenue tracé het meest milieuvriendelijke alternatief is. "De enige reden om voor Zoeken naar Balans te kiezen is een geldkwestie. De provincie is van mening dat het Churchill Avenue tracé duurder is dan waar ons team, op basis van ervaringscijfers en ontwerpoptimalisaties, op uitkomt. Dit verschil is meer dan 100 miljoen euro", zegt Willem van der Pol, teamleider van het burgerinitiatief Churchill Avenue.

 

Het afgelopen jaar heeft het team Churchill Avenue zeer intensief samengewerkt met de provincie. "Daarvoor ook onze dank", zegt Gijs Holla, teamlid in het initiatief. "Helaas is in de laatste weken voorafgaand aan het besluit de zorgvuldigheid onder druk komen te staan. De provincie heeft het besluitvormingstraject namelijk al gestart voordat alle inhoudelijke onderzoeken gereed waren. Pas begin mei waren enkele zeer elementaire onderzoeksresultaten gereed. Hier houden wij een ongemakkelijk gevoel aan over."

 

Hierdoor ging lange tijd het gerucht dat de Churchill Avenue verkeerskundig slechter scoorde dan Zoeken naar Balans, omdat er een probleem zou zijn met de toekomstvastheid. Inmiddels is ontdekt waardoor dit probleem werd veroorzaakt, en blijkt het goed oplosbaar. "Op alle verkeersaspecten scoort de Churchill Avenue nu net zo goed als Zoeken naar Balans, en is dit geen onderscheidend criterium meer," volgens Joost Klimbie, de wegontwerper binnen het initiatief. "In Leiden scoren we zelfs beter in absolute intensiteiten, waardoor de leefbaarheid in de wijken erop vooruit gaat. Bij Zoeken naar Balans zijn er al in 2020 aanvullende maatregelen nodig bij de Haagweg en Doctor Lelylaan. In feite ontstaat er een drukkere bovengrondse stadsweg dan bij Churchill Avenue, naast de weg buitenom."

 

Ondanks de positieve samenwerking, zijn het burgerinitiatief en de provincie er niet helemaal uitgekomen op het kostenaspect. Van der Pol: "De tunnelkosten zijn te hoog berekend o.a. doordat de provincie een vluchtstrook heeft opgenomen, wat wettelijk niet vereist is. De tunnel voldoet ook zonder vluchtstrook aan de normen qua tunnelveiligheid, blijkt uit een onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren door TNO. Ook is de kostenraming in te algemene zin opgesteld, aspecten zoals geluidschermen of bodemgesteldheid zijn niet meegenomen.

 

Tot slot hanteert de provincie een zeer grote onzekerheidsmarge, iets dat zelfs voor Rijkswaterstaat ongebruikelijk is. Tezamen met de te hoog geraamde kosten wordt de Churchill Avenue, in de ogen van de provincie, te duur. "Als de onlogische onzekerheidsmarge met een lager bedrag wordt meegenomen, dan is de Churchill Avenue volgens ons betaalbaar binnen het budget", aldus Gijs Holla.

 

Nu Gedeputeerde Staten op onjuiste gronden de voorkeur voor Zoeken naar Balans heeft uitgesproken, reageert het burgerinitiatief Churchill Avenue teleurgesteld. Van der Pol: "We hebben de afgelopen drie jaar ons uiterste best gedaan om het ontwerp van de voorstel te optimaliseren. We hebben van diverse experts hulp gehad om dingen te controleren die we zelf niet konden onderzoeken, en we staken al onze vrije tijd in het project dat heel veel voordelen biedt voor de stad Leiden. We spraken met beslissers in de regio. Met bewoners en ondernemers. Het draagvlak voor onze variant is heel groot. Gaan we in onze volgebouwde Randstad door met het vernietigen van de laatste groene ruimtes, of maken we een keuze voor een integraal ruimtelijk plan als binnenstedelijk tunnelproject?"

 

Het team noemt de komende besluitvorming een snelkookpan. "Voor dit zeer grote politieke besluit hebben de gemeenteraden 2 weken de tijd om zich in te werken in alle rapporten, alles te bespreken en een raadsbesluit te nemen. En dat terwijl er een ingrijpende keuze voorligt", aldus Joost Klimbie. "Onze conclusie is dat je voor 10% meer geld een veel betere eindoplossing kan bouwen voor het milieu en de ruimtelijke kwaliteit, met een gelijkwaardige verkeerskundige afwikkeling."

