Dé meest effectieve oplossing voor de Rijnlandroute met een tunnel die echt werkt!

Dit zijn feiten op een rijtje!
duidelijker kunnen we het niet maken...

Tunneldoorsnede-klik

Waarom de provinciale Nota Voorkeursalternatief de lezer op het verkeerde been zet:

de belangrijkste punten op 1 pagina! Lees de pdf 

In memoriam Willem van der Pol

“Ga door met alle goede werk, zou ik zeggen. Wie weet wat we nog allemaal voor elkaar gaan krijgen” was de boodschap Lees verder

Laat de markt zijn werk doen!

Opiniestuk van Han van der Horst op Joop.nl met een leuke discussie over de Rijnlandroute. Goed om te lezen! >> Lees het artikel op Joop.nl Lees verder

Reactie Team CA naar MER-commissie over tekortkomingen in de aanvulling provincie ZH

Aangaande de aanpassingen die de provincie u heeft doorgestuurd in de vorm van een aanvulling op de MER berichten wij u dat Lees verder

Provincie draait in reactie naar Commissie voor de m.e.r. om de hete brij heen.

Persbericht: "Misleidende informatie en beeldvorming over onderzoeksgegevens."   De Commissie voor de m.e.r. bracht op 18 oktober een voorlopig advies uit over het MER RijnlandRoute. Lees verder

Persbericht - Besluit Provincie over Rijnlandroute moet herzien

De conclusies van de onafhankelijke commissie voor de milieu effect rapportage liegen er niet om. Het Tweede Fase MER rapport bevat verkeerde Lees verder

Waar de Nota Voorkeursalternatief de plank misslaat – en hoe dat komt

Met verbazing heeft team Churchill Avenue (TCA) kennis genomen van de Nota Voorkeursalternatief... Lees verder... 

CA qua verkeersoplossend vermogen even goed als ZnB


Na herhaald aandringen is eind april besloten de modelfout te corrigeren. De herberekening van 11 mei 2012 geeft duidelijk aan...

Churchill Avenue qua kosten binnen bereik


TCA kan de kostenramingen en het opgestelde overzicht van de provincie Zuid-Holland niet onderschrijven. Wij vinden dat er geen eerlijke...

Milieueffecten onderbelicht en selectief geciteerd


Weinig aandacht voor milieu: In de nota Voorkeursalternatief wordt naar verhouding zeer weinig aandacht besteed aan de milieueffecten. In de nota...

De kunst van het weglaten van informatie


Allereerst wil TCA aangeven dat de provincie de 3D visualisatie van Churchill Avenue en Zoeken naar Balans gewoon had kunnen...

Huidige MKBA niet geschikt voor tracékeuze


Aanmerkingen van TCA: - Niet alles is in geld uitgedrukt – duurzaamheid en gezondheid tellen niet mee - Het nulplusalternatief ontbreekt- Reistijdbaten...

Ontsluiting Biosciencepark


Toekomstvastheid is GEEN onderscheidend verschil tussen ZNB en CA!  Het rapport van Goudappel Coffeng “Aangepaste ontsluiting Bio Science Park in variant...

Ontsluiting Biosciencepark

E-mailadres

Toekomstvastheid is GEEN onderscheidend verschil tussen ZNB en CA! 

Het rapport van Goudappel Coffeng “Aangepaste ontsluiting Bio Science Park in variant Churchill Avenue” (24 mei 2012) concludeert, dat er bij de CA “ingrijpende uitbreidingen” nodig zijn om in 2030 doorstroming te garanderen. Verder suggereert het rapport, dat door diverse optimalisaties de CA sowieso minder goed in staat zou zijn om verkeer te verwerken.


Reactie TCA op aanvullend rapport Goudappel Coffeng "aangepaste ontsluiting Biosciencepark"

TCA constateert feitelijke onjuistheden in de onderbouwing van deze stellingen. Bij een juiste beschouwing zou de conclusie moeten zijn, dat toekomstvastheid géén onderscheidend verschil tussen ZnB en CA geeft. TCA treedt graag nog in overleg met de provincie en/of Goudappel Coffeng om deze feitelijke onjuistheden te bespreken.

