Besluitvorming RijnlandRoute is gebaat bij een second opinion

PDFE-mailadres

Donderdagavond a.s. neemt u als Tweede Kamer een besluit over de bijdrage van 529 miljoen euro voor de aanleg van de RijnlandRoute. Een belangrijk besluit omdat de bestaande wegen door Leiden de groei van het verkeer niet meer kunnen verwerken. De provincie Zuid-Holland heeft vorige week gekozen voor het tracé ‘Zoeken naar Balans’. Echter, alle betrokken partijen vragen om een betere inpassing van dit tracé. Wij betogen dat een keuze voor ‘Churchill Avenue’, dat is ontstaan vanuit ons burgerinitiatief, niet alleen minder maatschappelijke risico’s heeft, maar uiteindelijk ook voordeliger kan zijn. Er is nog veel discussie over de feiten die de keuze bepaald hebben. Daarom vragen wij aan u om een second opinion in uw besluit op te nemen.

 

Op 15 mei jl. hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hun voorkeur uitgesproken om de RijnlandRoute aan te leggen volgens ‘Zoeken naar Balans’, een autoweg ten zuidwesten van Leiden en door Voorschoten, en niet volgens ‘Churchill Avenue’, een stadstunnel door Leiden. De betrokken gemeenten zijn in grote mate voorstander van de stadstunnel. De gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude hebben op 4 juni jl. unaniem de Churchill Avenue gesteund. De gemeenteraad van Leiden ‘volgt’ de keuze van Gedeputeerde Staten met een kleine meerderheid, maar geeft in haar advies aan dat ‘de ruimtelijke, leefbaarheids- en milieubelangen in de gemeente Leiden het meest gediend zijn bij de variant Churchill Avenue’.

 

Op 27 juni jl. is in Provinciale Staten Zoeken naar Balans wederom met minieme meerderheid aanvaard. De uiteindelijke stemming was 32-22, maar dat geeft geen juist beeld: de echte keuze werd gemaakt bij de verwerping met slechts 28-25 van een amendement om voor Churchill Avenue te kiezen. Op papier lijkt hierdoor enig draagvlak te zijn voor Zoeken naar Balans, maar de werkelijkheid ligt anders. Zeker als men bedenkt dat de SP als coalitiepartij (5 zetels) openlijk tegen haar eigen verkiezingsstandpunt heeft gestemd, een punt dat zij een jaar geleden heeft ‘ingeleverd’ bij de coalitieonderhandelingen.

 

Gelet op de huidige opstelling van alle partijen in het algemeen overleg MIRT van 28 juni 2012, zou een dergelijk scenario donderdagavond zich kunnen herhalen. 

 

 

En dat zou zeer jammer zijn. Want daarmee krijgt de regio Holland Rijnland een weg die ze niet verdient. Een weg die geen effectieve verbetering levert aan de ontsluiting van Leiden en daardoor ook niet de impuls geeft die de Leidse economie nodig heeft. Een weg die een uniek en beschermd landschap onherstelbaar beschadigt zonder enige compensatiemogelijkheid en een weg die het leefmilieu verder onder druk zet. Een weg waarvan de toegevoegde waarde op veel fronten gering tot negatief is, in tegenstelling tot de uitspraak van Minister Schultz na afloop van de Commissie Verkeer en Milieu dat “de toegevoegde waarde van de RijnlandRoute boven de Churchill Avenue doorslaggevend is geweest”. Met deze ongefundeerde uitspraak wordt bovendien de suggestie gewekt dat de Churchill Avenue geen RijnlandRoute zou zijn, terwijl dit gewoon een volwaardige wegverbinding is die bovendien het ‘Meest Milieuvriendelijke Alternatief’ in de milieueffectrapportage (MER) is.De regio Holland Rijnland verdient beter, de regio verdient Churchill Avenue. Churchill Avenue is ca. 100 miljoen duurder dan Zoeken naar Balans, maar daarmee niet onbetaalbaar. Boven het beschikbare budget van 942 miljoen is volgens ons team nog ongeveer 50 miljoen aan extra financiering nodig. Dit is inclusief een extra onzekerheidsreservering van 160 miljoen (20% extra reservering voor overschrijdingen) die de provincie bovenop de standaard toeslagen hanteert en die ongebruikelijk hoog is als je bedenkt dat in de kostenraming zelf al rekening is gehouden met allerlei risico’s. Ook gedeputeerde De Bondt vindt dat zelf, als je het aan haar vraagt.

