Dé meest effectieve oplossing voor de Rijnlandroute met een tunnel die echt werkt!

Dit zijn feiten op een rijtje!
duidelijker kunnen we het niet maken...

Tunneldoorsnede-klik

Waarom de provinciale Nota Voorkeursalternatief de lezer op het verkeerde been zet:

de belangrijkste punten op 1 pagina! Lees de pdf 

In memoriam Willem van der Pol

“Ga door met alle goede werk, zou ik zeggen. Wie weet wat we nog allemaal voor elkaar gaan krijgen” was de boodschap Lees verder

Laat de markt zijn werk doen!

Opiniestuk van Han van der Horst op Joop.nl met een leuke discussie over de Rijnlandroute. Goed om te lezen! >> Lees het artikel op Joop.nl Lees verder

Reactie Team CA naar MER-commissie over tekortkomingen in de aanvulling provincie ZH

Aangaande de aanpassingen die de provincie u heeft doorgestuurd in de vorm van een aanvulling op de MER berichten wij u dat Lees verder

Provincie draait in reactie naar Commissie voor de m.e.r. om de hete brij heen.

Persbericht: "Misleidende informatie en beeldvorming over onderzoeksgegevens."   De Commissie voor de m.e.r. bracht op 18 oktober een voorlopig advies uit over het MER RijnlandRoute. Lees verder

Persbericht - Besluit Provincie over Rijnlandroute moet herzien

De conclusies van de onafhankelijke commissie voor de milieu effect rapportage liegen er niet om. Het Tweede Fase MER rapport bevat verkeerde Lees verder

Waar de Nota Voorkeursalternatief de plank misslaat – en hoe dat komt

Met verbazing heeft team Churchill Avenue (TCA) kennis genomen van de Nota Voorkeursalternatief... Lees verder... 

CA qua verkeersoplossend vermogen even goed als ZnB


Na herhaald aandringen is eind april besloten de modelfout te corrigeren. De herberekening van 11 mei 2012 geeft duidelijk aan...

Churchill Avenue qua kosten binnen bereik


TCA kan de kostenramingen en het opgestelde overzicht van de provincie Zuid-Holland niet onderschrijven. Wij vinden dat er geen eerlijke...

Milieueffecten onderbelicht en selectief geciteerd


Weinig aandacht voor milieu: In de nota Voorkeursalternatief wordt naar verhouding zeer weinig aandacht besteed aan de milieueffecten. In de nota...

De kunst van het weglaten van informatie


Allereerst wil TCA aangeven dat de provincie de 3D visualisatie van Churchill Avenue en Zoeken naar Balans gewoon had kunnen...

Huidige MKBA niet geschikt voor tracékeuze


Aanmerkingen van TCA: - Niet alles is in geld uitgedrukt – duurzaamheid en gezondheid tellen niet mee - Het nulplusalternatief ontbreekt- Reistijdbaten...

Ontsluiting Biosciencepark


Toekomstvastheid is GEEN onderscheidend verschil tussen ZNB en CA!  Het rapport van Goudappel Coffeng “Aangepaste ontsluiting Bio Science Park in variant...

In memoriam Willem van der Pol

E-mailadres

Ga door met alle goede werk, zou ik zeggen. Wie weet wat we nog allemaal voor elkaar gaan krijgen”
was de boodschap van Willem van der Pol op 27 juni 2013.
 
 
Willem van der Pol was de bedenker en het creatieve brein van de Churchill Avenue, het veelbelovende alternatieve tracé voor de Rijnlandroute.  Als bewoner van de Stevenshof kwam Willem  5 jaar geleden in aanraking met het plan van de provincie Zuid-Holland om een 4-baans autoweg langs de rand van de wijk aan te leggen, op basis van een 50 jaar oude streep op de kaart.  Als bewoner was Willem tegen. Niet dat Willem geen vooruitgang wilde, integendeel, maar vooral vanwege het gemak waarmee de leefbaarheid, het landschap en de natuur moesten wijken voor asfalt.
 
Willem vond echter ook dat de verkeerssituatie in Leiden verbeterd moest worden, maar niet met de verkeerde weg op de verkeerde plaats. Willem had een brede interesse en hield zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de techniek, vooral op milieugebied. Dus waarom niet kiezen voor een inventieve en duurzame oplossing voor de Rijnlandroute? Terwijl de optie van een tunnel onder de Churchill- en Lelylaan al in een vroeg stadium door de politiek was afgeserveerd, ontwikkelde hij samen met Joost Klimbie hiervoor een nieuwe variant. Een slimme tunnel waar je op meerdere locaties veilig in- en uit kunt rijden, die de Leidse verkeersproblematiek daadwerkelijk oplost, de leefbaarheid in de stad vergroot en de natuur rond de stad spaart. Een tunnel met de naam Churchill Avenue.
 
