Wandeling langs het tracé

1 - aansluiting A4 en Europaweg

PDFE-mailadres

De RijnlandRoute is op maaiveld gelegen in de Oostvlietpolder, en sluit aan op de Europaweg richting de A4. Bij de A4 sluit de RijnlandRoute aan op de parallelstructuur van het A4W4-project. Voor voldoende wegcapaciteit voor de RijnlandRoute, worden de kruispunten in capaciteit vergroot met extra opstelruimte. Het westelijke kruispunt wordt ingericht met een langzame verkeerstunnel, welke een verbinding maakt tussen de Oostvlietpolder en de Vrouwenweg.

 

Vanuit het Lammenschansplein wordt de Europaweg verlengd om een aansluiting te maken met het geplande bedrijventerrein Oostvlietpolder. De verlegde Europaweg sluit met een halve aansluiting aan op de RijnlandRoute in de richting van de A4. Bij de inpassing kruist de Europaweg de RijnlandRoute bovenlangs.

 

Langs de Europaweg en de aansluiting van de RijnlandRoute op de A4, wordt een tracéreservering aangehouden voor een HOV-baan tussen Leiden en Zoetermeer. Deze baan is aan de noordzijde van de RijnlandRoute gelegen, en kruist alleen bij het Lammenschansplein met de hoofdwegenstructuur. Op het viaduct over de A4 wordt hiervoor ruimte gereserveerd.

 

2 - passage Rijn-Schiekanaal en Voorschoterweg

PDFE-mailadres

De Churchill Avenue maakt gebruik van de bypass naar de Oostvlietpolder, om daar aan te sluiten op de bestaande Europaweg.

 

De Voorschoterweg wordt vanaf de RijnlandRoute met een volledige aansluiting ontsloten; een halve ontsluiting vanuit de Churchilltunnel, alsook een halve aansluiting vanuit de richting A4. Bij de Voorschoterweg kan een kruispunt behouden blijven, of mogelijk de toepassing van een turborotonde. Ook is de toepassing van ongelijkvloerse fietskruisingen een mogelijkheid.

 

Omdat de afstand te kort is tussen de Voorschoterweg en het Rijn-Schiekanaal om de toerit en afrit vanuit de A4 onderlangs te laten kruisen, wordt het kanaal met een brug gekruist. Hiermee wordt een tweede brug ter ontsluiting van Leiden gemaakt richting de A4, waardoor het verkeer uit Leiden zich kan verdelen tussen de bestaande Lammebrug en de nieuwe brug. De brug kan alternerend open gesteld worden voor het scheepvaartverkeer, om de diverse verkeersstromen minder hinder te laten ondervinden.

 

De RijnlandRoute zelf kruist onderlangs het kanaal, en stijgt in de Oostvlietpolder weer naar maaiveld, waar tevens de in- en uitvoegstroken zijn gelegen van de aansluiting Voorschoterweg.

Vlietpoort bij Churchill Avenue tracé

 

Het Lammenschansplein wordt in eerste instantie verbeterd met een betere indeling van de opstelstroken, en een andere rijstrookindeling op de Lammebrug. Op termijn kan het plein omgebouwd worden tot een verkeers­plein. Langzaam verkeer wordt hier ongelijkvloers afgewikkeld.

   

3 - Churchilllaan

PDFE-mailadres

Het tracégedeelte van de Churchilllaan is tussen de Brandts Buyskade en het Rijn-Schiekanaal volledig ondertunneld voor de RijnlandRoute.

 

Bij de inpassing van de Churchill Avenue wordt een weefzone in de tunnel voorgesteld, voor de onderlinge uitwisseling tussen de stadsring en de RijnlandRoute. Deze weefzone functioneert hiermee als een ondergrondse ligging van de stadsring. Vanaf de Haagweg en de Voorschoterweg gaat elk een toerit en een afrit ondergronds om na enige afstand aan te sluiten op het centrale deel van de Churchilltunnel met 2x3 rijstroken. De derde rijstrook hiervan vormt een weefzone ondergronds in de tunnel.

Churchilllaan

Bovengronds wordt de onderliggende wegenstructuur in Leiden zuidwest ontsloten middels een parallelweg op het dak van de Churchilltunnel. Deze is gelegen tussen de Voorschoterweg en de Boshuizerkade. De parallelweg sluit met enkelstrooksrotondes aan op de Vijf Meilaan, Cornelis Schuytlaan en Kennedylaan. Hiermee is de interne ontsluiting van Leiden Zuidwest gewaarborgd.

   

4 - passage Oude Rijn en Haagweg

PDFE-mailadres

Het tracé kruist de spoorlijn Leiden – Den Haag onderlangs, waarbij ten zuiden van de bestaande onderdoorgang een nieuwe passage wordt gemaakt. De passage met de Oude Rijn is voorzien van een tunnel.

Haagweg-tunnel

De Haagweg wordt aangepast in ligging, en wordt vormgegeven met een rotonde. Vanaf deze rotonde is een halve aansluiting voorzien op de RijnlandRoute in de richting van de A4, welke vlak langs de doorgaande rijstroken gelegen is, komende uit de Churchilltunnel. De parallelweg langs de Dr. Lelylaan kruist de Oude Rijn via de bestaande brug voor het lokale verkeer en langzame verkeer, en sluit aan op de rotonde.

