Waarom een Churchill Avenue?

PDFE-mailadres

Het oplossen van het fileprobleem houdt onze regio al jarenlang in een houdgreep. Dat is niet verwonderlijk. Het aanleggen van een nieuwe weg – de RijnlandRoute – doe je voor vele jaren en daarom moet je het in één keer goed doen.

Veel mensen en gemeenten twijfelen over de door de minister gekozen Voorkeursvariant, de N11 West. Ook dat is niet verwonderlijk. Deze variant kent enkele grote nadelen. Zo komt de leefbaarheid in Voorschoten en de Leidse wijk de Stevenshof onder druk te staan. Daarnaast doet de aantasting van het groen bij Maaldrift in Wassenaar, het Groene Hart in Zoeterwoude en de Leidse Oostvlietpolder bij veel mensen de wenkbrauwen fronzen.

Ook wij zijn geen voorstander van het huidige Voorkeurstracé. Voor een investering van ruim meer dan 800 miljoen euro, moet er meer te halen zijn uit het aanleggen van deze nieuwe weg. Een tracé dat voor dezelfde financiële investering meer resultaat oplevert, zonder dat het dagdromen wordt. Een oplossing is pas een oplossing als die ook betaalbaar is.

Om bij dat betere tracé uit te komen moet je terug naar de basis. Waarom willen wij dat die weg er komt? “Voor het oplossen van de vele files in de regio om zo de bereikbaarheid èn de leefbaarheid te verbeteren”, is het antwoord.

Als je vervolgens kijkt naar waar de grootste file- en dus leefbaarheidsproblemen zijn, dan kom je al snel uit in Leiden Zuidwest langs de Churchilllaan. Daar hebben dagelijks vele duizenden mensen last van de vele (vracht)auto’s die daar rijden.

Tunneldoorsnede-sl
Rustig, groen en parkachtig bovengronds; de toekomstige Churchilllaan?

Lost het huidige Voorkeurstracé dat bereikbaarheids- en leefbaarheidsprobleem op? Nee, is het antwoord. Daarvoor rijdt er teveel verkeer dat uit Leiden komt of naar Leiden toe moet op de Churchilllaan. Onderzoeken geven dat aan. Tien jaar na de aanleg van het Voorkeurstracé staat de Churchilllaan weer net zo vast als nu. En zijn we weer terug bij af...alleen ligt er dan een paar honderd meter zuidelijk een nieuwe weg, die dáár blijvend voor overlast zorgt. Dus geen duurzaam antwoord geeft op het verbeteren van de bereikbaarheid èn de leefbaarheid.

Met welk tracé bereik je dat doel dan wel? Met een tracé waar ook het Leidse - naast het regionale - verkeer gebruik van maakt en dan op zo’n manier dat dat tracé geen overlast geeft voor bewoners.

De Churchilllaan bewijst al vele jaren dat het die rol voor het Leidse verkeer vervult. Dus is het logisch om de nieuwe weg langs die route aan te leggen. En door die nieuwe weg in een van de omgeving afgesloten tunnel te leggen en goed aan te sluiten op het Leidse wegennet, verbeter je de bereikbaarheid van de regio, van Leiden, én je lost een groot Leids leefbaarheidsprobleem op. En niet voor 10 jaar, maar voor altijd.

De vraag die we ons vervolgens gesteld hebben is, welke gevolgen deze Churchill Avenue voor de gemeenten in de regio heeft. En daar kwam een heel positief beeld uit naar voren. Zo hoeft er geen groot nieuw verkeersknooppunt bij Zoeterwoude in het Groene Hart te komen. Hetzelfde geldt voor Wassenaar: een nieuw verkeerknooppunt bij Maaldrift is overbodig. Verder blijven Voorschoten en de Leidse Stevenshof gevrijwaard van een nieuw tracé. De doorgaande route is ook korter, en heeft meer aansluitingspunten dan het Voorkeurstracé. De bereikbaarheid voor Leiden wordt hiermee meer geholpen.

Dit is te merken aan de steunbetuigingen die we ontvangen van vele politieke groeperingen en inwoners uit de regio. Hieruit maken we op dat veel inwoners lokaal en uit de regio voor dit nieuwe plan zijn. Het is een oplossing die voldoet aan het criterium dat de nieuwe weg niet te 'horen, zien of ruiken' moet zijn.

Churchilllaan-huidige-situatie
De huidige Churchilllaan

Een keuze voor een stedelijk tracé, in plaats van een randweg, wordt in Nederland steeds vaker gekozen. Een goed voorbeeld is de A2 in Maastricht, waar de politiek ook bewust gekozen heeft om de bestaande A2 aan te pakken, in plaats van een nieuwe randweg langs de stad te maken. Het kan.

De afgelopen twee jaar hebben wij ons concept verder uitgewerkt. En niet zonder succes. De Provincie heeft de Churchill Avenue opgenomen in de 2e fase van haar milieueffectrapportage. Dat betekent dat ook zij de voordelen van ons tracé ziet. Het aandachtspunt in deze verdere uitwerking is de tunnelveiligheid. Omdat het een voor Nederland innovatief voorstel betreft voor een weefzone in een tunnel. Bepaalde voorwaarden en details zullen nader onderzocht moeten worden, met eventueel extra maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

Wij hopen dat ook politici die zich nog niet in onze oplossing verdiept hebben, open willen staan voor ons idee. En dus onze oplossing volwaardig mee willen nemen in de verdere besluitvorming rondom de RijnlandRoute. En waarom zouden ze dat niet doen. De Churchill Avenue heeft immers meer voordelen en minder nadelen dan het Voorkeurstracé en dat voor alle gemeenten in Holland Rijnland! 

Kiezen voor de Churchill Avenue betekent een doorbraak in de politieke tegenstellingen op regionaal niveau, waardoor alle ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden en in de Holland Rijnland regio weer in beweging komen.  

 

Met vriendelijke groet,

Team Churchill Avenue

Web Statistics