CA qua verkeersoplossend vermogen even goed als ZnB


Na herhaald aandringen is eind april besloten de modelfout te corrigeren. De herberekening van 11 mei 2012 geeft duidelijk aan...

Churchill Avenue qua kosten binnen bereik


TCA kan de kostenramingen en het opgestelde overzicht van de provincie Zuid-Holland niet onderschrijven. Wij vinden dat er geen eerlijke...

Milieueffecten onderbelicht en selectief geciteerd


Weinig aandacht voor milieu: In de nota Voorkeursalternatief wordt naar verhouding zeer weinig aandacht besteed aan de milieueffecten. In de nota...

De kunst van het weglaten van informatie


Allereerst wil TCA aangeven dat de provincie de 3D visualisatie van Churchill Avenue en Zoeken naar Balans gewoon had kunnen...

Huidige MKBA niet geschikt voor tracékeuze


Aanmerkingen van TCA: - Niet alles is in geld uitgedrukt – duurzaamheid en gezondheid tellen niet mee - Het nulplusalternatief ontbreekt- Reistijdbaten...

Ontsluiting Biosciencepark


Toekomstvastheid is GEEN onderscheidend verschil tussen ZNB en CA!  Het rapport van Goudappel Coffeng “Aangepaste ontsluiting Bio Science Park in variant...

CA qua verkeersoplossend vermogen even goed als ZnB

PDFE-mailadres

Na herhaald aandringen is eind april besloten de modelfout te corrigeren. De herberekening van 11 mei 2012 geeft duidelijk aan dat het verkeer in de CA in 2030 even goed doorstroomt als in ZnB. De Nota Voorkeursalternatief van 15 mei besteedt hier echter geen aandacht aan.


Toekomstvastheid is een belangrijk criterium bij de tracékeuze voor de RijnlandRoute. De huidige beoordeling op toekomstvastheid van de provincie kan TCA niet onderschrijven. In het MER heeft de CA in 2030 een probleem, maar dat is gebaseerd op een (inmiddels herstelde) fout in de invoer van het verkeersmodel (en het ten onrechte knippen van de Wassenaarseweg).

 

TCA concludeert met de resultaten van de recente herberekening, dat het afwikkelingsbeeld op hoofdlijnen gelijkwaardig is met de resultaten van Zoeken naar Balans. En dat dit geen onderscheidend aspect is. Er resteren nog wel aandachtspunten in het Leidse wegennet, zoals bij de afwikkeling van de Doctor Lelylaan en de zijwegen bij het Morskwartier, maar dat geldt zowel voor CA als bij ZnB.

 

De beoordeling op robuustheid kan TCA niet onderschrijven. Door de provincie is hier geen kwantitatief onderzoek naar verricht conform de rekenmethodiek die het Rijk hanteert. Uit de calamiteitenstudie die door de provincie is uitgevoerd blijkt er geen significant verschil tussen beide alternatieven. En ook Churchill Avenue zorgt voor ontvlechting van lokaal verkeer met de RijnlandRoute.

 

Toelichting


Toen ons team in januari 2012 inzicht kreeg in de eerste verkeersresultaten, constateerden wij een viertal punten die belangrijk waren om tot een definitieve optimalisatie voor verkeer en inpassing te komen. Deze 4 voorstellen heeft ons team op 17 januari 2012 ingebracht bij de provincie.

 

Eén van de optimalisatievoorstellen was om de Wassenaarseweg tussen Leiden en Oegstgeest (bij Corpus) te benutten voor verkeer vanuit het Biosciencepark richting de A4. Reden hiervoor is dat een toerit vanaf de Haagse Schouwweg richting de tunnel is weggelaten uit het Churchill Avenue ontwerp omwille van de tunnelveiligheid. Hiervoor dient alleen de Niels Bohrweg (in één richting) opengesteld te worden.

In alle doorrekeningen van de RijnlandRoute varianten was de Wassenaarseweg geknipt in het verkeersmodel. Deze weg is echter recent aangebouwd, en behoort in de toekomst als ontsluitingsweg de twee bioscienceparkdelen aan weerszijden van de A44 met elkaar te ontsluiten. De weg behoort opengesteld te zijn in alle verkeersmodellen van alle RijnlandRoute alternatieven. Dat was niet het geval.

 

TCA heeft de provincie meermalen verzocht dit aan te passen in het model. Pas in april, toen ons team de concept MER rapporten ter inzage kreeg, bleek op het punt van toekomstvastheid de avondspits in 2030 niet goed te functioneren: vanaf de Doctor Lelylaan was er een grote terugslag richting Katwijk en de A44.