   

5 - Dr. Lelylaan en Haagse Schouwweg

PDFE-mailadres

Vanaf de oostelijke kruising bij de A44, loopt het tracé met twee krappe bogen naar de Dr. Lelylaan, waarbij het tracé zakt naar een verdiepte ligging om de Plesmanlaan (één rijrichting) en de Haagse Schouwweg (twee rijrichtingen + afrit) verdiept te kruisen.

 

Het tracé heeft een volledige ongelijkvloerse aansluiting op de Plesmanlaan / Haagse Schouwweg. Vanaf de oostelijke kruising A44 wordt in lijn met de Plesmanlaan een splitsing naar de kruising met de Ehrenfestweg gemaakt. Vanuit de richting A4 wordt een halve aansluiting op de Haagse Schouwweg bij de Holiday Inn. Op de plaats van de huidige twee verkeerskruisingen, zijn turborotondes voorzien om het verkeer vlot te verwerken. De Ehrenfestweg (ontsluiting Biosciencepark) en de ontsluitingsweg van Holiday Inn sluiten als vierde tak aan op de rotondes. Bij de Plesmanlaan is een ongelijkvloerse fietskruising voorzien om het langzame verkeer ongelijkvloers te laten kruisen.

Churchill Avenue bij de Bockhorst

 

Langs de wijk Bockhorst ligt het tracé in een verdiepte ligging met kapconstructie en wordt omgeven door grondwallen. Vanaf het Simon Stevinpad gaat het tracé over in een halfverdiepte gesloten tunnel tot aan de kruising met de spoorlijn Leiden – Den Haag. Vanwege de aanwezigheid van de halve aansluiting kan de tunnelmond niet eerder beginnen vanwege de voorgeschreven richtlijnen tunnelveiligheid.

 

De onderliggende wegenstructuur van de wijken Hoge en Lage Mors worden onderling ontsloten, los van het doorgaande tracé. De Vierlinghlaan wordt aangesloten op de Diamantlaan via een parallelweg. Deze weg wordt doorgetrokken via de bestaande spooronderdoorgang van de Dr. Lelylaan, en sluit de Amphoraweg en de Haagweg aan op de wijken. Hiermee blijven de Hoge en Lage Mors ontsloten uit alle richtingen.

   

6 - Plesmanlaan en aansluiting A44

PDFE-mailadres

De bestaande aansluiting Leiden-west (N206 met de A44) wordt in capaciteit uitgebreid en opnieuw ingericht, om het hogere verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het aantal opstelstroken bij de kruispunten wordt vergroot en anders vormgegeven voor extra capaciteit.

 

Aan de westzijde van de A44 wordt een extra oprit en afrit gerealiseerd ten zuiden van de N206. Ten noorden wordt de oprit opgeheven, en blijft de afrit gehandhaafd. Door deze inrichting blijft er maar één linksafbeweging op het kruispunt over, waardoor een vlotte verkeersafwikkeling mogelijk is. Om de nieuwe toerit aan te sluiten op de A44, zal gebruik gemaakt worden van de huidige busbrug bij de kruising van de A44 met de Oude Rijn.

Knoop Leiden-West

Aan de oostzijde van de A44 blijven de toerit en afrit gehandhaafd, echter worden deze dichter langs de A44 ingepast, waardoor het kruispunt iets westelijker komt te liggen. Dit is noodzakelijk om voldoende opstellengte / weeflengte te creëren bij het verkeerslicht komende vanaf de A4 / Plesmanlaan. Het kruispunt heeft twee linksafbewegingen.

 

De RijnGouwelijn kruist aan de noordzijde van de N206 één toerit en één afrit. Het transferium A44 wordt verplaatst naar de halte van de RijnGouwelijn aan de noordzijde van de N206. Ook wordt langs de noordzijde een doorgaand fietspad gerealiseerd, onderdeel van de route Leiden – Valkenburg – Katwijk.

 

Tussen de Torenvlietbrug en het westelijke VRI-kruising blijft de halve aansluiting voor Rijnfront gehandhaafd met een in- en uitvoegstrook. Om ook vanuit Katwijk bereikbaar te zijn v.v., wordt een extra ‘bypass’ ten zuiden, en een opstelstrook vanuit het noorden bij het kruispunt voorzien.

   

7 - N206 richting Katwijk

PDFE-mailadres

Het traject wordt op het bestaande tracé met 2x2 rijstroken ingericht, op de huidige hoogteligging. Langs het tracé zijn aanvullende inpassingsmaatregelen nodig zoals een geluidswallen of transparante geluidschermen. Ter hoogte van de Torenvlietlaan komt één nieuwe ongelijkvloerse aansluiting voor Nieuw Valkenburg en ‘t Duijfrak. Twee overkluizingen over de N206 verbinden Nieuw Valkenburg, het Duijfrak en de bestaande woonkern met elkaar.

 

Katwijk-ad-Rijn

De aansluiting met de N441 wordt bij voorkeur ongelijkvloers aangelegd. De Wester­baan bij Katwijk sluit aan op de N441, welke daarna parallel langs de N206 wordt verlengd richting Nieuw Valkenburg (Kooltuinweg). Hierdoor ontstaat een lokale ontsluitingsroute tussen Katwijk en Nieuw Valkenburg, welke ter hoogte van de N441 ontsloten wordt met de RijnlandRoute.

 

De Oude Rijn wordt gekruist door hergebruik van de bestaande Torenvlietbrug, en een nieuwe basculebrug ten zuiden van de bestaande brug. De rijstroken richting Katwijk worden over de bestaande brug geleid. De RijnGouwelijn krijgt ten noorden van de Torenvlietbrug een eigen brug.

   
Web Statistics