Officiële aanbieding Churchill Avenue tracé aan Gemeente Voorschoten

PDFE-mailadres

Bij de uitreiking op het gemeentehuis van Voorschoten op donderdag 9 juli 2009 van de kaart van het Churchill Avenue tracé aan wethouder Van Dunné is deze aanbiedingsbrief ter toelichting overhandigd. Hierin staan de algemene uitgangspunten beschreven, alsmede onder welke condities deze kaart wordt voor vrijgegeven voor verdere verbetering.

Het overhandigde kaartbeeld toont het verkeersontwerp voor de Rijnlandroute volgens de Churchill Avenue oplossing, plus de mogelijke ontwikkellokaties voor diverse vormen van bebouwing, waaronder vele ‘verdienlocaties’ die door dit tracé mogelijk worden.

Er worden overigens twee kaartbeelden geleverd die gelijk zijn aan elkaar op één punt na: het tracégedeelte van de Lelylaan. In de ene kaart bestaat dit tracédeel uit een brug en een halfverdiepte route die overkapt is en op de andere kaart is hiervoor een ondertunneld deel aangegeven.

Deze kaart met ontwerpgegevens is auteursrechtelijk beschermd en wordt door de ontwerpers vrijgegeven onder het ‘open source’ concept: aanvullingen en verbeteringen door derden kunnen aangebracht worden, mits transparant gehouden wordt hoe de toevoeging heeft plaatsgevonden. Het oorspronkelijke concept zoals dit op hoofdlijnen omschreven staat in de ontwerpeisen mag geen geweld worden aangedaan.

Bij publicatie over Churchill Avenue moet een bronvermelding naar de originele kaart en zijn auteur worden opgenomen.

Het unieke is dat de door ons getoonde oplossing wel eens de definitieve en enig juiste oplossing kan zijn voor een vraagstuk dat al meer dan 30 jaar bestaat. Er zijn in feite oplossingen gevonden voor een hele serie infrastructurele knelpunten in de Leidse regio, die alle niet eerder ontdekt zijn. Vooral de gemeente Voorschoten profiteert hier sterk van. Het tracé, dat eerder al is overhandigd aan Minister Eurlings, Gedeputeerde Asje van Dijk en Wethouder John Steegh van Leiden, toont als een volledig uitgewerkte aanslutingen op de A4 en A44. De lijnentekeningen die tot dant toe in de inspraak waren gebracht, waren lang niet zo ver uitgewerkt. Unieke onderdelen zijn:

de Knoop Leiden-West,

de ontsluiting van het Transferium in combinatie met herontwikkeling van de Rijnoeverzone,

de betere ontsluiting van het BioScience terrein,

de overkapte brug over de Oude Rijn,

het parkgedeelte op de Churchilllaan,

de verkeersoplossing voor de onderdoorgang van de Vliet,

het transferium/ stedelijk distributiecentrum aan de A4.

En dit is nog niet eens alles. Er is volledig rekening gehouden met vrije busstroken, de Rijn Gouwelijn, volledige doorstroming met zo min mogelijk gelijkvloerse kruisingen en stoplichten, vrij fietspaden, tunnels en passages bovenlangs voor fietsers, vrije passeerbaarheid van de Churchillllaan door langzaam verkeer/ voetgangers, het volledig opheffen van trillingen door het verkeer, volledige beheersing en de noodzakelijke verbetering van de luchtkwaliteit, een betere bereikbaarheid van de binnenstad en een ondersteuning van de functie van de stadsring van Leiden. En dit naast alle andere goede eigenschappen van het Churchill Avenue tracé die reeds in diverse presentaties door mij zijn getoond. Churchill Avenue is eerst en vooral een duurzame oplossing, waarbij met flankerende maatregelen vergaande reiniging van de lucht wordt toegepast.

De voordelen zijn dermate groot dat het volgens de initiatiefnemers op objectieve gronden zal overtuigen dat dit de beste oplossing is voor de Leidse regio en de Rijnlandroute zelf.

Wij vragen de Gemeente Voorschoten zeker te stellen dat het tracé daadwerkelijk gerealiseerd kan worden door bij de planvorming van in tijd en plaats samenvallende projecten (RijnGouwelijn, ontwikkeling van het gebied Huis van de Sport, te bebouwen zone westelijk van het spoor, verbreedde aanleg van de A4) alvast rekening te houden met de ligging en aansluiting op Churchill Avenue. Wij vragen de provincie voorts erop toe te zien dat de gemeente Leiden niet met dergelijke projecten onomkeerbare beslissingen neemt, waardoor aanleg van Churchill Avenue sterk bemoeilijkt of onmogelijk wordt.

Hoogachtend,

 

Drs. W. (Willem) van der Pol

Projectleider van de burger-initiatiefgroep Churchill Avenue

(Het ontwerpteam van Churchill Avenue bestaat uit ca. 20 experts die belangeloos hun bijdrage leveren)

9-7-2009, Leiden

 

Web Statistics