 

Het rapport van Goudappel Coffeng zet het verschil in de toekomstvastheidsbeoordeling eigenlijk zelf recht (in het MER ZnB: ++, CA: +). Immers het rapport stelt op p. 10 over 2030: “... functioneert de aangepaste variant aanzienlijk beter dan de oorspronkelijke variant Churchill Avenue”.

 

Bij een nadere beschouwing van het rapport van Goudappel Coffeng mbt de Knoop Leiden West moet daarnaast goed onderscheid worden gemaakt tussen aanpassingen die direct nodig zijn en uitbreidingen die bij gebleken behoefte na 2030 kunnen worden gerealiseerd. Latere aanpassingen na 2030 kunnen overigens ook bij ZNB nodig blijken; dit is niet onderzocht.

 

De provincie beroept zich met dit aanvullende rapport op een nieuw argument om de CA als “niet toekomstvast” te beoordelen: namelijk de “restcapaciteit” op enkele wegen en kruispunten. De CA loopt volgens de provincie niet meer in 2030 vast, maar al snel daarna. Ook deze stelling vindt TCA onjuist.

 

Toelichting


Een kernpunt dat de provincie niet benoemt, is dat bij de Doctor Lelylaan en Morsweg éénrichtingsverkeer is opgenomen bij de CA, en niet bij ZNB. Dit is één van de oorzaken dat er minder restcapaciteit is. Vergeten wordt dat TCA dat niet heeft voorgesteld omdat het nodig is voor het functioneren voor de RijnlandRoute, maar om de lokale situatie in Leiden te verbeteren. De CA kan ook zonder deze ingrepen functioneren, en heeft dan meer restcapaciteit en een betere verkeersverdeling. Indien de hoge groeicijfers inderdaad optreden, kan altijd gekozen worden voor openstelling (of een andere oplossing zoals een Ringweg-West in Leiden), en ontstaat dezelfde situatie als bij ZNB. Dit heeft dus niets met de RijnlandRoute zelf te maken.

 

Daarnaast beroept de provincie zich op een zwaarder belaste knoop Leiden West bij CA. Alhoewel de richtingsverdeling anders is, is er tussen CA en ZNB weinig verschil in absolute intensiteiten over de knoop. De RijnlandRoute moet éénmaal bij beide alternatieven over deze knoop heen. Het huidige verschil in restcapaciteit wordt veroorzaakt omdat de aansluiting van Nieuw-Rhijngeest anders is vormgegeven, en de Wassenaarseweg is opengesteld. Bij ZNB treed hetzelfde op wanneer dit ook opengesteld wordt. Bij Churchill Avenue dient alleen de Niels Bohrweg wel in één richting aanvullend opengesteld te worden, vanwege het ontbreken van een tunneltoerit bij de Haagse Schouwweg.

 

De twee extra rijstroken die vlak na 2030 volgens Goudappel Coffeng nodig zijn bij de Knoop West bij CA, zijn volgens TCA goed in te passen, en behoeven niet veel te kosten (ca. 2 miljoen euro). Er treedt helemaal geen verschil op tussen ZNB en CA m.b.t. negatieve opbrengsten en ontwikkelpotentie van het Biosciencepark.

Met een gelijkwaardige doorrekening van zowel ZNB alsook CA voor de vormgeving van de 1) Doctor Lelylaan, 2) de Morsweg en 3) aansluiting van Nieuw-Rhijngeest op de Knoop Leiden-West, kan daadwerkelijk beoordeeld worden of er een significant verschil in restcapaciteit optreedt. Dan wordt er pas “appels met appels” vergeleken. Met de huidige cijfers durft TCA de stelling aan dat de beoordeling op toekomstvastheid niet onderscheidend is tussen ZNB en CA.

 

Toekomstvastheid in MER-rapport


“ Het tracéalternatief (ZnB) is toekomstvast in 2030. Dit is bij Churchill Avenue niet het geval.” 

