Economische effecten van Zoeken naar Balans en Churchill Avenue vergeleken

PDFE-mailadres

De provincie Zuid-Holland heeft in mei 2012 een onderzoek naar economische effecten van de RijnlandRoute gepubliceerd, het REES onderzoek. Een jaar eerder had de TU Delft ook een dergelijk onderzoek gedaan, de EER studie. Deze rapporten zijn vergeleken. De slotconclusie is dat het REES onderzoek onvoldoende basis vormt voor gedegen, objectiveerbare en onderbouwde besluitvorming door Provincie en Rijk van de economische effecten van Zoeken naar Balans versus de Churchill Avenue. Duidelijk is dat het EER onderzoek expliciet aangeeft dat de Churchill Avenue de lokale- en regionale economie stimuleert terwijl Zoeken naar Balans die verzwakt.

Een aan te leggen (snel)weg heeft veel invloed zijn op de lokale en regionale economie. De gedachte hierachter is dat asfalt de bereikbaarheid van bedrijven en instellingen kan vergroten en derhalve koopkrachtstromen, (re) vitalisering en gebiedsontwikkeling kan beïnvloeden in positieve dan wel negatieve zin.


De Rijnlandroute-discussie speelt al geruime tijd en is vnl. vanuit toekomstige economische groei en daaruit voortvloeiende verkeersstromen geïnitieerd (woningen op vliegveld Valkenburg, de veiling Rijnsburg en het Bio Science Park).


Het was het burgerinitiatief dat in april 2011 de TU Delft verzocht een economische vergelijking op te stellen: een Economische EffectRapportage (EER, aanvullend op het MER): De uitkomst hiervan:

Zoeken naar Balans – biedt weinig economische potentie langs en op deze route en verzwakt in Leiden en Voorschoten de economische potenties van het bestaande stedelijk gebied.

Churchill Avenue – biedt economische potenties zowel langs de route als bij het Bio Science Park, Voorschoten centrum, Leiden centrum en de regio Rijnland als geheel.


Pas in mei 2012 kwam een reactie van de provincie in de vorm van het door Ecorys opgesteld rapport "Quick Scan Regionaal Economische Effect Studie Rijnland" uit (REES). Dit rapport roept vele vragen op zowel procedureel, onderzoeksmatig als inhoudelijk.


Het rapport is naar ons oordeel nog niet definitief, is klaarblijkelijk in zeer korte tijd opgesteld, en niet conform afspraak vooraf besproken met de begeleidingscommissie van het EER onderzoek. Het is pas beschikbaar gesteld vlak voor de besluitvorming. De keuze voor het onderzoeksbureau heeft niet op transparante wijze plaatsgevonden.


De lijst van geïnterviewde personen is gekleurd ten faveure van voorstanders van Zoeken naar Balans. De provincie noch Ecorys hebben in de studie gebruik gemaakt van de eerdere onderzoeksresultaten van de TU Delft. De aannames die als voeding voor o.a. het verkeersmodel gebruikt worden zijn niet realistisch, het REMI model is niet toepasbaar op de schaalgrootte van Rijnland, de Ecorys-analyse is kwalitatief van aard, en de stevige negatieve conjuncturele ontwikkelingen vanaf 2008 tot heden zijn onvoldoende meegenomen in het onderzoek.


Bovenstaande kanttekeningen zetten de eindconclusies in schril contrast met de uitkomsten uit de eerdere EER studie dat de Churchill Avenue een economische impuls aan de regio Leiden geeft van 4,3%, tegenover geen bij Zoeken naar Balans.
De score van ontwikkeling woon/leefklimaat Voorschoten van (-/--) is nog te positief. In de EER studie is wel gekeken naar kansen op gebiedsontwikkeling. Verder heeft het REES onderzoek bepaalde zaken niet onderzocht. In een uitgebreider afzonderlijk artikel zullen wij deze conclusies nader toelichten.

 

Team Churchill Avenue  - 12 juni 2012

Web Statistics