Geluid en lucht

Wegnemen geluidshinder en betere luchtkwaliteit

PDFE-mailadres

Het ontwerp van de Churchill Avenue is zo opgezet dat langs het hele trace een sterke verbetering van het milieu optreedt. Vooral daar waar nu de meeste overlast is, gaat de situatie er sterk op vooruit. De omwonenden van de Churchilllaan zullen straks 's avonds weer met het raam open kunnen slapen .... Dit resultaat is niet te behalen met de 'Zoeken naar Balans' variant. Daarmee wordt een geringe, tijdelijke verbetering tot stand gebracht.  

Milieuwinst door afscherming en verluwing
De doorgaande weg, de N206 route door Leiden, zal geheel afgeschermd worden van de woonomgeving. De weg bestaat uit een tunnel van meer dan 3 km, die zich voortzet als een verdiepte weg met overkapping. De transparante kap is een vinding van het Nederlandse bedrijf Movares en bestaat uit panelen van het praktisch onbreekbare, zgn  'koudgebogen' glas. Vergelijkbaar in sterkte met een springplank in het zwembad. Er kunnen desgewenst zonnepanelen in de kap worden verwerkt, waardoor deze een mooi kleurig aanzien krijgt en stroom zal  produceren. 

Er zijn twee belangrijke redenen waarom de emissies van het autoverkeer sterk gaan afnemen. Enerzijds door de afschermende werking van tunnel en en kap, waardoor de uitlaatgassen van het autoverkeer grotendeels worden weggevoerd naar de uiteinden van het afgeschermde tracé, die liggen buiten het bewoonde gebied. Anderzijds doordat het efficiënte tunnelontwerp ervoor zorgt dat het stadsverkeer vooral gebruik maakt  van de ondergrondse route. Daardoor rijdt straks effectief 3/4 van het (vracht)autoverkeer ondergronds, waardoor bovengronds een sterke verluwing optreedt. Er komt voor het bovengrondse verkeer een rustige wijkontsluitingsweg, met kruisingen die zoveel mogelijk als rotondes zijn uitgevoerd. Doordat er tussen de wijken nog maar weinig verkeer rijdt is het mogelijk ook de verkeersluizen daartussen weg te halen, waardoor het verkeer meer vrijheid krijgt en sneller op de plaats van bestemming komt. Zo ontstaat maximale doorstroming en is er zo min mogelijk overlast van ronkende motoren door verkeersopstoppingen.

Met de Churchill Avenue wordt volledig voldaan aan wat de Leidse politieke partijen als voorwaarde voor de aanleg van de Rijnlandroute hebben gesteld, n.l. dat de nieuwe weg niet te horen, zien of ruiken moet zijn. 

Beste score in het MER
Het bewijs dat deze sterke bovengrondse reductie van verkeer gaat optreden, alsmede het compleet wegnemen van geluidhinder en de verbetering van de luchtkwaliteit, staat te lezen in het eerste fase Milieu Effect Rapport(MER) dat in augustus uitkomt. (De resultaten daarvan zijn nog niet officieel openbaar, maar het team heeft toestemming van de provincie de uitkomsten kwalitatief naar buiten te mogen brengen.) Wat luchtkwaliteit betreft moet nog wel een kanttekening worden gemaakt. Uit het rapport blijkt dat Churchill Avenue de sterkste verbetering van luchtkwaliteit oplevert. Maar de gehanteerde methode van vergelijking maakt onvoldoende duidelijk hoe groot de werkelijke verbetering is. Daarom hebben we voorgesteld om in het Tweede Fase MER onderzoek, een hierop toegesneden berekeningsmethode toe te passen. (Zie ook bij A.3 hieronder) 
 
Er zijn niet alleen positieve resultaten voor lucht en geluid, maar ook nog winstpunten op een hele reeks andere aspecten. Dit wordt behandeld in A.2. 