 

Bij de keuze voor Zoeken naar Balans hebben vrijwel alle partijen, zowel in de Leidse Raad, Provinciale Staten als in de commissie I&M van de Tweede Kamer, aan Gedeputeerde Staten en de Minister aanvullende maatregelen gevraagd om de inpassing te verbeteren. Dit is een duidelijk signaal dat de inpassing van Zoeken naar Balans verre van optimaal is. Bij elkaar opgeteld vormen de benodigde kosten van deze maatregelen een veelvoud van het verschil tussen Zoeken naar Balans en Churchill Avenue. En dat is pas echt onbetaalbaar. Aangezien het grootste deel van Churchill Avenue is ontworpen als een stadstunnel zijn aanvullende inpassingsmaatregelen overbodig. Geluidswering, luchtkwaliteit, landschapsbehoud en leefbaarheid zijn inherent onderdeel van het tunnelontwerp. Na voltooiing gaan omwonenden erop vooruit in plaats van achteruit. Voor Zoeken naar Balans dienen niet alleen 70 woningen gesloopt te worden, ook de planschadeclaims zullen veel groter zijn.

 

Door de val van het Kabinet en de aanstaande verkiezingen is de besluitvorming over aanleg van de RijnlandRoute doorgezet en versneld. De provincie was begin april namelijk bezig om het besluit uit te stellen, omdat men achterliep op de eigen planning voor de afronding van alle onderzoeksrapporten. Omdat het niet zeker zou zijn of een nieuw Kabinet ook voldoende middelen voor deze weg zal reserveren, hebben Gedeputeerde Staten op basis daarvan gemeend dat een snel besluit toch te preferen is boven een goed besluit. Toch gaf gedeputeerde De Bondt in de Statencommissie aan ”dat er géén externe druk is”.

 

Hierdoor is zodanige druk op het besluitvormingsproces gezet dat een zorgvuldige afronding van de lopende onderzoeken ondergeschikt werd. Op cruciale beoordelingscriteria zoals toekomstvastheid, kosten, tunnelveiligheid en economische effecten, liggen de juiste feiten niet correct op tafel. Het burgerinitiatief is hierdoor aantoonbaar benadeeld. In plaats van in te gaan op de inhoud is door Gedeputeerde Staten in het politieke proces en de communicatie voluit ingezet op de beeldvorming. Mede doordat de Churchill Avenue geen traditionele weg is, maar een voor Nederland innovatieve oplossing. Onbekend maakt onbemind.

 

Volgens ons is aantoonbaar dat Churchill Avenue op alle belangrijke effecten gelijkwaardig is aan Zoeken naar Balans, soms iets meer, soms iets minder, maar dat zijn nuances. Deze discussie over de feiten is nog niet beslecht, in weerwil van wat altijd de inzet van de provincie is geweest. Het is echter nog niet te laat, om de correcte feiten alsnog op tafel te krijgen en de fouten in de procesgang bij de provincie te herstellen.

 

Ons burgerinitiatief vraagt niet om uitstel van haar besluit, noch om een stap terug, maar om een stap vooruit. Provincie en regio zijn immers unaniem in hun besluit om de RijnlandRoute aan te leggen, maar de forse investering van het Rijk verdient het tracé dat aantoonbaar de meeste meerwaarde oplevert. Deze meerwaarde dient bepaald te worden op basis van een goed afgerond MER, de juiste feiten en kosten en niet op basis van halve waarheden. Zodat een tracé kan worden gekozen waarin mobiliteit, stedelijke en regionale ontwikkeling en leefbaarheid integraal zijn benaderd. En een tracé waarvan de inpassing al bij voorbaat goed is geregeld en niet afhankelijk is van wensenlijstjes en koehandel nadat het definitieve tracé is gekozen. Individuele gemeenten komen nu weer tegenover elkaar te staan om voor hun eigen belangen op te komen.

 

We vragen u daarom om een ‘second opinion’ te laten uitvoeren. Opgesteld door een onafhankelijke instantie die zorg draagt voor de afronding van de resterende verschilpunten, die bij het besluit van Gedeputeerde Staten nog niet correct waren afgerond. Hierdoor ontstaat een breder maatschappelijk draagvlak. Wij hebben er vertrouwen in dat als er een eerlijke vergelijking komt, de Churchill Avenue het beste tracé blijkt te zijn. Zonder ‘second opinion’ bestaat het risico dat realisatie van de RijnlandRoute uiteindelijk vastloopt bij de rechter, als die bij bezwaarprocedures toetst of alles correct is doorlopen.

 

Uiteindelijk is het de automobilist die in de file blijft staan, die de prijs moet betalen. Tezamen met ons schaarse natuur en landschap in de Randstad dat eraan gaat, omdat uiteindelijk voor de ‘eenvoudige’ oplossing gekozen wordt. Het is nog niet te laat. U kunt in de Tweede Kamer de fouten die het gevolg zijn van de snelle besluitvorming nog herstellen. Zodat een volwaardig ingepaste RijnlandRoute op basis van een breed draagvlak, zowel links als rechts in het politieke spectrum, snel kan worden aangelegd.

 

Namens het team Churchill Avenue, Willem van der Pol, Joost Klimbie, Gerard Kwakkenbos en Joost Kolkman

 

tunnelbeeld

Web Statistics