 

Afbeelding: ontsluiting Biosciencepark richting de A4 bij Churchill Avenue

Afbeelding: ontsluiting Biosciencepark richting de A4 bij Churchill Avenue


Verkeer vanuit het Biosciencepark ging eerst richting Katwijk rijden, maakte een 180 graden draai op de Knoop Leiden West en ging dan de hoofdtunnelingang in om richting de A4 te rijden. Dit was de snelste route. Deze "keerbeweging" kan eigenlijk niet, dit moest gecorrigeerd worden. Met een kunstmatige ingreep is deze verkeersstroom bovengronds op de Doctor Lelylaan geplaatst, om via de tunnelingang bij de Haagweg richting de A4 te rijden. Omdat de omvang van deze stroom in de avondspits zo groot is, gaf dit een overbelasting en veroorzaakte de terugslag.


Na herhaalde verzoeken heeft de provincie eind april besloten om een extra doorrekening te maken in het verkeersmodel, met een openstelling van de Wassenaarseweg en Niels Bohrweg, om te controleren of de verkeersafwikkeling in 2030 nu wel goed doorstroomt.


De recente herberekening van 11 mei 2012 geeft duidelijk aan dat het verkeer in de CA in 2030 even goed doorstroomt als in ZnB, en dat de grootschalige terugslag niet meer optreedt. Onderstaand zijn er drie afbeeldingen weergegeven, waarbij het verschil met de herberekening duidelijk zichtbaar is. Hiermee vervalt volgens TCA een "zwaarwegend en doorslaggevend" argument om vanuit de toekomstvastheid voor Zoeken naar Balans te kiezen.

 

toekomst2030-k
(klik op afbeelding om deze te vergroten)

 

Aanbeveling Commisie MER en optimalisatie ZnB


Waarom de provincie dit punt niet eerder had opgepakt, is niet bekend. Het is gebruikelijk dat op basis van de uitkomst van modelberekeningen optimalisaties worden uitgevoerd. Sterker nog: Dit was één van de adviezen die de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie had opgedragen. Dit advies is letterlijk te lezen in het definitieve hoofdrapport MER. Immers, ook de ZnB leidde aanvankelijk tot opstoppingen en files. Niet in 2030, maar al in 2020, en eveneens op de Doctor Lelylaan. In paragraaf 4.4 'Verkeersafwikkeling spits 2020' (blz 56 hoofdrapport) is dit als volgt weergegeven:

 

"Het uitgangspunt is, om in lijn met het advies van de Commissie voor milieueffectrapportage, te werken met varianten die het verkeer kunnen verwerken. Om een realistische verkeersafwikkeling te krijgen, de varianten in deze studie goed met elkaar te kunnen vergelijken en te komen tot een betere onderbouwing voor wat betreft de verkeersafwikkeling (en tevens voor wat betreft de bereikbaarheid, zie volgende paragraaf 4.5) is voor het verkeersmodel –dit betreft ZnB- een optimalisatie gedaan op het kruispunt Haagweg-Churchilllaan door een tweetal extra rijstroken aan te leggen die ruimtelijk inpasbaar zijn. Hierdoor is het gesignaleerde knelpunt op de Haagweg oplosbaar".


Effecten en kostenoptimalisatie ZnB

In tegenstelling tot de optimalisatie van de CA zijn bij de optimalisatie van ZnB de milieueffecten en kosten wel onderzocht (blz 56 hoofdrapport):

 

"Aanpassing van het kruispunt Haagweg in het statische verkeersmodel betekent dat de etmaalintensiteit op de Churchilllaan en de Dr. Lelylaan met 2-3% zou toenemen (ten opzichte van de situatie zonder aanpassing). Deze toename is zodanig klein dat dit niet leidt tot andere uitkomsten voor de geluidsbelasting, de luchtkwaliteit en de andere milieuthema's."


De 2-3% vertegenwoordigt ongeveer 700-1000 auto's extra per dag op basis van de etmaalintensiteit van ZnB op deze locatie (34.600). De kosten van de twee extra rijstroken zijn zeer hoog, ca. 10 miljoen euro, omdat hiervoor de Churchillbrug moet worden verbreed.

 

Effecten en kostenoptimalisatie CA


De door TCA gevraagde optimalisatie betreft dus de mogelijkheid om verkeer van het Biosciencepark richting de A4 via de hoofdingang van de CA tunnel te kunnen afwikkelen. Hierdoor wordt in de avondspits de Doctor Lelylaan minder belast en vindt de grootschalige terugslag niet meer plaats in 2030.In de nota Voorkeursalternatief worden de gevolgen van de optimalisatie van de CA als volgt benoemd: "Uit modelberekeningen van Goudappel Coffeng blijkt dat de voorgestelde oplossing van Team Churchill Avenue voldoet, maar wel dat extra rijstroken noodzakelijk zijn bij de aansluiting Nieuw-Rhijngeest Zuid op de ir. Tjalmaweg. Aangezien enkele richtingen daarnaast laten zien dat er nauwelijks restcapaciteit is, is het voor een optimale doorstroming wenselijk nog meer aanvullende maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn moeilijk in te passen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten, noch de milieueffecten van deze oplossing zijn in beeld gebracht. Deze oplossing heeft een impact op de ontwikkelpotentie en grondopbrengsten van het BioSciencePark en conflicteert met het stedenbouwkundige concept."


