Reactie Team CA naar MER-commissie over tekortkomingen in de aanvulling provincie ZH

PDFE-mailadres

altAangaande de aanpassingen die de provincie u heeft doorgestuurd in de vorm van een aanvulling op de MER berichten wij u dat naar onze mening op een aantal plaatsen wel verbeteringen zijn aangebracht, maar niet in die mate dat alle tekortkomingen daarmee zijn opgeheven. Op belangrijke punten is er nog steeds geen objectieve vergelijking tussen tracés mogelijk. Daarbij is de beschrijving van de samenwerking met mijn team niet altijd correct. Hierdoor wordt onder andere de suggestie gewekt dat wij volledig tot het eind betrokken zijn geweest bij de onderzoeken t.b.v. het opstellen van het MER, terwijl in werkelijkheid in de laatste fase de provincie het reguliere, centrale overleg met mijn team en de gemeente eenzijdig heeft stopgezet. 

Dit was in april 2012, waardoor noch een eindoplevering heeft plaatsgevonden, noch een eindbespreking. In onze ogen heeft de provincie op basis van uw commentaar de kans gekregen om deze tekortkoming in de procesgang, waar wij officieel bij de Commissaris van de Koningin protest tegen hebben aangetekend, te herstellen door alsnog met mijn team en de gemeente om tafel te gaan zitten. Echter wederom heeft de provincie het niet nodig gevonden om een gezamenlijke consultatie te houden om tot eenduidige samenvattende conclusies te komen. Hierdoor ligt er nu materiaal voor dat opnieuw niet eenduidig is en niet eerlijk in vergelijking. Voor ons blijft er geen andere mogelijkheid over dan middels deze brief rechtstreeks naar uw commissie te reageren.

 

>> Lees het volledige stuk in pdf formaat

Web Statistics