Tunnelveiligheid

Tunnel met weefzone

PDFE-mailadres
Uniek voorstel
 

Wetgeving Tunnelveiligheid

PDFE-mailadres

Een belangrijk aspect voor de maakbaarheid van het tracé betreft de tunnelveiligheid. In het voorstel van de Churchill Avenue wordt naast de bouw van een 2,9 km lange tunnel, een innovatieve weefzone in deze tunnel voorgesteld, om het Leidse stadsringverkeer ondergronds af te wikkelen en uit te wisselen met de N206.

Voor de 2,9 km lange tunnel in Leiden, zullen de nodige voorzieningen getroffen worden om de veiligheid in de tunnel te kunnen garanderen. In Nederland is sinds 2006 de Wet Tunnelveiligheid welke voorschrijft wat noodzakelijk is.

Sinds de invoering van de wet, wordt in Nederland het gebruik van in- en uitvoegingen in tunnels niet meer toegepast in de praktijk. In de wetgeving is namelijk een passage opgenomen, welke voorschrijft dat er “geen vermeerdering of vermindering van rijstroken” in de tunnel mag plaatsvinden. Vaak worden bij tunnels in Nederland het gebruik van in- en uitvoegingen nu volledig vermeden.

Het voorstel van de weefzone in de tunnel dient onderzocht te worden in relatie tot deze Wetgeving Tunnelveiligheid, die aangeeft dat vermeerdering of vermindering van rijstroken niet is toegestaan in een tunnel. Er bestaan echter veel misverstanden over de daadwerkelijke uitleg van deze regelgeving. Vaak wordt gedacht dat het verboden is om in- en uitvoegingen toe te passen. Dat is niet zo. Er ligt wel een beduidende voorkeur om geen in- en uitvoegingen toe te passen, maar onder bepaalde voorwaarden is het gebruik van een toerit en/of afrit wel toegestaan. In dichtbevolkte stedelijke gebieden kan dit een oplossing bieden voor lastige inpassingsvraagstukken.

Bij de Churchill Avenue is een ruime weefzone in de tunnel voorgesteld bij de Churchilllaan, om een uitwisseling met de stadsring van Leiden met de ondergrondse N206 mogelijk te maken. Dit geeft bij de Haagweg en de Voorschoterweg 2 toeritten en 2 afritten in de tunnel, welke aan elkaar verbonden worden als een weefzone van 600 m lengte. Dit innovatieve voorstel zorgt ervoor dat de Leidse stadsring ondergronds kan afwikkelen, en uitwisselen met de N206 in alle richtingen.

Een andere belangrijke eis is dat vanaf de ingangs- en uitgangsportalen over een rijafstand van 10 seconden geen vermeerdering of vermindering van rijstroken plaatsvindt. Deze eis komt voort uit de Europese tunnelrichtlijn. Het ontwerp van de Churchill Avenue is zodanig opgezet dat aan deze eis wordt voldaan.

Het Churchill Avenue team wil onderzoek laten doen naar de voorwaarden en de exacte vormgeving van deze weefzone in de tunnel, om deze mogelijk te maken met inachtneming van de verkeersveiligheidsaspecten van de Nederlandse en Europese wetgeving. Mocht de weefzone toch niet haalbaar blijken in de nu geschetste vormgeving, kan verder gezocht worden naar aanpassingen op dit gedeelte van het tracé.  

Een goed referentieproject is de ondertunneling van de A2 in Maastricht. Uit de MER-studie was een voorkeurstracé gekozen met een weefzone in de tunnel, vergelijkbaar als de voorgestelde oplossing bij de Churchill Avenue. In de vervolguitwerking in Maastricht is nu gekozen voor een dubbeldekstunnel.

In geheel Europa zijn talloze stedelijke stroomwegen te vinden in diverse vormen en maten, waarbij toe- en afritten zijn opgenomen in en rond tunneldelen. In steden zoals Oslo, Stockholm, Dortmund, Den Haag, Boston, Neuchâtel, Luik, Basel, Parijs, Düsseldorf en Madrid zijn al enkele voorbeelden te vinden. Daar waar de ruimte schaars in een dichte stedelijke omgeving, wordt vaker gezocht naar een innovatieve oplossing om zowel de bereikbaarheid als leefbaarheid te waarborgen.

Een onderzoek naar de vormgeving van de weefzone in de Churchill Avenue kan ook een verdere bijdrage leveren voor andere projecten in Nederland; waar in dichtbebouwde stedelijke omgevingen gezocht wordt naar acceptabele oplossingen voor toe- en afritten voor zulke vraagstukken.

   
   

Tunnelvoorbeelden

PDFE-mailadres

Achter de lees meer knop vind u enkele vergelijkbare tunnelvoorbelden in Duitsland en Zweden.

Deze tunnels hebben geleid tot een enorme verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de steden.

Deze successen zijn voor ons de reden om met een goed voorstel Leiden ook deze kansen te geven.

 

   
Web Statistics