In vergelijking tot de gevolgen en kosten van die optimalisatie zijn bovenstaande opmerkingen geen feiten maar gelegenheidsargumenten welke niet zijn onderbouwd. Deze aanpassing behoeft amper iets te kosten (extra opstelstrook vanuit Nieuw-Rhijngeest & aanpassing Niels Bohrweg, bij elkaar ca. 150.000 euro), zijn gewoon inpasbaar en er vindt een lichte verschuiving van verkeer plaats van circa 3000 voertuigen per dag op de Niels Bohrweg. De optimalisatie is niet strijdig met de grondopbrengsten van het Biosciencepark (geen verlies aan areaal) en conflicteert niet met het stedenbouwkundige concept zoals door de provincie aangegeven. Want de Wassenaarseweg zal ook bij Zoeken naar Balans opengesteld zijn.

 

*In paragraaf 4.11 'Optimalisatiemogelijkheden' (blz 64 hoofdrapport) wordt dit ook aangegeven:

 

"Tevens zijn er mogelijkheden om de toekomstvastheid, van met name CA, verder te verbeteren." en " Een andere optie is om meer bovengronds verkeer via de tunnel te leiden. De Dr.Lelylaan heeft in variant CA omvangrijke verkeersstromen op de bovengrondse weg, omdat de Plesmanlaan en het Bio Science Park niet zijn aangesloten op de tunnel. Er zijn maatregelen denkbaar om een groter deel van dit verkeer wel de mogelijkheid te geven via de tunnel te gaan."


De absolute intensiteiten op de Knoop-west zijn gelijkwaardig met die van Zoeken naar Balans. Indien voor beide alternatieven een gelijkwaardige ontsluitingswijze voor Nieuw-Rhijngeest gehanteerd wordt, alsook de Wassenaarseweg gewoon opengesteld is, verwacht TCA geen noemenwaardige verschillen. Extra opstelcapaciteit is bij de knoop Leiden-West op enkele plaatsen ook mogelijk, en is relatief eenvoudig inpasbaar en oplosbaar. Zie hiervoor ook de aanvullende reactie van TCA.

 

Robuustheid


In het kader van robuustheid stelt de provincie dat de bovengrondse wegenstructuur minder wegcapaciteit heeft bij Churchill Avenue dan bij Zoeken naar Balans, omdat de Churchilllaan is teruggebracht naar 2x1 rijstrook. De provincie vergeet dat de Doctor Lelylaan in alle varianten 2x1 rijstrook blijft behouden. Er zal dus altijd een stuk wegvak zijn waarbij de capaciteit hetzelfde en maatgevend is bij de alternatieve route. Omdat Churchill Avenue beter is aangesloten op het Leidse wegennet, kan veel beter het gehele stedelijke netwerk gebruikt worden bij calamiteiten, dan dat de file meer direct terugslaat op de A4 of A44 bij Zoeken naar Balans.

 

Bij onderhoudsituaties kan voor de Churchill Avenue ook op hoger niveau omleidingen ingesteld worden, via de N14, de Willem de Zwijgerlaan en al bij knoopppunt Burgerveen tussen A4 en A44. Daarnaast kan de bovengrondse ontsluitingsweg benut worden. Door onderhoud in het weekend of in daluren te doen, behoeft dit geen groot probleem te zijn.

 

De provincie stelt verder dat lokaal en (boven)regionaal verkeer zich mengen bij Churchill Avenue, en dat dit minder goed is voor de robuustheid. De vraag is welke definitie geplaatst kan worden bij lokaal verkeer. TCA ziet lokaal verkeer als intern wijkverkeer van de Leidse wijken, en benoemd grootstedelijk verkeer op de stadsring van Leiden als regionaal verkeer. Het doorgaande verkeer richting Katwijk is het bovenregionale verkeer. De Churchill Avenue maakt met de bovenliggende ontsluitingsweg, en de toe- en afritten die alleen gekoppeld zijn aan de hoofdwegen van de stadsring van Leiden, vooral een uitwisseling op stedelijk niveau, niet op wijkniveau. Er wordt dus een goede scheiding tussen lokaal verkeer en regionaal verkeer gemaakt. Een provinciale weg is naar onze mening ook bedoeld voor uitwisseling met de onderliggende gebiedsontsluitingswegen. Zoeken naar Balans biedt alleen een schakel tussen de Rijkswegen A4 en A44, en is daarmee alleen een Rijkswegschakel, zonder enige aansluiting.

Web Statistics