Willem was een optimist. Met zijn soms grenzeloze enthousiasme wist hij steeds meer mensen voor zijn idee te winnen. Willem geloofde in de kracht van samenwerking en stond open voor ideeën van anderen. Dankzij deze bundeling van ideeën kon het ontwerp van de Churchill Avenue in de loop der jaren steeds verder worden geoptimaliseerd naar een professioneel niveau. Churchill Avenue was hierdoor niet alleen zijn project, maar het resultaat van vele tientallen mensen die ieder vanuit hun eigen achtergrond een bijdrage hebben geleverd. Geleidelijk groeide ook het draagvlak voor de Churchill Avenue, zowel onder de lokale bevolking als onder bestuurders.
 
Helaas heeft de politiek haar eigen regels. In de besluitvorming zijn inhoudelijke aspecten niet altijd doorslaggevend en worden bijzondere kwaliteiten niet altijd gewaardeerd. Willem had grote moeite met het besluit vorig jaar van de provincie om uiteindelijk niet voor Churchill Avenue te kiezen. Tijdens de behandeling werd bovendien de suggestie gewekt dat de Churchill Avenue niet geheel onbaatzuchtig zou zijn vervaardigd. Niets is minder waar. Voor burgerinitiatieven is in ons land feitelijk niets geregeld. Het afgelopen jaar heeft Willem geijverd om dit te verbeteren, niet zozeer voor zichzelf, maar vooral voor toekomstige initiatieven in Nederland.
 
Willem heeft ons veel gegeven. De Churchill  Avenue vroeg zeer veel  tijd. Tijd die hij alleen kon geven dankzij de steun van zijn gezin. De vele mailwisselingen met Willem eindigden niet zelden ver na middernacht. Willem gaf ons inspiratie met zijn creatieve en originele ideeën die, toegegeven,, soms ook te vooruitstrevend waren. Daarnaast gaf Willem ons het vertrouwen dat vele kleine bijdragen samen kunnen leiden tot iets groots: Churchill Avenue.
 
Een paar maanden na het politieke besluit om niet voor Churchill Avenue te kiezen bleek Willem ernstig ziek. Ondanks zijn optimisme is hij veel te vroeg overleden op 9 augustus 2013. Onze gedachten gaan op de eerste plaats  uit naar Marjolijn, zijn vrouw, zoon Dieter en dochter Wicorel. Wij wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Het team Churchill Avenue zal Willem blijven herinneren om zijn creativiteit, optimisme en streven naar een duurzame en betere toekomst voor ons allen.
 
Gijs Holla
Joost Klimbie
Joost Kolkman
Gerard Kwakkenbos
 

Laat de markt zijn werk doen!

E-mailadres

joopnlOpiniestuk van Han van der Horst op Joop.nl

met een leuke discussie over de Rijnlandroute.

Goed om te lezen!

>> Lees het artikel op Joop.nl

 

Reactie Team CA naar MER-commissie over tekortkomingen in de aanvulling provincie ZH

E-mailadres

altAangaande de aanpassingen die de provincie u heeft doorgestuurd in de vorm van een aanvulling op de MER berichten wij u dat naar onze mening op een aantal plaatsen wel verbeteringen zijn aangebracht, maar niet in die mate dat alle tekortkomingen daarmee zijn opgeheven. Op belangrijke punten is er nog steeds geen objectieve vergelijking tussen tracés mogelijk. Daarbij is de beschrijving van de samenwerking met mijn team niet altijd correct. Hierdoor wordt onder andere de suggestie gewekt dat wij volledig tot het eind betrokken zijn geweest bij de onderzoeken t.b.v. het opstellen van het MER, terwijl in werkelijkheid in de laatste fase de provincie het reguliere, centrale overleg met mijn team en de gemeente eenzijdig heeft stopgezet. 

Dit was in april 2012, waardoor noch een eindoplevering heeft plaatsgevonden, noch een eindbespreking. In onze ogen heeft de provincie op basis van uw commentaar de kans gekregen om deze tekortkoming in de procesgang, waar wij officieel bij de Commissaris van de Koningin protest tegen hebben aangetekend, te herstellen door alsnog met mijn team en de gemeente om tafel te gaan zitten. Echter wederom heeft de provincie het niet nodig gevonden om een gezamenlijke consultatie te houden om tot eenduidige samenvattende conclusies te komen. Hierdoor ligt er nu materiaal voor dat opnieuw niet eenduidig is en niet eerlijk in vergelijking. Voor ons blijft er geen andere mogelijkheid over dan middels deze brief rechtstreeks naar uw commissie te reageren.

