Maak een aanvulling op MER Rijnlandroute

PDFE-mailadres

Alle onderzochte alternatieven verbeteren de doorstroming van het verkeer, dat blijkt uit het milieueffectrapport (MER) voor de Rijnlandroute. De Commissie voor de m.e.r. adviseert een aanvulling op het MER op te stellen. De reden hiervoor is dat de vergelijking van de tracés voor de Rijnlandroute nog niet volledig is. Ook is onduidelijk hoe negatieve effecten op Natura 2000-gebieden voorkomen worden.

 

merlogoPersbericht | 18-10-2012

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Het project
De Rijnlandroute moet de verkeersafwikkeling verbeteren op de oost-west verbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk, en de leefbaarheid in de regio Leiden-Voorschoten vergroten. De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeenten aan een oplossing.
De provinciale Staten van Zuid-Holland beslissen binnenkort over het inpassingsplan voor de Rijnlandroute. Voorafgaand hieraan is een MER opgesteld.

Het MER
De Commissie vindt het MER goed toegankelijk en voorzien van helder kaartmateriaal. In het MER zijn de tracés 'N11-West', 'Zoeken naar balans' en 'Churchill avenue' onderzocht en vergeleken. Uit het MER blijkt dat alle tracés de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid verbeteren. De tracés verschillen in effecten op de leefbaarheid en in kosten. Uit het MER blijk dat 'Churchill avenue' het meest milieuvriendelijk is.

Het advies
De Commissie is van oordeel dat het MER nog aanvulling behoeft op een aantal punten.
Zo geven een aantal samenvattende scores nog geen juist beeld omdat optimalisatiemogelijkheden niet bij alle tracés zijn onderzocht. Sommige tracés scoren hierdoor mogelijk onterecht minder goed. Omdat de verschillen tussen de tracéalternatieven klein zijn, vindt de Commissie een gelijkwaardige beoordeling belangrijk.
Uit het MER blijkt dat door luchtverontreiniging negatieve effecten ontstaan op natuur in de Natura 2000-gebieden 'Coepelduynen' en 'Meijendel & Berkheide'. Het is nog nodig om maatregelen te beschrijven die achteruitgang van deze natuur voorkomt.
De provincie heeft inmiddels aangegeven deze aanvulling op te stellen en door de Commissie te laten toetsen.

 

>> link naar het originele persbericht

Web Statistics