 

Het team Churchill Avenue laat het er niet bij zitten. De komende weken zal ze tijd steken in het informeren van de politiek. Hiertoe wordt op maandag 21 mei allereerst een vernieuwde website gelanceerd, met een volledige inhoudelijke reactie op het besluit. Op de website zal ook een interactieve stedenbouwkundige uitwerking van het team te bewonderen zijn.

 

Leiden mei 2012

   

'Het is pure vernielzucht'

PDFE-mailadres

Logo_VolkskrantBewoners van het omliggende groen verkiezen een tunnel.'Er wordt naast ons een kiloknaller aangelegd: een totaal uitgeklede, zo goedkoop mogelijke verbindingsweg die het laatste open stukje tussen de duinen en de polders verknoeit.' Aan de keukentafel van haar Wassenaarse landgoed is Liesbeth Hessels (67) ongemeen fel voor een dame op stand.

>> Bekijk het artikel uit de volkskrant van 15 mei 2012

   

Dinsdag dag van de waarheid voor de Rijnlandroute

PDFE-mailadres

Aansluiting van Zoeken naar Balans op de A44 bij Maaldrift, langs de Stevenshof.

LEIDEN - Dinsdag is de dag van de waarheid voor de Rijnlandroute. Gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD/verkeer) besluit dan hoe deze nieuwe weg tussen A4 en de Bollenstreek bij Leiden komt te lopen. Na decennia discussie zijn er nog twee mogelijkheden over.

De weg moet de A4 beter bereikbaar maken voor (vracht)verkeer uit de Bollenstreek, is een voorwaarde voor woningbouw bij Valkenburg en wordt gezien als een oplossing voor files binnen de Leidse stadsgrenzen.

Er zijn twee opties over. De eerste is 'Zoeken naar balans' genoemd (rode lijn op plattegrond), ligt tussen Leiden en Voorschoten in en genoot lange tijd de voorkeur van de provincie. Het alternatief, dat begon als een burgerinitiatief en na een lange strijd van de bedenkers door de provincie als volwaardig alternatief werd erkend, is 'Churchill Avenue' gedoopt (blauwe lijn). Dit tracé behelst een tunnel onder de Churchilllaan en Doctor Lelylaan in Leiden.

bron: Leidsch Dagblad 14 mei 2012

>> originele artikel

   

SP: Rijnlandroute niet ten koste van dorp en natuur

PDFE-mailadres

Voorschoten - De Rijnlandroute mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van Voorschoten en van natuurgebied. Daarom geeft de SP Voorschoten de voorkeur aan de Churchill Avenue.

Voor SP-voorzitter Erik Maassen hoeft de Rijnlandroute er niet te komen: "Het is nooit overtuigend aangetoond dat die Rijnlandroute nodig is. 90% van het verkeer op de Churchilllaan is bestemmingsverkeer. Daar heb je geen nieuwe weg voor nodig. Ondertussen kost dit prestigeproject honderden miljoenen."

De keus om een weg aan te leggen is echter al gemaakt door oud-gedeputeerde Van Dijk. Maassen: "Als die weg dan persé moet worden aangelegd, dan wil de SP een variant die de mensen in Voorschoten niet zullen horen, zien of ruiken. Op die manier worden het dorp en de natuur het meeste gespaard." Naar verwachting maakt het provinciebestuur volgende week bekend aan welke variant het de voorkeur geeft.

   

Brandbrief gemeenten over RijnlandRoute

PDFE-mailadres

Gemeenteraden van Leidschedam - Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude sturen brandbrief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over tracékeuze RijnlandRoute. 

Op initiatief van de Wassenaarse gemeenteraad hebben de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude er in een gemeenschappelijk brandbrief bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op aangedrongen om zich ernstig rekenschap te geven van de gevolgen voor mens en natuur van het te kiezen tracé voor de aanleg van de RijnlandRoute.

Lees hier de brandbrief (PDF-document 174 kB)

bron: www.wassenaar.nl

   

Web Statistics