PAL-advies Rijnlandroute: vraag een second opinion

PDFE-mailadres

provincie-zhDe Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL), een commissie van onafhankelijke externe deskundigen, bracht onlangs advies uit over de Rijnlandroute waarin zij de provincie oproept tot een korte second opinion (met een doorlooptijd van enkele maanden) voor de tracékeuze tussen Zoeken naar Balans optimaal en de Churchill Avenue.

 

De PAL adviseert omdat de tracékeuze grote en sterk verschillende gevolgen heeft voor de kwaliteit van de ruimte en leefomgeving en de bereikbaarheid van deze stadsrandzone, stad en regio. Onze oproep tot een korte second opinion door een onafhankelijke externe deskundige gaat over de volgende punten die met die deskundige check beter beoordeeld kunnen worden.

 

Lees het originele artikel >>

 

 

Kostenraming

De geraamde kosten van nieuwe wegtracés blijken vaak sterk af te wijken van waarvoor ze worden aanbesteed of gerealiseerd. Baseer de argumentatie van die keuze daarom niet te zeer op een tamelijk onzekere kostenraming.


Groeiprognose

De in het verkeersmodel gehanteerdegroeiprognose voor de periode 2010-230 is hoger dan de groei in de afgelopen decennia en strookt niet met het landelijk en provinciaal stagneren van het autoverkeer sinds 2005. Ontwikkelingen als het Nieuwe Werken, fiscaal belasten van het woon-werkverkeer blijvend hoge brandstofprijzen en een landelijke krimp van de beroepsbevolking na 2020 maken dat wij twijfels hebben over deze prognose.

 

Kosten en bijdrage aan bereikbaarheid

Er zijn verschillen van inzicht tussen de provincie en het Churchill Avenue Team ten aanzien van de bijdrage aan een robuuste bereikbaarheid in 2030 en de kosten van de Churchill Avenue die om nader onderzoek vragen.


Risico's

De Churchill Avenue heeft juridische risico's die spoedige aanleg kunnen verhinderen en nader onderzocht dienen te worden.

Wij adviseren Provinciale Staten om mede op basis van die korte second opinion tot een besluit over de tracékeuze te komen. Wij verwachten dat dit besluit - ongeacht de keuze - een breder maatschappelijk draagvlak zal hebben waardoor de tijd voor die second opinion later in het proces ruimschoots zal worden teruggewonnen, waardoor uiteindelijk eerder over die Rijnlandroute gereden zal kunnen worden.


Meer informatie

Lees meer in het PAL-advies Rijnlandroute: vraag een second opinion. Informatie over de commissie vindt u op de webpagina Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit en in de PAL Introductie 2012.
Web Statistics