Haalbaarheid en kosten

PDFE-mailadres

Het aanleggen van een nieuwe wegverbinding in een stedelijke omgeving is geen eenvoudige opgave. Voor een dergelijk groot project zal het betekenen dat gedurende een periode van 4 tot 5 jaar bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden langs het tracé. Het totale project zal een doorlooptijd van ongeveer 8 jaar in beslag nemen, om het totale plan (ook gebiedsontwikkeling) te realiseren. Dat is vergelijkbaar met andere grote infrastructuurprojecten in Nederland.

 

Haalbaarheid betekent ook maatschappelijk draagvlak. Wij willen aantonen dat de Churchill Avenue beter scoort op de beoordelingsaspecten die oorspronkelijk in 2003 zijn meegegeven aan de RijnlandRoute, en een inpassing geeft waar niemand op achteruit gaat.

Hier scoort de Churchill Avenue erg goed.
Weging van beoordelingsaspecten van de RijnlandRoute

 

Haalbaarheid betekent ook dat het tracé maakbaar en betaalbaar is. Om het plan te realiseren, stellen wij voor om de Churchill Avenue in twee hoofdfasen aan te leggen, met elk een aantal tussenfaseringen. Het eindbeeld is wel een volledige RijnlandRoute. De fasering is dus onverbrekelijk; er mag geen afstel plaatsvinden van de tweede fase.

In de eerste fase worden de bestaande knelpunten bij de toegangen van Leiden aangepakt: De Plesmanlaan en de aansluiting A44 aan de westzijde; en de bypass van de Europaweg naar de Churchilllaan bij de A4. Hiermee worden de bestaande Leidse knelpunten het eerst ontlast. Dit wordt gelijktijdig uitgevoerd met de verbreding van de N206 naar Katwijk. Aansluitend hierop kan in de tweede fase de ondertunneling / overkapping van de Churchilllaan en Dr. Lelylaan uitgevoerd worden. 

 

Bouwput
 Traditionele open bouwput

Een belangrijke voorwaarde aan de Churchill Avenue is dat het gehele tracé gebouwd kan worden terwijl het huidige verkeer op de N206 kan blijven doorstromen. Dit betekent dat de N206 met 2x1 rijstroken beschikbaar blijft als doorgaande weg, gedurende de gehele bouwperiode. Op sommige tracédelen kan met tussenfaseringen en tijdelijke bouwwegen gewerkt worden om dit te bereiken. Door minder zijwegen aan te sluiten op de N206 tijdens de bouwperiode, kan de doorstroming gegaradeerd blijven.

 

Voor de complete fasering en verkeersmaatregelen zal een uitgebreid plan nodig zijn, om de verkeersdoorstroming gedurende de bouwperiode te beheersen. Dit plan beschrijft de complete verkeerssituatie in de gehele omgeving van de N206, gedurende de gehele looptijd van het project. Beschreven zal moeten worden welke wegen wanneer gebruikt worden, welke zijwegen worden opengesteld of afgesloten, en hoe tijdelijke verkeerssituaties eruit komen te zien. Een periode van bouwoverlast is onvermijdelijk; welk tracé ook gekozen wordt voor de RijnlandRoute. Bij de Churchill Avenue zal dat ook onverminderd van toepassing zijn.

 

Als bouwmethode voor de tunnel en verdiepte ligging langs de Churchilllaan en Dr. Lelylaan, is gekozen voor de traditionele bouwmethode van een open bouwput. Dit is een beproefde methode om op een verantwoorde wijze een tunnel aan te leggen. De tunnel van de Churchill Avenue is ook niet diep gelegen zoals bij een boortunnel; er moeten immers toe- en afritten gemaakt worden op het tracé. Om de brede tunnel van de Churchilllaan te bouwen, zal het tracé in dwarsrichting gefaseerd worden, of gebruik maken van alternatieve bouwmethodieken zoals de wanden-dak methode.

 

De toe te passen bouwmethodieken dienen nader uitgewerkt te worden in de milieueffectrapportage, om de uiteindelijke bouwprijs te kunnen bepalen. Een eerste kostenraming uit juli 2009 op een schetsontwerp van de Churchill Avenue, gaf een totale investering van 720 miljoen euro om de Churchill Avenue te realiseren. Naar verwachting zullen de kosten inzake tunnelveiligheid, fasering en bouwmethodiek vanwege recentere ontwerpaanpassingen een stijging geven van dit totaalbedrag naar circa 800 miljoen euro.

 

Hiermee is de Churchill Avenue in prijs vergelijkbaar met de 'Zoeken naar Balans' variant van de N11 West. Een belangrijk verschil is dat de Churchill Avenue een veel kleinere investering nodig heeft aan sloop en grondverwerving van vastgoed. In plaats van de sloop en verwerving van circa 60 woningen en een tiental bedrijfsgebouwen bij de N11 West, behoeft voor de aanleg van de Churchill Avenue maar 4 woningen en vijf bedrijfsgebouwen aangekocht en gesloopt te worden.

 

Ook bespaart de Churchill Avenue kosten uit op noodzakelijke aanpassingen van de A4 en A44; deze blijven intact en vinden gedurende de aabouwperiode weinig tot geen overlast. Bij de N11 West zijn twee grote verkeersknooppunten noodzakelijk met bijbehorende wegaanpassingen. De Churchill Avenue maakt optimaal gebruik van herinrichting van de bestaande aansluitingen. Door deze besparingen kunnen de financieringsgelden voor de RijnlandRoute beter geïnvesteerd worden in de tunneldelen in de stedelijke omgeving van Leiden.

 

WeefzoneEen belangrijk aspect voor de maakbaarheid van het tracé betreft de tunnelveiligheid. In het voorstel van de Churchill Avenue wordt een innovatieve weefzone in de tunnel voorgesteld, om het Leidse stadsringverkeer ondergronds af te wikkelen en uit te wisselen met de N206. Dit voorstel van een weefzone in de tunnel dient onderzocht te worden in relatie tot de Wetgeving Tunnelveiligheid, die aangeeft dat vermeerdering of vermindering van rijstroken niet is toegestaan in een tunnel. Ervaringen bij het project ondertunneling A2 Maastricht geven echter mogelijkheden aan om een weefzone toe te staan, onder een aantal voorwaarden.

 

Het Churchill Avenue team wil onderzoek laten doen naar de voorwaarden en de exacte vormgeving van deze weefzone in de tunnel, om deze mogelijk te maken met inachtneming van de verkeersveiligheidsaspecten van de Nederlandse en Europese wetgeving. Mocht de weefzone toch niet haalbaar blijken in de nu geschetste vormgeving, kan verder gezocht worden naar aanpassingen op dit gedeelte van het tracé.  

 

Web Statistics