Officiële aanbieding Churchill Avenue trace

PDFE-mailadres

Uitreiking in Leiden in Holiday Inn op 2 april 2009 aan gedeputeerde Asje van Dijk van de provincie Zuid-Holland van een lijnentekening waarin te zien is hoe het Churchill Avenue tracé volledig inpasbaar is en het bijgevoegd document waarin de ontwerpeisen beschreven staan.

De tekening toont de infra oplossing voor de Rijnlandroute én de mogelijke ontwikkellokaties voor diverse vormen van bebouwing. Het vormt het eerste officiële element dat de initiatiefnemers achter Churchill Avenue bekend willen maken, omdat dit past bij het huidige stadium van de eerste fase van de MER. Wij beogen hiermee o.a. een versnelling van het proces te bereiken. Ook willen we aantonen dat een creatieve aanpak en samenhangende strategische planning aan het begin van het proces de beste resultaten oplevert. Er zullen later in het proces opvolgende elementen gepubliceerd worden. Bijvoorbeeld een element waaruit duidelijk wordt dat aanleg mogelijk is bij een acceptabele overlast voor het verkeer en omwonenden.

 

Met dit officieel naar buiten brengen, legt ondergetekende namens de initiatiefnemers het auteursrecht vast op de visie en uitwerking van het tracé zoals in de kaart is uitgetekend. Wij staan open voor verdere verbetering door derden volgens de ‘Open source’ formule. D.w.z. bijdragen van derden moeten transparant zijn qua beschrijving en intentie en door ons weer beschikbaar gesteld kunnen worden aan een ieder die volgende verbeteringen wil voorstellen.

Naast de uitwerking van het Churchill Avenue tracé in de combinatie tunnel – overkapping, wordt ook nog een getekende variatie hierop meegeleverd. Hierin vindt passage van de Oude Rijn niet plaats d.m.v. een brug, maar met een diepe tunnel.

Het unieke van de door ons getoonde oplossing is o.a. dat voor verschillende infrastructurele knelpunten oplossingen zijn gevonden die niet eerder ontdekt zijn.

Tevens toont het tracé een volledige inpassing tussen A4 en A44 i.t.t. de lijnentekeningen die tot nu toe in de inspraak zijn ingebracht waar deze aansluitingen nog niet zijn uitgewerkt. Unieke onderdelen zijn: de Knoop Leiden-West, de ontsluiting van het Transferium in combinatie met herontwikkeling van de Rijnoeverzone, de betere ontsluiting van het BioScience terrein, de overkapte brug over de Oude Rijn, het parkgedeelte op de Churchilllaan, de verkeersoplossing voor de onderdoorgang van de Vliet, het transferium/ stedelijk distributiecentrum aan de A4. En dit is nog niet eens alles. Er is volledig rekening gehouden met vrije busstroken, de Rijn Gouwelijn, volledige doorstroming met zo min mogelijk gelijkvloerse kruisingen en stoplichten, vrij fietspaden, tunnels en passages bovenlangs voor fietsers, vrije passeerbaarheid van de Churchillllaan door langzaam verkeer, het volledig opheffen van trillingen door het verkeer, volledige beheersing en de noodzakelijke verbetering van de luchtkwaliteit, een betere bereikbaarheid van de binnenstad en een ondersteuning van de functie van de stadsring van Leiden. En dit naast alle andere goede eigenschappen van het Churchill Avenue tracé die reeds in diverse presentaties door mij zijn getoond.

De voordelen zijn dermate groot dat volgens de initiatiefnemers dit ontwerp iedereen zal overtuigen dat dit de beste oplossing is voor de Leidse regio en de Rijnlandroute zelf.

Wij vragen de provincie zeker te stellen dat het tracé daadwerkelijk gerealiseerd kan worden door bij de planvorming van in tijd en plaats samenvallende projecten (RijnGouwelijn, ontwikkeling van het gebied Huis van de Sport, te bebouwen zone westelijk van het spoor, verbreedde aanleg van de A4) alvast rekening te houden met de ligging en aansluiting op Churchill Avenue. Wij vragen de provincie voorts erop toe te zien dat de gemeente Leiden niet met dergelijke projecten onomkeerbare beslissingen neemt, waardoor aanleg van Churchill Avenue sterk bemoeilijkt of onmogelijk wordt.

 

Hoogachtend,

Willem van der Pol

 

2-4-2009, Leiden

 

Web Statistics