Ruimtelijke kansen

PDFE-mailadres

Door de Churchill Avenue ontstaat ruimte voor stedenbouwkundige vernieuwing in Leiden en Voorschoten. Waardevolle natuurgebieden blijven in tact en kunnen verder opgewaardeerd worden.

 

Nieuwe stedenbouw met meervoudig grondgebruik

Een tunnelroute door de stad maakt het mogelijk om meervoudig ruimtegebruik toe te passen. Daardoor zijn nieuwe hoogwaardige plannen te ontwikkelen voor het bouwen van woningen, studentenhuizen, kantoren en universiteitsgebouwen. Deze worden omringd met groenvoorzieningen, sportvoorzieningen en fietsroutes. Dit zijn geen losse elementen meer zoals in de huidige stad, maar zal een samengesteld verband worden van gebouwen en voorzieningen. De ondertunneling maakt dat ook bestaande stadswijken weer één geheel worden, met doorlopende water- en groenverbindingen. Op het tunneldak aan de oostkant van de Churchilllaan kan zelfs een nieuwe wijkpark worden aangelegd. 

Churchilllaan 3d vogelperspectief

 

Integratie met bouwprojecten

Langs de N206 spelen nu al diverse ruimtelijke ontwikkelingen die de komende jaren uitgevoerd worden; nu is er de kans om hier één goed geregisseerde gebiedsgerichte uitwerking van te maken. De Churchill Avenue is  ontworpen dat optimaal rekening wordt gehouden met de ontsluiting van reeds geplande gebiedsuitwerkingen. Zoals de geplande nieuwbouw van Nieuw Valkenburg, 't Duijfrak en de Duinvallei in Katwijk, maar ook in Leiden het "Huis van de Sport", het Biosciencepark en de Oostvlietpolder. Tal van wijkontwikkelingsplannen worden met de Churchill Avenue directer ontsloten. Dit biedt de mogelijkheid van verkeersluwe afwikkeling van het verkeer.   

De stedelijke entrees aan de oost- en westzijde van de stad (resp. de Plesmanlaan en de Europaweg) kunnen in stedenbouwkundig opzicht versterkt worden als visitekaartje voor de regio Leiden. Ook hier kan vernieuwing van de weginstrastructuur hand in hand gaan met stedenbouwkundige opwaardering. Aan de kant van de Oostvlietpolder komt een groene stadsentree en aan de kant van de Plesmanlaan komt een markante entree met hoogbouw en groen. De stad Leiden krijgt hierdoor een karakteristiek aanzicht, komende vanaf de snelweg.

visiekaart ruimte


Versterken natuurwaarden

Het tracé door de stad biedt kansen om aan de zuidrand van de stad Leiden tot een versterking van natuur- en recreatiefuncties te komen. Hier kan een aaneengesloten groenblauwe stadsrandzone worden gevormd door de volgende gebieden met elkaar te verbinden: de binnenduinrandzone bij Valkenburg, de Ommedijkse Polder, het Valkenburgse Meer, de Papenwegse polder, landgoederen waaronder Berbice, recreatiegebied Vlietlanden, de Oostvlietpolder en polderpark Cronesteyn. Dit aaneensmeden kan gebeuren met ecologische passages, fietsroutes, ruiterpaden en waterverbindingen. Het aanleggen van nieuwe groenverbindingen staat in het teken van opwaardering van soortenrijk natuurlandschap.

 

Beter vestigingsklimaat

Het voordeel van Churchill Avenue van het in tact laten van de natuurlijke overgang tussen stad en landschap betekent dat Leiden één van de sterke punten voor het woon- en vestigingsklimaat behoudt in een steeds drukker wordende Randstad. Alleen ter hoogte van de Europaweg doorsnijdt de Churchill Avenue de geplande ecologische verbinding tussen Cronesteyn en de Oostvlietpolder. Door middel van een ingepaste passage met een ecoduct en een doorgaande waterverbinding in het ontwerp, zal deze doorsnijding worden gecompenseerd.

Visualisatie Churchilllaan


Openbaar vervoer

De Churchill Avenue geeft ook kansen om het openbaar vervoer te verbeteren. De ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer in de vorm van de RijnGouwelijn (richting Katwijk) en de Meerlijn (richting Zoetermeer) geeft uitwisselingsmogelijkheid tussen auto en OV bij de A4 en A44. Door twee duidelijke transferia direct bij de snelwegen te plaatsen, kan de automobilist direct vanaf de snelweg overstappen op hoogwaardig openbaar vervoer, of shuttles naar het station of de binnenstad van Leiden. In de stad zorgt de ondertunneling van de N206 ervoor dat bovengronds het lokale en regionale busvervoer beter gaat functioneren.

 

Fietsroutes

Ook fietsroutes in de stad worden bij de aanleg van de Churchill Avenue verbeterd. In het ontwerp worden vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse passages bij alle drukke verkeerskruisingen meegenomen.

 

Complete gebiedsuitwerking

Wij zien de RijnlandRoute niet alleen als een infrastructureel project, maar als een complete gebiedsuitwerking van ruimtelijke projecten langs een vernieuwde N206. Door een gebiedsgerichte aanpak worden weg en omgeving beter op elkaar afgestemd. In de verdere ideevorming en uitwerking van de Churchill Avenue blijven wij ons inzetten om deze multidisciplinaire uitwerking en afstemming van projecten tot stand te brengen.

 

Web Statistics