Deze opmerking uit in de voorkeursnota van Gedeputeerde Staten wijkt af van de beoordelingstabel op blz. 63 in de hoofdrapportage MER:


411


In tabel 4.11 is de toekomstvastheid van CA als goed beoordeeld, terwijl er sprake is van een fout in het verkeersmodel. Deze fout is in de nieuwe rapportage van Goudappel Coffeng “Aangepaste ontsluiting Bio Science Park in variant Churchill Avenue” (24 mei 2012) hersteld. De conclusie op blz. 10 van het rapport luidt:

 

“ Indien de noodzakelijke uitbreidingen worden gerealiseerd, dan laat de variant Churchill Avenue met Verlengde Wassenaarseweg in 2030 geen grootschalige terugslag van het verkeer zien en functioneert de aangepaste variant aanzienlijk beter dan de oorspronkelijk variant Churchill Avenue.”


Kortom: Met verlengde Wassenaarseweg functioneert CA aanzienlijk beter dan ‘goed’. In gewoon Nederlands is dit ‘zeer goed’. De toekomstvastheid van CA met openstelling Niels Bohrweg en verlengde Wassenaarseweg is dus volstrekt gelijkwaardig aan ZnB.

 

GS stellen in de begeleidende brief aan PS dat het onderzoek met het aangepaste model niet datgene brengt waar TCA op hoopt (exacte formulering op blz. 1 van de brief). Dit is dus niet juist. Als in de rapportage van GC alle hoofd- en bijzaken worden gescheiden en alle randvoorwaarden, wensen en aanbevelingen worden gesplitst is er maar één duidelijke conclusie mogelijk: CA is net zo toekomstvast als ZnB (beoordeling: zeer goed).

 

Zie ook de reactie van TCA op de Nota Voorkeursalternatief, voor een verdere inhoudelijke toelichting op de gemaakte herberekening.

 

Uitbreidingen Knoop Leiden West 

De uitbreidingen die in het rapport worden genoemd betreffen twee soorten aanpassingen: 1. Extra voorsorteerstroken vanaf Nieuw Rhijngeest, zowel linksaf als rechtsaf; 2. Twee extra rijstroken op de Plesmanlaan en Tjalmaweg bij de Knoop Leiden West. De eerste uitbreiding is noodzakelijk om het model te laten functioneren. De tweede uitbreiding is op langere termijn wenselijk, maar in 2030 nog niet nodig.

 

1. De extra voorsorteerstroken zijn een gevolg van de herverdeling van verkeersstromen doordat meer verkeer via Nieuw Rhijngeest van en naar het Bio Science Park zal rijden (zie figuur 5, blz 6). Dit zal bij Zoeken naar Balans dus ook nodig zijn, daar behoort de Wassenaarseweg ook opengesteld te zijn. Op blz. 10 staat indirect dat de gevolgen niet ingrijpend zijn. Dit is logisch. Het betreft de nieuwe aansluiting van de toekomstige uitbreiding van het Bio Science Park. De stelling van in de brief van GS dat: “de nieuw doorgerekende variant van CA een negatieve impact heeft op de ontwikkelingspotentie en de grondopbrengsten van Leiden Bio Science Park en conflicteert met het stedenbouwkundige concept.” is niet op feiten gebaseerd, noch onderzocht. De Niels Bohrweg ligt er nu ook, en het beperkte verschil van wel of niet openstellen is het enige wat wijzigt.

In het rapport van Goudappel Coffeng staat wel iets anders: “Met het openstellen van de onderdoorgang Verlengde Wassenaarseweg wordt de ontsluiting van het Bio Science Park robuuster: er komt een extra in- en uitgang bij.” Mocht de verbreding van de nieuwe aansluiting Nieuw Rhijngeest met ca. 7 meter al invloed hebben op de toekomstige grondexploitatie, dan wordt dit ruimschoots gecompenseerd door de veel betere ontsluiting van het Bio Science Park die hierdoor ontstaat.