A.1) LUCHTKWALITEIT
De garantie op gezonde luchtkwaliteit is heel cruciaal. Daarom hebben we een aantal maatregelen gepland om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit aan de strengste gezondheidsnormen zal voldoen. Hieronder volgt een uitwerking van die maatregelen. Sommige van die maatregelen zijn fakultatief (vrijwillig) toe te passen. Die systemen beschrijven we in een aparte module.

De standaard en modulaire aanpak luchtkwaliteit
De eerste aanpak die hier beschreven wordt, betreft het toepassen van standaardmethoden om de luchtkwaliteit binnen de tunnel en bij de tunnelmonden te kunnen waarborgen. De beschreven maatregelen zijn afdoende om aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit te voldoen. Ons streven gaat echter verder: wij willen ook voldoen aan de meest recente gezondheidskundige inzichten. Daarom definiëren we ook een aanvullend modulair pakket.


Standaardaanpak
In een tunnel ontstaat een luchtstroming die wordt opgewekt door de tunnelventilatie in de rijrichting en door de rijwind van de auto's. Het grootste deel van de emissies van de auto's verplaatst zich met deze luchtstroming mee naar de mondingen aan de uiteinden van het overdekte gedeelte. Door een speciaal ontwerp van de tunnelmonding, resp, het einde van de overkapping, kan voorkomen worden dat hier te hoge concentraties gaan optreden. In ieder geval komen de hoofdopeningen waar uitstroom optreedt, buiten het bewoonde gebied te liggen, waardoor er geen kans is op directe blootstelling.   

Een aanvullende standaardtechniek die zonodig kan worden toegepast, is om de verontreinigde lucht af te zuigen en met een hoge schoorsteen naar de hogere luchtlagen weg te blazen. Deze methode kost veel energie, maar die energie kan voor een groot deel geleverd worden door een  windturbine die buiten de stad wordt geplaatst om stroom op te wekken. Of als het niet waait, wordt groene stroom van het net ingezet.  

Modulaire aanpak
Wij bevelen aan dat aanvullend luchtzuivering wordt toegepast. Dit voor extra zekerheid en om in een nog groter gebied voor verbeterde luchtkwaliteit te zorgen. Wij stellen voor de beste combinatie van technieken toe te passen, en niet bij voorbaat voor één systeem te kiezen.

 

 • Wij staan in contact met diverse prijswinnende Nederlandse bedrijven die op het punt staan om hun systemen in praktijk te brengen. Churchill Avenue biedt hiervoor een ideale gelegenheid. Daarmee wordt het een voorbeeldproject voor toepassing van innovaties, waar Rijk, provincie en gemeenten ook bij andere tunnelprojecten hun voordeel mee kunnen doen.
 •  

  Het eerste veelbelovende systeem is dat van UC technologies. Op de video van hun systeem, te vinden onder deze link, is te zien dat door gebruik te maken van warmterugwinning uit de tunnellucht huizen in de omgeving zijn te verwarmen. Hiermee betaalt de aanleg van dit systeem zichzelf terug.

   

 • Het tweede systeem is van de BAM/ TU Delft. Zij hebben een methode ontwikkeld om fijn stof te laten neerslaan. Met deze elektrostatische methode slaat zelfs het ultrafijne stof neer. Zie de website. De TU Delft heeft eveneens een methode in voorbereiding om NO2 weg te nemen.
 • Het derde systeem is de aanpak die Movares voorstelt als onderdeel van zijn duurzame weg concept
 • De situatie bij de zij-openingen voor de uitritten vraagt om extra aandacht.  Wij willen bovengenoemde systemen, evt. in combinatie, benutten om de garantie te kunnen geven dat de luchtkwaliteit aan alle eisen voldoet.
   