 

>> Lees het volledige stuk in pdf formaat

 

Provincie draait in reactie naar Commissie voor de m.e.r. om de hete brij heen.

E-mailadres

Persbericht: "Misleidende informatie en beeldvorming over onderzoeksgegevens."

 

altDe Commissie voor de m.e.r. bracht op 18 oktober een voorlopig advies uit over het MER RijnlandRoute. Een duidelijk advies, waarin een aantal tekortkomingen in het MER zijn aangekaart. De provincie heeft daarop aangegeven binnen een week tijd met een inhoudelijke aanvulling te komen, welke op 25 oktober verscheen. Teamleider Willem van der Pol: "De reactie en aanvulling van de provincie is meer dan teleurstellend, ze blijven om de hete brij heen draaien. De beantwoording geeft geen concreet antwoord op de exacte vragen die de Commissie als aanvullingen verzocht heeft, en doet aan beeld-vorming hoe het uitwerkingsproces tussen ons team met de provincie verlopen is."

 

Het team Churchill Avenue is van mening dat het tracébesluit van 27 juni 2012 van de provincie Zuid-Holland op verkeerde gronden is genomen. Op 2 van de 3 doorslaggevende criteria waarom de provincie niet voor het Churchill Avenue tracé gekozen heeft (toekomstvastheid, kosten en risico's tunnelveiligheid) is inmiddels duidelijk geworden dat deze op verkeerde feiten en aannames zijn gebaseerd. Het in de zomer uitgebrachte rapport van TNO over tunnelveiligheid geeft duidelijk aan dat de Churchill Avenue tunnel vergunbaar is. Daarnaast stelt ook de Commissie voor de m.e.r. dat het verschil in toekomstvastheid tussen Zoeken naar Balans en Churchill Avenue te stellig is, en gebaseerd op een onevenwichtige beoordeling van effecten.

 

In de reactie van de provincie wordt naar de mening van het team Churchill Avenue een rookgordijn qua informatie opgetrokken. Er wordt niet direct ingegaan op het gevraagde van de Commissie, en bij veel punten wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven, zoals bijvoorbeeld:

 

  • Hoe het proces verlopen is t.a.v. ontwerpoptimalisaties en extra herberekeningen voor de bepaling van de toekomstvastheid / restcapaciteit van de Churchill Avenue.
  • De beantwoording van de provincie over de gehanteerde groeicijfers van het verkeer; de provincie gaat op dit punt helemaal niet in.
  • De provincie geeft over diverse verschillen in effectscoren geen concreet antwoord op de vragen van de Commissie.

 

"Het voorlopig toetsingsadvies van de Commissie bevestigt voor ons dat de provincie haar huiswerk nog niet af had, toen gehaast over werd gegaan naar besluitvorming. Wij roepen de provincie alsnog op om de correcte inhaalslag te maken, zodat de eerlijke feiten op tafel komen te liggen. Dit heeft gedeputeerde De Bondt altijd lange tijd beloofd, maar niet waargemaakt. Wij verwachten dat de Commissie voor de m.e.r. de beantwoording van de provincie onvoldoende zal vinden".

 

Team Churchill Avenue

 

>> download het persbericht (pdf)

 

>> download de bijlage

 

Persbericht - Besluit Provincie over Rijnlandroute moet herzien

E-mailadres
altDe conclusies van de onafhankelijke commissie voor de milieu effect rapportage liegen er niet om. Het Tweede Fase MER rapport bevat verkeerde cijfers. Op cruciale punten geven de samenvattende scores een verkeerd beeld. Met andere woorden: bij de besluitvorming in mei hebben provincie, gemeenten, Minister en Tweede Kamer een besluit genomen over de tracékeuze op basis van onjuiste informatie en verkeerde beeldvorming. Inmiddels is ook het definitieve TNO rapport over tunnelveiligheid uitgebracht. De tunnel is vergunbaar. Daarmee zijn alle negatieve uitspraken over de Churchill Avenue onjuist gebleken.