 

2. De extra rijbanen op de Plesmanlaan en Tjalmaweg, buiten het Bio Science Park, zijn niet noodzakelijk om het model goed te laten functioneren in 2030. Op blz 5 van de rapportage staat: “Beide laatstgenoemde maatregelen zijn moeilijk in te passen en mede daardoor waarschijnlijk kostbaar en blijken niet direct noodzakelijk, maar aanbevolen wordt in het ontwerp te kijken of er ruimte voor deze twee maatregelen is te reserveren.” In plaats van dit goed te onderzoeken, conform het advies van de Commissie voor milieueffectrapportage, is dit nagelaten. Overigens is hiervoor nog voldoende tijd, de extra rijstroken zijn zelfs op basis van de zeer optimistische groeicijfers pas na 2030 nodig. De conclusie in rapport is daarom uiterst voorbarig en tendentieus: “De inpasbaarheid van deze uitbreidingen is niet onderzocht, maar op voorhand kan worden gesteld dat deze moeizaam zal zijn.” Volgens TCA is de inpassing wel degelijk goed mogelijk, en kan dit met eenvoudige ruimtereservering en aanpassing van 2 landhoofden gerealiseerd worden. Alles bij elkaar kosten de aanpassingen 2 miljoen euro.

 

Onderstaand het commentaar van TCA per pagina op het Goudappel-rapport: 

 

Pag 1:

• Niet alleen doordat er een tunnelingang vanaf de Haagse Schouwweg ontbreekt, maar ook het instellen van éénrichtingsverkeer van de Morsweg zorgt voor een extra belasting van de verkeersrichting op de Doctor Lelylaan richting de Haagweg! De verkeersbelasting wordt dus niet alleen veroorzaakt door verkeer vanuit het Biosciencepark.

 

Pag 2:

• Bij Zoeken naar Balans rijdt er meer verkeer op de Doctor Lelylaan, en treed er geen congestie op. Bij CA rijdt er minder verkeer, en treed ter wel congestie op. Hoe kan dat? Antwoord: Dat komt door de wijze van vormgeven van de aansluitingen op de zijwegen. Bij Zoeken naar Balans blijven de ongeregelde voorrangskruisingen behouden, met als resultaat dat verkeer vanuit de wijken meer in de file staat. Indien bij Churchill Avenue gewoon dezelfde inpassing gehanteerd wordt als bij Zoeken naar Balans, zal hier geen onderscheid meer op zijn.

 

Pag 4:

• De reden dat de bovengrondse Dr. Lelylaan vastliep, zoals in het MER rapport verwoord, was een kunstgreep in de overgang van modelgegevens tussen het statisch model en het dynamisch verkeersmodel. (zie ook de reactie op toekomstvastheid van TCA) Deze kunstgreep werd uitgevoerd om een onjuiste keerbeweging op de knoop Leiden-West te corrigeren. Hierdoor werden in de avondspits 800 auto’s vanuit de CA tunnel bovengronds op het maaiveld gemodelleerd. Hierdoor werd er ingegrepen in de normale statische herverdeling van het verkeer, en werd een overbelasting gecreeërd. Dit alles komt mede omdat de Wassenaarseweg foutief was afgesloten. TCA heeft dit van Goudappel Coffeng in een e-mail eind april ook bevestigd gekregen. TCA ziet graag dat de werkelijke oorzaak van de terugslag ook vermeld wordt in het rapport.

 

Pag 5:

• Ook bij Zoeken naar Balans behoort de Wassenaarseweg gewoon opengesteld te zijn. Bij gelijkwaardige vormgeving van de aansluiting Nieuw-Rhijngeest, zal de genoemde toename van verkeer ook gewoon plaatsvinden. Dat de optredende effecten dus groter zijn dan de beoogde effecten, heeft helemaal niets te maken met de doelstelling om bioscienceparkverkeer via de tunnel af te wikkelen.

