CA qua verkeersoplossend vermogen even goed als ZnB


Na herhaald aandringen is eind april besloten de modelfout te corrigeren. De herberekening van 11 mei 2012 geeft duidelijk aan...

Churchill Avenue qua kosten binnen bereik


TCA kan de kostenramingen en het opgestelde overzicht van de provincie Zuid-Holland niet onderschrijven. Wij vinden dat er geen eerlijke...

Milieueffecten onderbelicht en selectief geciteerd


Weinig aandacht voor milieu: In de nota Voorkeursalternatief wordt naar verhouding zeer weinig aandacht besteed aan de milieueffecten. In de nota...

De kunst van het weglaten van informatie


Allereerst wil TCA aangeven dat de provincie de 3D visualisatie van Churchill Avenue en Zoeken naar Balans gewoon had kunnen...

Huidige MKBA niet geschikt voor tracékeuze


Aanmerkingen van TCA: - Niet alles is in geld uitgedrukt – duurzaamheid en gezondheid tellen niet mee - Het nulplusalternatief ontbreekt- Reistijdbaten...

Ontsluiting Biosciencepark


Toekomstvastheid is GEEN onderscheidend verschil tussen ZNB en CA!  Het rapport van Goudappel Coffeng “Aangepaste ontsluiting Bio Science Park in variant...

Waar de Nota Voorkeursalternatief de plank misslaat – en hoe dat komt

PDFE-mailadres

Met verbazing heeft team Churchill Avenue (TCA) kennis genomen van de Nota Voorkeursalternatief van de provincie Zuid-Holland.

 

TCA heeft van oktober 2011 tot half mei 2012 op een intensieve en positieve wijze samengewerkt met de provincie om de input en resultaten van achtergrondrapporten en de MER zo goed als mogelijk volledig te krijgen. In de laatste 6 weken is de zorgvuldigheid van dit inhoudelijke proces helaas ondergeschikt geworden aan wens van de provincie om de politieke besluitvorming vóór de zomer te willen afronden.

De provincie heeft in haar planning het politieke besluitvormingsproces laten overlappen met de inhoudelijke uitwerking van de MER rapporten. Normaal gesproken worden eerst alle onderzoeksrapporten afgerond voordat een voorkeur wordt gemaakt. Daarvan is nu geen sprake. Voor alle duidelijkheid: TCA is niet betrokken geweest bij dit besluitvormingsproces. Dit is ook logisch omdat dit een taak is van het provinciebestuur, en niet van TCA. Door de overlap van het inhoudelijke proces en het politieke proces kan deze indruk nu, volstrekt ten onrechte, wel ontstaan. De nota Voorkeursalternatief bleef ook voor ons tot het besluit van Gedeputeerde Staten op 15 mei onbekend.

 

TCA kan zich volstrekt niet herkennen in de analyse van de provincie in de nota Voorkeursalternatief. De nota geeft naar onze mening geen correct en volledig beeld hoe de eindresultaten tussen Churchill Avenue en Zoeken naar Balans werkelijk liggen. Wij vinden dat de provincie de voordelen en kansen van ons tracé niet erkent en niet goed benoemt. De nadelen daarentegen worden uitvergroot en uit hun verband geplaatst.

TCA is betrokken gebleven in het uitwerkingsproces, vrijwel tot 15 mei 2012, omdat belangrijke besprekingen over de resultaten van de verkeersafwikkeling, de kosten en de tunnelveiligheid pas op het eind plaatsvonden. Anders kwam de feitelijke inhoud van ons voorstel nooit op tafel. We hadden het idee dat we dit proces, ondanks alle tijdsdruk, goed hadden afgerond. Wij hebben er waanzinnig veel energie in gestoken om de provincie te informeren hoe wij tegen diverse zaken aankijken. En we dachten dat over enkele cruciale onderdelen goed en feitelijk gecommuniceerd zou worden. Helaas wordt dat door Gedeputeerde Staten nu niet gedaan.

