Uniek burgerinitiatief

Proces

PDFE-mailadres
Proces
   

Overhandiging eerste Kaartontwerp

PDFE-mailadres

Begin 2009 is het eerste officiele schetsontwerp van Churchill Avenue als oplossing voor de Rijnlandroute overhandigd aan de betrokken bewindslieden.Overhandiging van de kaart en bijbehorende toelichting heeft achtereenvolgens plaatsgevonden aan:

- Gedeputeerde Asje van Dijk van de provincie Zuid-Holland, op 2-4-9 in de Holday Inn te Leiden;
- Wethouder John Steegh, plus vertegenwoordigers van de gemeenteraad van de gemeente Leiden;
op het stadhuis van gemeente Leiden, 9-9-9;
- Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de voormalig verkeerstoren van Valkenburg, 20-9-9;
- Burgemeester Staatsen, en de Wethouders van Dunné en Tjalma, tijdens de raadsvergadering van 9-7-9 in Voorschoten.

Het overhandigde kaartbeeld toont het volledig verkeersontwerp voor de Rijnlandroute volgens de Churchill Avenue oplossing. Ook OV verbindingen, fietspaden en transferia zijn aangegeven. Ook staan aangegeven de ontwikkellokaties die mogelijk worden. Diverse vormen van bebouwing die bijdragen aan de betaling van de aanlegkosten.

   

Officiële aanbieding Churchill Avenue trace

PDFE-mailadres

Uitreiking in Leiden in Holiday Inn op 2 april 2009 aan gedeputeerde Asje van Dijk van de provincie Zuid-Holland van een lijnentekening waarin te zien is hoe het Churchill Avenue tracé volledig inpasbaar is en het bijgevoegd document waarin de ontwerpeisen beschreven staan.

De tekening toont de infra oplossing voor de Rijnlandroute én de mogelijke ontwikkellokaties voor diverse vormen van bebouwing. Het vormt het eerste officiële element dat de initiatiefnemers achter Churchill Avenue bekend willen maken, omdat dit past bij het huidige stadium van de eerste fase van de MER. Wij beogen hiermee o.a. een versnelling van het proces te bereiken. Ook willen we aantonen dat een creatieve aanpak en samenhangende strategische planning aan het begin van het proces de beste resultaten oplevert. Er zullen later in het proces opvolgende elementen gepubliceerd worden. Bijvoorbeeld een element waaruit duidelijk wordt dat aanleg mogelijk is bij een acceptabele overlast voor het verkeer en omwonenden.

   

Officiële aanbieding Churchill Avenue tracé aan Gemeente Voorschoten

PDFE-mailadres

Bij de uitreiking op het gemeentehuis van Voorschoten op donderdag 9 juli 2009 van de kaart van het Churchill Avenue tracé aan wethouder Van Dunné is deze aanbiedingsbrief ter toelichting overhandigd. Hierin staan de algemene uitgangspunten beschreven, alsmede onder welke condities deze kaart wordt voor vrijgegeven voor verdere verbetering.

Het overhandigde kaartbeeld toont het verkeersontwerp voor de Rijnlandroute volgens de Churchill Avenue oplossing, plus de mogelijke ontwikkellokaties voor diverse vormen van bebouwing, waaronder vele ‘verdienlocaties’ die door dit tracé mogelijk worden.

Er worden overigens twee kaartbeelden geleverd die gelijk zijn aan elkaar op één punt na: het tracégedeelte van de Lelylaan. In de ene kaart bestaat dit tracédeel uit een brug en een halfverdiepte route die overkapt is en op de andere kaart is hiervoor een ondertunneld deel aangegeven.

   
Web Statistics