Een belangrijk punt waar de provinciale berekening faalt zijn de veel te optimistische groeiprognoses voor verkeer. De provincie stelt in een reactie met bepaalde modellen te moeten werken. Dat moge zo zijn, maar het gaat hier in de eerste plaats om verkeerde cijfers die zijn ingevoerd. Verkeerde invoer leidt tot verkeerde modeluitkomsten.
De indruk werd gewekt dat het verkeer in 2030 vastliep. Maar dit kwam mede doordat een fout in het verkeersmodel niet op tijd hersteld was. Teamleider Willem van der Pol: "wij hebben altijd gezegd dat ons ontwerp ook in 2030 prima functioneert. Ons advies is genegeerd. Wij zijn vlak voor de eindoplevering als burgerinitiatief aan de kant geschoven.”

Een ander punt is dat de optimalisatiemogelijkheden niet bij alle tracés zijn onderzocht. Hierdoor scoort het CA op milieugebied niet op alle punten uitstekend. Ondanks dat concludeert de m.e.r. commissie nu al dat dit de meest milieuvriendelijke variant is.

Voor acht criteria waarop niet gelijkwaardig beoordeeld is, zal de provincie de effecten opnieuw moeten beoordelen. De samenvatting van het MER moet aangepast. Dit impliceert ook aanpassing van de Nota Voorkeursalternatief, de Maatschappelijke Kosten Baten analyse en herziening van de besluitvorming over de tracékeuze.

Dat alle informatie voor aanpassing nu al beschikbaar en openbaar zou zijn, is bij ons niet bekend. Aanpassen van de luchtkwaliteitberekeningen vergt toepassing van een specialistisch model waarmee bijvoorbeeld CFD berekeningen kunnen worden gedaan. Ook zal de animatie van hoe de Churchill Avenue in de toekomst gaat functioneren moeten worden verbeterd. Anders weet nog niemand wat er uiteindelijk uit gaat komen.

Van der Pol: “laten we deze kans benutten om ook misvattingen van derden uit de wereld te helpen. Zoals dat tijdens aanleg er opstoppingen komen op de Rooseveltstraat of de Churchilllaan. Er is al doorgerekend dat dat niet gebeurt.”

 

>> download de pdf

 

Team Churchill Avenue

 

Aanvullend onderzoek Rijnlandroute al klaar !?

E-mailadres

alt

Beluister het interview met Joost Klimbie en Otto Schwertz
alt

Regio - 19 oktober 2012 - De provincie Zuid-Holland stuurt de aanvullingen op het milieueffectrapport over de RijnlandRoute volgende week aan de Commissie voor de m.e.r. Dat heeft de provincie zojuist laten weten. De Commissie voor de m.e.r. bracht gisteren een voorlopig advies uit waarin om extra onderzoek werd gevraagd. Volgens de provincie is dat extra onderzoek al bijna allemaal gedaan en ook al grotendeels openbaar. De provincie zegt het definitieve advies met vertrouwen tegemoet te zien.

 

Lees verder - link naar het originele artikel

 

De Provincie wil zich er met een 'Jantje van Leiden' afmaken!

E-mailadres

Op donderdag 18 oktober komt de Commissie voor de mer met een stevig advies op het Milieu Effect Rapport van de provincie over de Rijnlandroute en op vrijdag weet de Provincie al te melden dat ze volgende week wel even met wat aanvullingen komt en dan is de zaak gepiept

Lees het bericht op behoudrijnland.nl

 

Reacties uit de pers op uitspraken cie MER

E-mailadres

alt

- Plan met Avenue zo gek nog niet

- Spoeddebat over de te volgen koers in Leiden

- 'Ze rekenden naar zichzelf toe'
                                         (teksten zijn uit te vergroten met CTRL +)

 

alt alt

alt

 

Maak een aanvulling op MER Rijnlandroute

E-mailadres

Alle onderzochte alternatieven verbeteren de doorstroming van het verkeer, dat blijkt uit het milieueffectrapport (MER) voor de Rijnlandroute. De Commissie voor de m.e.r. adviseert een aanvulling op het MER op te stellen. De reden hiervoor is dat de vergelijking van de tracés voor de Rijnlandroute nog niet volledig is. Ook is onduidelijk hoe negatieve effecten op Natura 2000-gebieden voorkomen worden.

 

merlogoPersbericht | 18-10-2012

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Het project
De Rijnlandroute moet de verkeersafwikkeling verbeteren op de oost-west verbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk, en de leefbaarheid in de regio Leiden-Voorschoten vergroten. De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeenten aan een oplossing.
De provinciale Staten van Zuid-Holland beslissen binnenkort over het inpassingsplan voor de Rijnlandroute. Voorafgaand hieraan is een MER opgesteld.