 

Onze insteek is altijd geweest een vergelijking te maken op basis van feiten. Op basis van deze feiten zou een goede politieke discussie mogelijk zijn over de voor- en nadelen van beide tracés. Wij constateren dat er veel juiste feiten op tafel liggen (verkeer- en milieurapporten), maar dat in de nota Voorkeursalternatief, door een subjectieve selectie van feiten en vermenging van hoofd- en bijzaken, geen kans wordt gegeven aan deze eerlijke en objectieve vergelijking.

 

Een voorbeeld: In de nota wordt stellig beweerd dat de Churchill Avenue niet toekomstvast is voor het verkeer in 2030. Dat klopt gewoon niet. Uit een extra herberekening die de provincie na lang aandringen uiteindelijk begin mei 2012 heeft laten maken, blijkt dat het vastlopen in 2030 niet meer optreedt na correctie van een fout in het verkeersmodel. Dit punt hadden wij al in januari aangekaart, maar is pas eind april door de provincie opgepakt.*

* Inmiddels is in een nieuw rapport van Goudappel Coffeng alsnog beweerd dat de Churchill Avenue om andere redenen in 2030 niet toekomstvast is, maar ook dat klopt niet. Zie onze specifieke reactie daarover in “Reactie TCA op aanvullend rapport Goudappel Coffeng”Bij bestudering van de definitieve MER rapporten valt ons bovendien op dat enkele beoordelingen in deze rapporten afwijken van de beoordelingen in de concept MER rapporten, zoals wij deze begin april van de provincie ter toetsing van de feiten hebben ontvangen en vervolgens met de provincie hebben doorgenomen. Een aanpassing en bijstelling van de concept-MER op basis van nieuwe inzichten en resultaten is uiteraard mogelijk. TCA had daarom aan de provincie gevraagd om eventuele wijzigingen in de MER rapporten ons te melden. Dit is niet gebeurd. Omgekeerd zijn de laatste resultaten van de verkeersafwikkeling en de tunnelveiligheid door de provincie niet meer in de definitieve MER verwerkt.

 

TCA is daarnaast niet betrokken geweest bij het opstellen van de MKBA studie. Dat de provincie alsnog een eigen economische effecten studie (REES) heeft opgesteld was ons onbekend. Pas in de week voor 15 mei is de MKBA aan ons gemeld en ter hand gesteld. De uitkomst van de MKBA is volledig afhankelijk van de input, waarbij de aanlegkosten en verkeerseffecten doorslaggevend zijn. Naast enkele andere omissies zijn bovenstaande punten niet in de MKBA verwerkt. De MKBA is hierdoor onvolledig en de uitkomst voorbarig. Bovendien heeft een te hoge kostenraming grote invloed op het eindresultaat.

 

Tot slot merken merken wij op dat de 6 beoordelingcriteria elkaar gedeeltelijk overlappen. De beoordelingscriteria van kosten, risico’s en MKBA hebben alle drie betrekking op financiën.

Wij roepen alle raadsleden en Statenleden op om, zo mogelijk, meer tijd te nemen voor bestudering van de feiten in het MER en kennis te nemen van de gegevens die hierin nog ontbreken. En een objectieve dialoog aan te gaan over de inhoud, op basis van de achtergrondrapporten van het MER, en dit in verhouding te plaatsen met de Nota Voorkeursalternatief van Gedeputeerde Staten.

 

Wij vragen aan de politiek om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de resterende verschilpunten van ons team met de provincie. Dit betreft met name de toekomstvastheid van het verkeer (afwikkeling en optimalisaties rondom Knoop Leiden West), de 9 verschilpunten op de kostenraming en de interpretatie van de tunnelwetgeving / vergunbaarheid.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat daarmee wordt aangetoond dat de Churchill Avenue een degelijke, haalbare en duurzamere oplossing is voor de RijnlandRoute. Zowel voor het verkeer als de voor ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio. Een kwalitatief goede oplossing waarmee de waardevolle groene ruimte rond Leiden wordt behouden. Een integraal plan voor verkeer en ruimte voor Leiden en de regio. Voor 10% meer geld een tracé wat veel beter is voor stad, landschap en het milieu.

Web Statistics