   

  A.2) Overige gunstige eigenschappen en neveneffecten:

  Worden de goede prestaties in de toekomst niet teniet gedaan door voortgaande verkeersgroei ?
  Nee, er wordt voldoende capaciteit ondergronds toegevoegd om alle toekomstige groei op te vangen.
  De luchtkwaliteit zal verder verbeteren doordat het Nederlandse wagenpark steeds schoner wordt. Vooral de introductie van hybride en elektrische voertuigen en het rijden op groen gas, zorgt ervoor dat over ca. 20 jaar er geen luchtverontreiniging meer is. 
  Mede ook door stillere banden is er geen geluidsafscherming nodig. En omdat de route verdiept ligt is er geen zichthinder van bewegende voertuigen. De overkapping zou dan weer kunnen worden weggehaald. Blijft natuurlijk over het grote voordeel van de optimale bereikbaarheid..

  Een gunstig neveneffect van de aanleg van Churchill Avenue is dat het de Sijtwenderoute ontlast, waardoor er in Leidschendam minder opstoppingen zijn en ook daar de luchtkwaliteit verbetert. 

  Dan zijn er nog deze gunstige neveneffecten: 
  -  een sterke daling van het aantal verkeersongelukken langs de huidige route in Leiden;
  - een vrijere afwikkeling van het verkeer van en naar de wijken (bussluizen kunnen worden weggehaald)
  - alle trillingshinder door zwaar vrachtverkeer en bussen wordt opgeheven
  - het groen bovengronds worden mooier en vitaler. Bomen die langs drukke wegen groeien zijn vaak ongezond. Fijn Stof tast de boombast  aan. De condities voor het groen worden dus beter na ondertunneling. Als nieuwe aanplant in het parkgebied dat er bij komt bevelen wij aan luchtzuiverend groen te planten voor extra verbetering van de luchtkwaliteit. 
  - het elektrisch rijden kan bovengronds gestimuleerd worden. Bijv. met parkeervakken speciaal voor elektrische auto's. Er kan een elektrisch lint van oplaadpalen worden aangelegd. Vanuit de transferia zullen schone voertuigen gaan rijden voor stadsdistributie.  


  A.3) Optimale modelmatige benadering in het tweede fase MER onderzoek

  Wij zullen een reeks voorstellen doen voor optimalisatie van het tweede fase MER onderzoek. Enerzijds om de resultaten op eenvoudiger manier te kunnen begrijpen. Anderzijds om rekenkundig aan te tonen welk optimaal resultaat wordt bereikt. Daartoe bevelen wij bijv. aan dat de overheid bij luchtkwaliteit vrijwillig toetst op een strenger criterium dan de wetgeving verschrijft. Wij stellen voor dat voor fijn stof de PM 2,5 contour wordt gehanteerd met de streefwaarde 15 ug/m3. Dit is de strengste Amerikaanse norm, die gehanteerd kan worden. De Europese norm zal in de toekomst uitgaan van 25 ug/m3. Met de PM 2,5 contour volgens de Amerikaanse norm kan goed in beeld worden gebracht, hoeveel minder woningen en mensen blootgesteld worden aan Fijn Stof. 

  Voorts vragen wij de gemeente Leiden om een fijnmaziger verkeersmodel aan te schaffen en vragen wij de provincie de uitkomsten daarvan in de regionale verkeersprognoses te verwerken. Hierdoor wordt namelijk zichtbaar dat door onze variant de binnenstad van Leiden beter bereikbaar wordt. Dit effect treedt bij een N11 West nagenoeg niet op. Daarom betekent de aanleg van de Churchill Avenue een verbetering voor alle sectoren van de economie in de Rijnlandregio.


  Naschrift - De prestaties van CA overstijgen die van de huidige voorkeursvariant van de provincie, N11 West (meer precies: de zgn. Zoeken naar Balans variant). Zo zal door de aanleg daarvan de verkeershinder op de Churchilllaan nauwelijks afnemen. De milieudruk blijft gelijk en zal op termijn zelfs weer toenemen. Niet alleen door aanhoudende verkeersgroei, maar ook omdat er veel plannen zijn om bij te bouwen langs de Churchilllaan. Deze laan zal dus op zijn termijn zijn open en groene karakter gaan verliezen. Hiervoor komen dan terug: - meer verkeershinder, - blijvende onveiligheid voor voetgangers bij oversteken, - geringe afname van geluidhinder, en een aanhoudend slechte luchtkwaliteit. Dat laatste is nu al een groot probleem voor aanwonenden langs de weg. Omwonenden met astma hebben flink last van de uitstoot van de weg. De aanleg van N11 West maakt voor hen de leefomstandigheden er niet beter op.

