Provincie maakt met beeldvorming geen eerlijke vergelijking.

PDFE-mailadres

Het team Churchill Avenue herkent in de nota Voorkeursalternatief Rijnlandroute niet de conclusies uit de MER onderzoeken die de provincie de afgelopen maanden heeft laten maken. Team Churchill Avenue heeft de afgelopen jaar op verzoek van de provincie alle benodigde gegevens geleverd en heeft inzage gehad in de eerste onderzoeksresultaten van de Milieu Effect Rapportage (MER), maar is niet betrokken geweest bij de MKBA of de opstelling van de nota. In de nota Voorkeursalternatief Rijnlandroute worden de voordelen van de Churchil Avenue die in het MER zijn benoemd stelselmatig gebagatelliseerd en de nadelen benadrukt. Ter illustratie twee voorbeelden:

 

 

Voorbeeld 1: Paragraaf 5.6 Ruimtelijke Inpassing. In de Milieu Effect Rapportage (MER) scoort de Churchill Avenue op dit onderdeel veel beter dan Zoeken naar Balans. In de Voorkeursnota is dit overgenomen, doch met de toevoeging:
"Een belangrijke kanttekening is dat er op het tracé van Zoeken naar Balans fysiek genoeg ruimte beschikbaar is om een logische route te realiseren inclusief een goede inpassing. Deze ruimte maakt het mogelijk met gerichte maatregelen de negatieve gevolgen van Zoeken naar Balans voor de ruimtelijke kwaliteit te beperken."
Aansluitend wordt in de Voorkeursnota een reeks verbeteringen genoemd. En dit is inderdaad mogelijk, doch de financiële dekking voor deze verbeteringen, zoals "De weg zo inpassen dat de gebruikswaarde van de omgeving zo veel mogelijk intact blijft" ontbreekt.

 

Voorbeeld 2: Paragraaf 5.4 Luchtkwaliteit. Door de drie tunneluitgangen in de woonwijken langs het tracé scoort de Churchill Avenue op dit onderdeel in de MER slecht. in de MER-rapportage staat vervolgens de aanbeveling om bij deze tunneluitgangen mitigerende maatregelen toe te passen, zoals ventilatoren, waardoor de Churchill Avenue op dit onderdeel positief scoort. In de Voorkeursnota staat echter:
"Expert judgement van ingenieursbureau Tauw, de opsteller van het MER, wijst uit dat luchtkwaliteit een groter gezondheidsrisico vormt dan geluid. Geluid is daarnaast beter te mitigeren door middel van stil asfalt en/of geluidsschermen."
Deze conclusie staat haaks op de eerdere aanbeveling in de MER, van hetzelfde bureau. Bovendien staat in de nota Voorkeursalternatief vervolgens:
"Het zou daarom voor de hand liggen om de gezondheidsscore ++ voor Zoeken naar Balans en + voor Churchill Avenue te laten zijn."
Voor de goede orde: In de MER is dit andersom. Met deze zin wordt een nadeel van de Churchill Avenue dat goed oplosbaar is en ook door onafhankelijke experts is bevestigd, niet alleen benadrukt maar bovendien gebruikt om andere positieve gevolgen van de Churchill Avenue in twijfel te trekken.

 

De Churchill Avenue heeft voor- en nadelen, net als Zoeken naar Balans. De eindbalans kan echter alleen worden opgemaakt op basis van de feiten. En niet op basis van halve waarheden of loze beloftes. Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat een keuze louter op basis van de nota Voorkeursalternatief Rijnlandroute niet mogelijk is.

Web Statistics