Het MER
De Commissie vindt het MER goed toegankelijk en voorzien van helder kaartmateriaal. In het MER zijn de tracés 'N11-West', 'Zoeken naar balans' en 'Churchill avenue' onderzocht en vergeleken. Uit het MER blijkt dat alle tracés de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid verbeteren. De tracés verschillen in effecten op de leefbaarheid en in kosten. Uit het MER blijk dat 'Churchill avenue' het meest milieuvriendelijk is.

Het advies
De Commissie is van oordeel dat het MER nog aanvulling behoeft op een aantal punten.
Zo geven een aantal samenvattende scores nog geen juist beeld omdat optimalisatiemogelijkheden niet bij alle tracés zijn onderzocht. Sommige tracés scoren hierdoor mogelijk onterecht minder goed. Omdat de verschillen tussen de tracéalternatieven klein zijn, vindt de Commissie een gelijkwaardige beoordeling belangrijk.
Uit het MER blijkt dat door luchtverontreiniging negatieve effecten ontstaan op natuur in de Natura 2000-gebieden 'Coepelduynen' en 'Meijendel & Berkheide'. Het is nog nodig om maatregelen te beschrijven die achteruitgang van deze natuur voorkomt.
De provincie heeft inmiddels aangegeven deze aanvulling op te stellen en door de Commissie te laten toetsen.

 

>> link naar het originele persbericht

 

Bekijk onze zienswijze

E-mailadres

Bekijk onze zienswijze op het MER, de MKBA en de Nota Voorkeursalternatief - een zorgvuldige reactie lijkt ons wel op zijn plaats.

 

1) Zienswijze op MER, MKBA en Nota Voorkeursalternatief

 

Bijlagen

2) Open brief aan de Tweede Kamer

3) Protestbrief aan de Commissaris der Koningin van Zuid-Holland, over de niet minder dan 18 (!) procesfouten die de provincie heeft begaan in de procesgang die heeft geleid tot de besluitvorming.
- Op deze brief is geen reactie ontvangen -

4) Kostenraming

 

GEBOORDE TUNNEL ALS BETER ALTERNATIEF

E-mailadres

tunnel
Wij zijn trots op het feit dat er een tweede initiatiefgroep is ontstaan die een eigen uitgedachte geboorde tunnelvariant heeft voorgesteld. Dit n.a.v. de aangenomen motie Demoed in Provinciale Staten bij de besluitvorming RLR om deze optie apart nog te onderzoeken. Het nieuw hiervoor geformeerde team heet Team Compromis Rijnlandroute en U kunt hun voorstel hier bekijken.

Uiteraard wensen wij hen alle succes toe. Op het punt van doen van geslaagde voorstellen voor een boortunnel hebben ze teamleden die al hun sporen hebben verdiend. Wij dragen zorg voor ondersteuning met kennis en ervaring over het hele Rijnlandroutedossier.

Geboorde tunnelvarianten verdienen zeker compleet onderzocht te worden en een prijsraming gemaakt ook op basis van marktbenadering zoals een PPS constructie. Dit had overigens voor de Churchill Avenue ook moeten gebeuren. Al krijg je dan niet als resultaat de vollle hoofdprijs voor het geinvesteerde geld zoals bij de Churchill Avenue, we waarderen deze denkrichting en uitwerking zeer !

Willem van der Pol 

Open brief aan de Tweede Kamer

E-mailadres

Besluitvorming RijnlandRoute is gebaat bij een second opinion

 

altDonderdagavond a.s. neemt u als Tweede Kamer een besluit over de bijdrage van 529 miljoen euro voor de aanleg van de RijnlandRoute. Een belangrijk besluit omdat de bestaande wegen door Leiden de groei van het verkeer niet meer kunnen verwerken. De provincie Zuid-Holland heeft vorige week gekozen voor het tracé 'Zoeken naar Balans'. Echter, alle betrokken partijen vragen om een betere inpassing van dit tracé. Wij betogen dat een keuze voor 'Churchill Avenue', dat is ontstaan vanuit ons burgerinitiatief, niet alleen minder maatschappelijke risico's heeft, maar uiteindelijk ook voordeliger kan zijn. Er is nog veel discussie over de feiten die de keuze bepaald hebben. Daarom vragen wij aan u om een second opinion in uw besluit op te nemen.

 

Lees verder 

 

Meer artikelen...

Over de website

Het doel van de website is de inwoners van de regio informatie te geven over onze voorgestelde oplossing.

veel leesplezier op onze website,
team Churchill Avenue
Web Statistics