   

   

  Hogere leefkwaliteit in de wijken

  PDFE-mailadres

  Een direct resultaat van de aanleg van de Churchill Avenue is sterke verbetering van de leefbaarheid in de wijken die aan de route grenzen.  Enerzijds omdat de wijken weer aaneen gesmeed kunnen worden, nu ze niet meer door drukke wegen van elkaar gescheiden zijn. Veilig oversteken, ook voor ouderen en kinderen, wordt weer mogelijk. Het aantal ongelukken in het verkeer zelf zal daarbij ook zeer sterk gaan afnemen.
  Langs de Churchilllaan wordt een parkachtige structuur aangelegd waar sportieve mensen van kunnen profiteren om hard te lopen of te skeeleren. Er komen binnen en buiten stad vele nieuwe looproutes beschikbaar voor de Leiden Marathon. Zodra daar geld voor beschikbaar is, kan de Leidse stadsrandzone met een fiets- en ecoduct verbonden worden over de A44 heen, zodat Wassenaar in de marathon kan worden opgenomen. 


  Anderzijds profiteren de omwonenden omdat allerlei bestemmingen vanuit thuis veel sneller te bereiken zijn, zowel per auto als per fiets. De economische waarde van de huizen in dit deel van de stad zal daardoor flink stijgen. Ook door een toegenomen gezonde levensverwachting voor de wijkbewoners, vanwege de sterke verbetering van de luchtkwaliteit, wordt het leven aangenamer.
  Wij werken samen met Stadslab Leiden om ervoor te zorgen dat er aantrekkelijke overgangsgebieden zullen komen met pleinen e.d. die ervoor zorgen dat de gezelligheid van het centrum zich zal uitstrekken naar de buitenwijken.


  Voor verdere bijdrage aan een rustige en schone omgeving komen er voorzieningen om het elektrisch rijden te stimuleren, per elektrische fiets, scooter of auto. Bijvoorbeeld in de vorm van laadpalen en speciale parkeervakken. Binnen het Churchill Avenue plan wordt er ook rekening mee gehouden dat er vanuit de transferia bij de belangrijkste verkeersknopen shuttlebussen (die op biogas rijden) komen te rijden, die reizigers van en naar het stadscentrum en het station brengen. Er is al rekening mee gehouden dat de busverbinding naar Zoetermeer op termijn omgezet zal worden naar een sneltramlijn.

  In ons voorstel voor stedebouwkundige uitwerking projecteren we een aantal gebouwen die als portalen over de infrastructuur heen gebouwd worden. Aan deze gebouwen worden loop- en fietsbruggen verbonden die vrije passage mogelijk maken tussen de wijken. Met name voor het gebied tussen Huis van de Sport in het Morskwartier, de Holiday Inn, de Bockhorst en het Bio Science terrein willen we verkeersvrije verbindingen creëren die het gebied tot één grote campus aaneensmeden. Zodoende ontstaat het kwalitatief hoogwaardige gebied, waardoor de Leidse universiteit qua internationale uitstraling blijft meetellen. Zeker ook door hier duurzame elementen in de gebouwen op te nemen, zoals zonnepanelen.
  In de stedenbouwkundige uitwerking (zie daar) is voor dit gebied dus voorzien dat er traverses komen, die mede snel toegang geven tot de haltes van de Rijngouwelijn.

  Ook het gebied bij de Klikspaanweg kan opgewaardeerd tot een campusgebied door over de weg heen te bouwen. De mogelijkheden zijn zeer groot. Veel groter en veelzijdiger dan hier in kort bestek beschreven kan worden. Het is met name een uitdaging voor de gemeente Leiden zelf om met mooie plannen te komen voor het nieuw vrijgekomen stedelijk gebied.

     
  Web Statistics