Nieuwsartikelen

De documenten voor de statenleden zijn als downloads beschikbaar

PDFE-mailadres

De reactie van Team Churchill Avenue aan de statenleden zijn hier als downloads beschikbaar. 

 

Lees zorgvuldig en oordeel zelf.

 

 

NRC - Niemand is blij, toch komt-ie

PDFE-mailadres

Met steun van de SP krijgt Leiden zijn provinciale weg.

artikel in NRC van 19 juni

 

nrc_niemand_is_blij_t

klik voor vergroting >>

   

AD - ‘Tunnel in leiden slechts 50 miljoen duurder’

PDFE-mailadres

Een nipte meerderheid in de provincie kiest woensdag voor de poldervariant van de Rijnlandroute. Landgoedeigenaren en duizenden omwonenden balen ontzettend. ‘En dat terwijl de tun- nel door Leiden slechts tien procent duurder is’. - Artikel in het AD van 21 juni

 

verschil-50-miljoen_t

klik voor vergroting >>

   

Economische effecten van Zoeken naar Balans en Churchill Avenue vergeleken

PDFE-mailadres

De provincie Zuid-Holland heeft in mei 2012 een onderzoek naar economische effecten van de RijnlandRoute gepubliceerd, het REES onderzoek. Een jaar eerder had de TU Delft ook een dergelijk onderzoek gedaan, de EER studie. Deze rapporten zijn vergeleken. De slotconclusie is dat het REES onderzoek onvoldoende basis vormt voor gedegen, objectiveerbare en onderbouwde besluitvorming door Provincie en Rijk van de economische effecten van Zoeken naar Balans versus de Churchill Avenue. Duidelijk is dat het EER onderzoek expliciet aangeeft dat de Churchill Avenue de lokale- en regionale economie stimuleert terwijl Zoeken naar Balans die verzwakt.

Een aan te leggen (snel)weg heeft veel invloed zijn op de lokale en regionale economie. De gedachte hierachter is dat asfalt de bereikbaarheid van bedrijven en instellingen kan vergroten en derhalve koopkrachtstromen, (re) vitalisering en gebiedsontwikkeling kan beïnvloeden in positieve dan wel negatieve zin.


De Rijnlandroute-discussie speelt al geruime tijd en is vnl. vanuit toekomstige economische groei en daaruit voortvloeiende verkeersstromen geïnitieerd (woningen op vliegveld Valkenburg, de veiling Rijnsburg en het Bio Science Park).


Het was het burgerinitiatief dat in april 2011 de TU Delft verzocht een economische vergelijking op te stellen: een Economische EffectRapportage (EER, aanvullend op het MER): De uitkomst hiervan:

Zoeken naar Balans – biedt weinig economische potentie langs en op deze route en verzwakt in Leiden en Voorschoten de economische potenties van het bestaande stedelijk gebied.

Churchill Avenue – biedt economische potenties zowel langs de route als bij het Bio Science Park, Voorschoten centrum, Leiden centrum en de regio Rijnland als geheel.


Pas in mei 2012 kwam een reactie van de provincie in de vorm van het door Ecorys opgesteld rapport "Quick Scan Regionaal Economische Effect Studie Rijnland" uit (REES). Dit rapport roept vele vragen op zowel procedureel, onderzoeksmatig als inhoudelijk.


Het rapport is naar ons oordeel nog niet definitief, is klaarblijkelijk in zeer korte tijd opgesteld, en niet conform afspraak vooraf besproken met de begeleidingscommissie van het EER onderzoek. Het is pas beschikbaar gesteld vlak voor de besluitvorming. De keuze voor het onderzoeksbureau heeft niet op transparante wijze plaatsgevonden.


De lijst van geïnterviewde personen is gekleurd ten faveure van voorstanders van Zoeken naar Balans. De provincie noch Ecorys hebben in de studie gebruik gemaakt van de eerdere onderzoeksresultaten van de TU Delft. De aannames die als voeding voor o.a. het verkeersmodel gebruikt worden zijn niet realistisch, het REMI model is niet toepasbaar op de schaalgrootte van Rijnland, de Ecorys-analyse is kwalitatief van aard, en de stevige negatieve conjuncturele ontwikkelingen vanaf 2008 tot heden zijn onvoldoende meegenomen in het onderzoek.


Bovenstaande kanttekeningen zetten de eindconclusies in schril contrast met de uitkomsten uit de eerdere EER studie dat de Churchill Avenue een economische impuls aan de regio Leiden geeft van 4,3%, tegenover geen bij Zoeken naar Balans.
De score van ontwikkeling woon/leefklimaat Voorschoten van (-/--) is nog te positief. In de EER studie is wel gekeken naar kansen op gebiedsontwikkeling. Verder heeft het REES onderzoek bepaalde zaken niet onderzocht. In een uitgebreider afzonderlijk artikel zullen wij deze conclusies nader toelichten.