 

Pag 6:

• De genoemde extra rijstroken zijn inpasbaar in het ontwerp van de Churchill Avenue. Hiervoor dienen wel twee landhoofden aangepast te worden (verticale keerwand nodig), maar behoeft de constructie van het A44 viaduct niet aangepast te worden. In het ontwerp kan hier rekening mee gehouden worden voor een toekomstige extra derde rijstrook voor de twee rechtdoorgaande richtingen.

 

Pag 10:

• De genoemde extra opstelstroken zijn eenvoudige toevoegingen, en vergen absoluut geen “ingrijpende en vergaande reconstructie van de knoop”. Ook de opmerking dat de inpassing “moeizaam” is en dat er een “domino-effect” optreedt, zijn allemaal beeldvormende opmerkingen die niet op feiten zijn gebaseerd. De extra kosten zijn alleen gekoppeld aan een aantal extra opstelstroken rondom de knoop, twee keerwanden en beperkte aanpassing van de VRI’s. Dit kost zeker geen “tientallen miljoenen” zoals beweerd wordt in de Nota Voorkeursalternatief van de provincie. TCA raamt deze kosten op ongeveer 2 miljoen euro.

 

• TCA kan niet begrijpen dat de toekomstvastheid minder wordt beoordeeld dan Zoeken naar Balans na de gemaakte aanpassingen. Bij Zoeken naar Balans is er meer bovengronds verkeer door de stad. En al helemaal bezien het feit dat bij Churchill Avenue maar een halve capaciteit geboden wordt op de Doctor Lelylaan en Morsweg (op een stuk zijn beide straten éénrichtingsverkeer).

 

Pag 11:

• Indien de Wassenaarseweg bij Zoeken naar Balans ook gewoon opengesteld is, zoals dat in de werkelijkheid ook zal zijn, treedt een soortgelijk effect op in Nieuw-Rhijngeest. Er kan dus niet gesteld worden dat de toename aan verkeersbelasting alleen optreedt bij Churchill Avenue. Dit is geen onderscheidend punt indien beide tracéalternatieven op dezelfde wijze zijn vormgegeven.

 

• Churchill Avenue is door het gevoerde proces van de provincie een aantal keer extra beoordeeld. Echter: TCA heeft alle doorgerekende optimalisaties in één keer aangegeven bij de provincie, en wel op 17 januari 2012. Het is de provincie zelf geweest om niet alle 4 de optimalisaties in één keer door te rekenen, maar na herhaaldelijk verzoeken van TCA en gemeente Leiden, telkens apart doorgerekend. Het is dus niet terecht om te stellen dat de CA vaker is geoptimaliseerd. Ook Zoeken naar Balans had een correctie nodig vanwege een grote terugslag van het kruispunt bij de Haagweg.

 

Overige algemene punten:


• Bij Churchill Avenue kan alsnog voorgesteld worden om alsnog een toerit te maken bij de Haagse Schouwweg. Dit was ook de mening van de gemeente Leiden toen zij haar eigen oordeel gaf over optimalisaties voor de Churchill Avenue. Dit maakt ook een logischere wegenstructuur, met minder onduidelijke éénrichtingverkeerssituaties.

 

• De Churchill Avenue behoeft na de tracékeuze nog een nadere uitwerkingsslag voor de exacte inpassing van de knoop Leiden-West. Dit geldt ook voor Zoeken naar Balans. Bij die uitwerkingsslag kan ook de exacte wijze van ontsluiting van Nieuw-Rhijngeest betrokken worden.

 

• Voor een definitieve oplossing en ontlasting voor de verkeersdrukte van de Morsweg en Doctor Lelylaan in Leiden zelf, is eigenlijk een adequate “Ringweg-West” op de lange termijn noodzakelijk, tussen de Plesmanlaan en Churchilllaan. Maar dat geldt eigenlijk voor zowel Zoeken naar Balans als Churchill Avenue. Dit is dus geen onderscheidend aspect, maar een intern Leids verkeersprobleem.


Over de website

Het doel van de website is de inwoners van de regio informatie te geven over onze voorgestelde oplossing.

veel leesplezier op onze website,
team Churchill Avenue
Web Statistics