 

Team Churchill Avenue  - 12 juni 2012

   

Ook de PvdA Zuid-Holland probeert deze sleuf in het landschap te voorkomen.

PDFE-mailadres

pvda-logoDe PvdA Zuid-Holland heeft een plan bedacht om de Rijnlandroute alsnog als tunnel onder Leiden aan te leggen en tegelijkertijd het geplande ov-netwerk te verbeteren. Het plan leunt grotendeels op de aanname dat in de huidige plannen ten onrechte 150 miljoen euro naar spoorviaducten gaat. Uitgangspunt voor de PvdA is dat de Churchill Avenue niet mag worden afgeschreven. In elk geval niet zolang niet onomstotelijk is vastgesteld dat de tunnel onbetaalbaar en te complex is. De PvdA vermoedt, dat het financiële verschil tussen de twee tracés dan een stuk kleiner uitvalt. De PvdA ziet sowieso al 25 miljoen euro onterecht verschil. Dat gaat om een onzekerheidsmarge die niet berekend wordt voor Zoeken naar Balans, door andere rijksregels bij dit soort projecten, maar wel voor Churchill Avenue.

 

De belangrijkste winst ziet de PvdA in 150 miljoen die wordt uitgetrokken voor vijf ongelijkvloerse spoorviaducten in het plan voor een ov-netwerk - volgens ProRail nodig voor de veiligheid. Volgens de PvdA scheelt dat statistisch gezien 1,2 dodelijke ongevallen in 40 jaar tijd. Ter vergelijking stelt de partij dat dezelfde winst behaald wordt met 4 ton subsidie voor rookmelders. De 150 miljoen kan er dus uit. Verder vindt de PvdA dat Leiden ten onrechte 30 miljoen aan provinciale ringwegsubsidie behoudt (onderdeel van oude afspraken over sneltram RGL) en dat Noordwijk abusievelijk voor zo'n 10 miljoen nog niet meebetaalt aan het nieuwe ov-netwerk.

 

Lees het hele artikel >>

   

Vier gemeenteraden eensgezind tegen keuze van GS voor het Zoeken naar Balans Optimaal tracé

PDFE-mailadres
gemeentenWij blijven, ook na het lezen van het Nota Voorkeursalternatief, overtuigd dat de Churchill Avenue de beste en meest duurzame oplossing is. Het Churchill Avenue tracé heeft dan ook onze voorkeur. Logischerwijs kunnen wij de keuze van GS voor het Zoeken naar Balans Optimaal tracé niet ondersteunen. Wij zijn van mening dat:
   

PAL-advies Rijnlandroute: vraag een second opinion

PDFE-mailadres

provincie-zhDe Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL), een commissie van onafhankelijke externe deskundigen, bracht onlangs advies uit over de Rijnlandroute waarin zij de provincie oproept tot een korte second opinion (met een doorlooptijd van enkele maanden) voor de tracékeuze tussen Zoeken naar Balans optimaal en de Churchill Avenue.

 

De PAL adviseert omdat de tracékeuze grote en sterk verschillende gevolgen heeft voor de kwaliteit van de ruimte en leefomgeving en de bereikbaarheid van deze stadsrandzone, stad en regio. Onze oproep tot een korte second opinion door een onafhankelijke externe deskundige gaat over de volgende punten die met die deskundige check beter beoordeeld kunnen worden.

 

Lees het originele artikel >>

 

   

Afwikkelingskwaliteit 2030, avondspits, op basis van dynamisch model

PDFE-mailadres

afwikkeling2030-k

Bijgaande afbeeldingen zijn het resultaat van berekeningen aan de hand van het dynamische verkeersmodel. Het geeft een momentopname weer in de avondspits 2030. (uitgevoerd in opdracht van de provincie door Goudappel Coffeng)

 

(klik op de afbeelding voor vergroting)

De lengte van rode of groene staafjes geven de verkeersintensiteit aan.

 

Conclusies:
Afwikkelingsproblemen CA 2030 zoals beschreven in het MER kunnen worden opgelost door een eenvoudige optimalisatie.

  • Rondom Knoop Leiden-West is het afwikkelingsbeeld van CA  goed. Ook bij Lammenschans en de bypass Oostvlietpolder is het afwikkelingsbeeld voor CA positiever. (minder rood, meer groen)
  • CA bereikt dit resultaat met een 2x1 bovengronds wegtracé in Leiden. Bij ZNB de Churchilllaan nog steeds 2x2 rijstroken. 
  • Bij Zoeken naar Balans staat het verkeer op de zijwegen van de Doctor Lelylaan nog steeds vast. Het probleem van het oprijden van de Doctor Lelylaan, wat nu al een probleem is, blijft bestaan.
  • De absolute intensiteiten van het verkeer bovengronds op de Doctor Lelylaan en Churchilllaan zijn bij CA veel lager dan bij ZNB. Daardoor is het makkelijker om de hoofdroute te bereiken vanuit aangrenzende wijken. 

Voor onderbouwing:

 

   

Web Statistics